INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 8.decembrī un 15.decembrī Drukāt
Trešdiena, 04 janvāris 2017 14:07

 

1.SD direktore V.Kursa informēja  par  Saimniecības daļas veiktajiem darbiem 2016.gadā. Senāts pieņēma informāciju zināšanai un atzinīgi novērtēja SD darbīSaimniecības daļai arī turpmāk jānodrošina nepieciešamo darbu organizēšanu un operatīvo darbu veikšanu pēc struktūrvienību pieprasījumiem akadēmijā un studentu viesnīcā finanšu iespēju robežās; jāinformē struktūrvienības par remontu realizācijas iespējamību un termiņiem.

2.Studiju prorektore  prof. A.Fernāte informēja par Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plāna 2016.gadam uzdevumu īstenošanu LSPA /informācija pielikumā/. Uzdevumu izpilde balstīta uz MK rīkojumu, kas pieņemts 2016.gada maijā un LSPA Attīstības stratēģiju. Lūgums šo informāciju izvietot katedrās redzamā vietā un visiem docētājiem iepazīties ar paveikto.

3.Senāts pieņēma zināšanai Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītāja prof. U.Grāvīša informāciju par LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējumu un akceptēja pieteikuma iesniegšanu exelences sertifikāta saņemšanai. Materiāls pēc noformēšanas  tiks izsūtīts visiem LSPA docētājiem.

4.Senāts apstiprināja Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma  ziņojumus studiju virzienā  «Sporta zinātne» par 2015./16.ak.gadu.

5. Senāts apstiprināja   Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plānu  2016./2017.ak.gadam /pielikumā/.  Lūgums docētājiem – būt aktīvākiem semināru vadīšanā un piedāvāt gatavu tematiku. Atgādinājums no rektors prof. J.Žīdena, ka katram docētājam vēlēšanu periodā jānovada tālākizglītības semināri 8 stundu apjomā.

6.Apstiprināti jaunie  LSPA Dienesta viesnīcas noteikumi /pielikumā/.

7.Apstiprināts Nolikums par studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” padomi  /pielikumā/.

8.Apstiprināts Nolikums par kvalitātes nodrošināšanas sistēmu LSPA /pielikumā/.

9.Apstiprināta  komandējuma piešķiršanas, noformēšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtību LSPA darbiniekiem /pielikumā/.

10. Senāts pieņēma zināšanai LSPA zinātniski pētniecisko laboratoriju vadītāju atskaites par veikto darbu un apstiprināja uz nākošo periodu par Sporta pedagogijas  attīstības pētniecības laboratorijas vadītāju doc. I.Bulu-Bitenieci,  par Sporta psihologijas pētniecības laboratorijas vadītāju prof. A.Ābeli, par Psihologijas konsultatīvā centra vadītāju asoc.prof. Ž.Vazni, par Rekreācijas pētniecības laboratorijas vadītāju prof. J.Grantu.  

11.Senāts atbalstīja Zinātņu prorektora prof. J.Granta priekšlikumu par Augstu sasniegumu sporta teorijas un prakses pētniecības laboratorijas (vadītājs prof. V.Krauksts) likvidēšanu un prof. V.Krauskta zin.pētn. tēmas  pievienošanu Rekreācijas pētniecības laboratorijai.  Saskaņā ar laboratorijas pievienošanu veikti Grozījumi LSPA struktūrā.  

 

1.Vadošo pētnieku amatos sporta zinātnes nozarē   ievēlēti:  doc.  Signe LUIKA,  doc. Ieva ZVĪGULE,   doc. Kalvis  CIEKURSsporta zinātnes nozares   pētnieka  amatā   ievēlēts lektors  Intars NIKONOVS.  

2.Apstiprināti  profesionālā maģistra  darbu izstrādes  un noformēšanas noteikumi.

3.Apstiprināti profesionālā bakalaura  darbu izstrādes  un noformēšanas noteikumi.

4.Zinātņu prorekotrs prof. J.Grants atgādina, ka līdz 2017.gada 4.janvārim jāiesniedz zinātniskā darba atskaites, nosūtot tās elektroniski Word formātā prorektora asistentei Ilzei Spīķei un katedras vadītājam.

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv