Jaunumi

Dievs, svētī Latviju!

Drukāt

SirdsKungs raugās no debesīm, Viņš redz visus cilvēku bērnus; no tās vietas, kur Viņa tronis, Viņš pārredz visus zemes iedzīvotājus; Viņš īpatnēji izveidojis visu viņu sirdis un vēro visus viņu darbus. Nedz lieli karapulki sargā ķēniņu, nedz arī liels miesas spēks izglābj varoni. Maldās, kas visas uzvaras cerības liek uz zirgiem: arī viņu spēka nepietiek glābiņam. Redzi, Kunga acs vēro tos, kas Viņu bīstas un cer uz Viņa žēlastību, lai Viņš to dvēseles izglābtu no nāves un uzturētu viņus dzīvus bada laikā. Mūsu dvēsele gaida uz Kungu, Viņš ir mūsu palīgs un vairogs. Par Viņu priecājas mūsu sirds, jo mēs paļaujamies uz Viņa svēto Vārdu. Tava žēlastība, Kungs, lai paliek ar mums, jo mēs ceram uz Tevi! (Ps 33:13-22)

Aicinām uz svētbrīdi 22. novembrī no plkst. 14.00 - 16.00

Pievienojies kādā brīdī, kad vari! Pat tad, ja tās ir tikai 5 minūtes! DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!!!

 

Lūgšanas par cilvēkiem sporta pasaulē

Drukāt

GlobalcampfireAicinām Tevi pievienoties lūgšanu un sadraudzības vakarā

8. septembrī plkst. 18.00 Drustu ielā 36a, Rīgā,

lai uzzinātu vairāk par vispasaules sporta kustību

UZMANĪBU! GATAVĪBU! STARTS!

un kļūtu par ticībā degošas sirds liesmu vispasaules lūgšanu ugunskurā!

Slavēts lai ir Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšāmcelšanos no mirušajiem, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kuri tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas sagatavota, lai Dievs to atklātu laiku beigās. Par to jūs līksmojaties, šobrīd vēl nedaudz ciezdami, ja tā vajag, dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz cildenāka par iznīcīgā zelta pārbaudi ugunī, parādītu, ka jūs esat teicami, slavējami un godājami dienā, kad atklāsies Jēzus Kristus. Jūs Viņu mīlat, lai gan neesat redzējuši, par Viņu - tagad vēl neredzēdami, bet ticēdami - jūs līksmojaties ar neizsakāmu un apskaidrotu prieku, sasniedzot ticības piepildījumu - dvēseles pestīšanu. (1. Pētera vēstule 1:3-9)

 

Pateicamies Dievam par Edgara dzīvi Jēzū Kristū

Drukāt

Edgars Suraks 1Jēzus saka: "ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam! Vai tu tici tam?" (Jņ 11:25)

LSPA absolvents, sporta skolotājs un basketbola treneris Edgars Suraks tiecās uzticēties Jēzum Kristum gan priecīgos dzīves notikumos, gan pārbaudījumos un ikdienas grūtībās. Kalpojot LSPA Sporta kapelānu servisā, viņš apliecināja, ka dzīves jēga ir Jēzū Kristū, jo tikai attiecības ar MŪŽĪGI DZĪVO DIEVU sniedz cilvēka esības patieso piepildījumu. Edgara šīs dzīves skrējiens noslēdzies pavisam pēkšņi šajā vasarā. Skumjās esam kopā ar visiem Edgara tuviniekiem, draugiem un kolēģiem, paliekot ticībā, ka tam, kas šeit iznīcīgs, jātērpjas neiznīcībā, un tam, kas šeit mirstīgs, jātērpjas nemirstībā, jo Kristus uzvara mums dāvā vispilnīgāko cerību par augšāmcelšanos un mūžīgo dzīvošanu. Paldies Tev, Debesu Tēvs, par Edgaram dāvāto dzīvi un dzīvību Jēzū Kristū!

Un, kad šis iznīcīgais apvilks neiznīcību un šis mirstīgais apvilks nemirstību, tad piepildīsies tas vārds, kas rakstīts: nāve ir aprīta uzvarā! Kur, nāve, tava uzvara? Kur, nāve, tavs dzelonis? Nāves dzelonis ir grēks, un grēka spēks ir bauslība. Bet pateicība Dievam, kas mums dod uzvaru caur mūsu Kungu Jēzu Kristu! (1Kor 15:54-57)

 

LIELDIENU NEDĒĻAS SVĒTBRĪDIS

Drukāt

1680082907388 verse image

Aicinām ikvienu pievienoties

Lieldienu nedēļas svētbrīdī

kopā ar mācītāju Kārli Zikmani un mūziķi Valdi Indrišonoku

5. aprīlī plkst. 11.35-12.00 Konferenču zālē

No plkst. 9.30-16.00 pie Konferenču zāles būs bezmaksas grāmatu galds, kur iespējams saņemt Jaunās Derības, DVD ar sportistu stāstiem par viņu ticības dzīvi, informāciju par LSPA Sporta kapelānu servisu.

 

Svētbrīdis LSPA kapelā 26. janvārī

Drukāt

239 lightHands

***

"ES ESMU atklājies tiem, kas pēc Manis nejautāja, Mani atrod tie, kas Mani nemeklēja, un tautām, kas Manu Vārdu nepiesauca,

ES SAKU: "ŠE ES ESMU! ŠE ES ESMU!"

Aicinām Tevi pievienoties svētbrīdī

LSPA kapelā 2023. gada 26. janvārī plkst. 11.35-12.00

 

Svētbrīdis jauno mācību gadu uzsākot

Drukāt

Ceribas devejs Dievs

Nāc un pievienojies svētbrīdī LSPA kapelā

2021. gada 7. septembrī

plkst. 11.35-12.00,

lai kopā pārdomātu Radītāja

varenību, spēku, labestību, mīlestību

un atdotu Viņam visas rūpes un raizes,

JO VIŅĀ VIENMĒR IR CERĪBA!

 

Pateicības svētbrīdis

Drukāt

Ziedi

Par visu esiet pateicīgi!
Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums.
(1.Tes 5:18)

Aicinām Tevi pievienoties pateicības svētbrīdī LSPA kapelā

21. jūnijā plkst. 11.00,

lai kopā pateiktos Dievam par aizvadīto studiju gadu.

 

Pateicība Dievam par LSPA 100 gadiem

Drukāt

Krusta baznica altarisSeptembra sākumā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija sagaidīja savu simto jubileju. 6. septembrī Rīgas Krusta evaņģēliski luteriskajā draudzē svētku dievkalpojumā mācītājs Kārlis Zikmanis iesvētīja jauno augstskolas karogu. Savukārt 8. septembrī notika pateicības dievkalpojums, kur mācītājs savā uzrunā teica apsveikuma vārdus un atgādināja, ka augstskolas devīze "Māca uzvarēt" attiecināma arī uz cilvēka garīgo cīņu, kurā uzvara pār pasauli, grēku un nāvi ir jau iegūta Jēzus Kristus krusta nāvē un augšāmcelšanā, taču cīņa pret lepnumu vai slinkumu miesā notiek ik dienu. Kristiešiem Dievs dāvājis Svēto Garu, kas palīdz un vada, lai tie ik dienu rūdītu un vingrinātu sevi, tāpat kā sportisti to dara. Sportisti cīnās par iznīcīgām balvām, bet Kristus mācekļi saglabā skatu uz neiznīcīgo goda balvu debesīs (1Kor 9:24-27).

Dievkalpojumā LSPA absolventes Diāna Stolere un Inga Ermansone dalījās liecībās par Dieva darbiem viņu dzīvēs un to, kā Jēzus dāvā cerību bezcerībā.

Klātesošos kopīgā pateicības lūgšanā vadīja sporta kapelāne Gunita Tālberga.

DIEVS IR LABS un VIŅA ŽĒLASTĪBA PALIEK MŪŽĪGI, tādēļ turpināsim uzticēties visuvarenajam un mīlošajam Kungam ik dienu. Pateicieties Kungam, piesauciet Viņa Vārdu, sludiniet tautu starpā Viņa darbus! Dziediet Viņam, spēlējiet Viņam, stāstiet par visiem Viņa brīnuma darbiem! Slavējiet Viņa svēto Vārdu! Lai priecājas visu sirdis, kas meklē Kungu! Meklējiet Kungu un Viņa spēku, vienmēr meklējiet Viņa vaigu!

Mācītāja Kārļa Zikmaņa uzrunu, Diānas un Ingas liecības iespējams dzirdēt arī dievkalpojuma ierakstā.

 

Pateicības dievkalpojums 8. septembrī

Drukāt

LSPA 100

"... jūs taču nezināt, kāda jūsu dzīve ir rītu; jo tā ir tvaiks, kas uz īsu brīdi ir redzams un tad izgaist..." (Jēk 14:14)

"Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr, es vēlreiz teikšu, priecājieties! Jūsu lēnība lai kļūst zināma visiem cilvēkiem; Tas Kungs ir tuvu. Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības lai top zināmas Dievam ikvienā jūsu lūgšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva miers, kas pārspēj jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū." (Fil 4:4-7)

Aicinām ikvienu, kam Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija ir sirdij tuva, pateikties Dievam par 100 ražīgiem darba gadiem un kopā priecāties par šīs augstākās izglītības iestādes izaugsmi. Lūgsim no Dieva gudrību un vadību, lai cauri izaicinājumu laikam iespējams iet piepildītiem ar pārdabisku mieru un prieku, piedzīvojot Viņa mīlestības pilno un spēcinošo klātbūtni. Kristū Jēzū ir cerība.

8. septembrī plkst. 19.00 Rīgas Krusta evaņģēliski luteriskajā baznīcā (Ropažu ielā 120, Rīgā) notiks pateicības dievkalpojums, kurā esat laipni aicināti piedalīties.

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus, dievnamā nepieciešams lietot sejas masku un ievērot 2 m distanci no apkārtējiem.

 

15 NODARBĪBU KURSS BRĪVĪBA KRISTŪ

Drukāt

Briviba Kristu

 

LSPA SPORTA KAPELĀNU SERVISAM 5 GADU JUBILEJA

Drukāt

5bd95e7056b9e

Aicinām ikvienu 10. decembrī no plkst. 11.30-12.00 pievienoties mums LSPA Sporta kapelānu servisa 5 gadu jubilejas svinībās Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā 205. auditorijā.

Baudot svētku mielastu, jums būs iespēja dzirdēt sporta kapelānu Pētera Tervita un Elmāra Pļaviņa pieredzes stāstus un pārdomas par tēmu
"Sporta kapelāns - garīgā atbalsta persona sportā",
kā arī uzdot jautājumus par sporta kapelānu darbu.

"Gavilējiet Tam Kungam, visas pasaules zemes! Pateicieties Viņam, slavējiet Viņa Vārdu! Jo Tas Kungs ir labs, Viņa žēlastība paliek mūžīgi, un Viņa patiesība pastāv uz radu radiem." (Ps. 100)

 

GRĀMATA "PATIESĀ UZVARA: TRENĒTIES UN TRENĒT"

Drukāt

patiesa-uzvara

LSPA Sporta kapelānu serviss sadarbībā ar biedrību "Uzvara, kas iedvesmo" piedāvā iespēju dāvanā saņemt grāmatu "Patiesā uzvara: trenēties un trenēt".

Grāmatā ir trīs daļas: Jaunā Derība jaunajā tulkojumā, 32 sportā iesaistītu cilvēku, tajā skaitā LSPA absolventu, dzīvesstāsti par uzticēšanos Jēzum Kristum, kā arī palīgmateriāli, kas palīdz saprast, kā garīgi attīstīties sportā un ārpus tā.

Grāmata ir īpašs Latvijas simtgades izdevums, tādēļ netiek pārdota, bet dāvināta. Ikviens interesents to var saņemt LSPA kapelā (B korpusa pagrabstāvā).

 

VĪRU PĒCPUSDIENA KOPĀ AR ARTŪRU IRBI

Drukāt

PAMATI

 

AGAPE STUDENTI AICINA UZ BALLĪTI DEBESU STILĀ

Drukāt

Darit Jezu zinamu

 

Konference "Kristus mācekļi sporta pasaulē"

Drukāt

Kristus macekli sporta sadraudziba Saldu 2018 plakats

 

Aicinām piedalīties tautas lūgšanu sapulcē

Drukāt

Vispareizākā attieksme pret Dievu ir Viņu SLAVĒT un PIELŪGT - atzīt VIŅU PAR VISSVĒTĀKO BRĪNUMU!!! Prakse, nevis teoretizēšana pietuvina cilvēku Dievam, tādēļ aicinām Tevi pievienoties Radītāja pielūgsmē un slavēšanā, vienoties lūgšanās par mūsu valsti Latviju un tās iedzīvotājiem!

1080x1920

 

studiju gada noslēguma svētbrīdis un sadraudzība

Drukāt

Teeja18. jūnijā no plkst. 10.00 - 12.00 aicinām ikvienu ieinteresēto pievienoties studiju gada noslēguma svētbrīdī un sadraudzībā pie tējas LSPA kapelā, lai pateiktos Debesu Tēvam par Viņa klātbūtni LSPA un par visu, ko Viņš dāvājis!

"Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar Viņu un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību. Bet, ja mēs dzīvojam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā un Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem." (1. Jāņa 1:6-7)

 

KLUSĀS NEDĒĻAS SVĒTBRĪDIS

Drukāt

Un pirmajā nZiedi akmens 1edēļas dienā ļoti agri, saulei lecot, sievas gāja uz kapu un runāja savā starpā: "Kas mums novels akmeni no kapa durvīm?" Un paskatīdamās tās redzēja, ka akmens bija novelts; tas bija ļoti liels. Un, kapā iegājušas, tās redzēja kādu jaunekli pa labo roku sēžam, apģērbtu garās baltās drēbēs. Un tās izbijās. Viņš tām sacīja: "Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nacaretes, kas bija krustā sists; Viņš ir augšāmcēlies, Viņa nav šeit: redziet še to vietu, kur Viņu nolika; bet noeita un sakait to Viņa mācekļiem un Pēterim, ka Viņš jums pa priekšu noies uz Galileju, tur jūs Viņu redzēsit, kā Viņš jums ir sacījis." (Marka evaņģēlijs 16:2-7)

Trešdien, 28. martā no plkst. 15.10 - 15.40 LSPA kapelā Klusās nedēļas svētbrīdi vadīs LSPA kapelāns Raimonds Mežiņš.

Aicināts ikviens interesents, lai kopīgi pārdomātu Jēzus Kristus nāves un augšāmcelšanās nozīmi.

 

Artūrs Irbe - mans stāsts

Drukāt

Arturs-Irbe-3Vīrs, tēvs, hokejists, IIHF slavas zāles dalībnieks, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, kristietis, vārtsargs Artūrs IRBE 3. februārī sarunu pasākumā draudzē "Cerība" (Nometņu ielā 31, Rīgā) stāstīs par
savas karjeras un privātās dzīves lielākajiem sasniegumiem, izvēlēm, uzvarām un pārbaudījumiem, ar kuriem viņam nācies cīnīties.

Artūrs aicina - reģistrējies pasākumam un pievienojies!

Interviju ar Artūru Irbi Latvijas Kristīgajā radio iespējams noklausīties šeit.

 

Lai ikvienam daudz garīgu uzvaru 2018. gadā!

Drukāt

Tādēļ Tas Kungs man sacīja tā: "Ja tu piegriezīsies Man, tad Es tevi paturēšu pie Sevis, lai tu Man no jauna drīkstētu kalpot; ja tu izšķirsi patiesi vērtīgo no niecīgā, tad tu būsi it kā Mana mute. Lai tie tad griežas pie tevis un ne tu pie viņiem. Tad Es tevi darīšu pret šo tautu par augsti uzceltu un stipru vara mūri, ka tie, ja tie tev uzbruktu, tevi nepārspēs, jo Es esmu ar tevi, lai Tev palīdzētu, tevi glābtu un tev piešķirtu uzvaru" - tā saka Tas Kungs. "Es Tevi glābšu no ļauno rokas un tevi atsvabināšu no varmāku dūres!" (Jeremijas 15:19-21)

 

Interaktīvā spēle studentiem "Jaungada hronika" pavisam drīz!

Drukāt

jaungada hronika

Interaktīvā spēle "Jaungada hronika" ir paredzēta visiem studentiem un jauniešiem, kuri vēlas lai šīs Jaungada svinības paliek neaizmirstamas!

Vai 2018. gads pienāks? Vai kādam izdosies to izglābt? Kas būs jādara, lai šo misiju izpildītu? Kāda būs Tava loma šajā lielajā uzdevumā? Vai tas būs tā vērts? To varēsi uzzināt tikai piedaloties!

Ja vēlies doties dēkā, iepazīt citus tikpat lieliskus un piedzīvojumu kārus cilvēkus kā Tu, 3 dienas pārvaldīt ķēniņvalsti, risināt noslēpumus, uzņemties risku, pieņemt lēmumus – tad "Jaungada hronika" ir tieši Tev!

Pieteikšanās līdz 22. decembrim. Vietu skaits ierobežots!

Dalības maksa 25 EUR (piesakoties līdz 15. decembrim) un 30 EUR (piesakoties līdz 22. decembrim).

Uzzināt vairāk un pieteikties vari šeit.

 

17. novembrī slavas un pielūgsmes svētbrīdis LSPA kapelā

Drukāt

SirdsLatvijas Republikas 99. gadadienu sagaidot,

17. novembrī no 15.30 - 17.00 aicinām Tevi uz LSPA kapelu,
lai mēs kopā slavētu Dievu un pateiktos Viņam
par savu augstkolu, par savu valsti Latviju,

tās sirsnīgajiem cilvēkiem, skaisto dabu un visu citu, kas mums dots!

Svētbrīdi vadīs un uzrunu no Dieva Vārda teiks LSPA kapelāns Raimonds Mežiņš, ģitāru spēlēs LSPA maģistrantūras studente Eva Janīte.

"Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz Jums." (1. Tes. 5:18)

 

Latviju Eiropas Kristīgās sporta savienības konferencē pārstāvēja 5 dalībnieki

Drukāt

Austrijas konference junijs 2017 medium

2017. gada jūnijā Eiropas Kristīgās sporta savienības konferencē Austrijas galvaspilsētā Vīnē piedalījās 300 cilvēku no 42 valstīm, tajā skaitā 5 dalībnieki no Latvijas – LSPA sporta kapelāni Raimonds Mežiņš un Gunita Tālberga, topošais florbola treneris Mārtiņš Svitka, vieglatlēts Raivis Garoza un sporta kapelāne, Madonas BJC tūrisma pulciņa vadītāja Nataļja Peļepeca.

Dalībniekiem tika atgādinātas Dieva Vārda patiesības no Jesajas grāmatas 40. nodaļas par to, kāds ir dzīvais Dievs, kuram ticam, un cik daudz pārāks un spēcīgāks Viņš ir par jebkuru elku. Tādēļ ikviens dalībnieks tika aicināts pārbaudīt savu sirdi, lai lūgšanā atteiktos no visiem saviem elkiem, noliekot tos Dieva troņa priekšā. Caur lekcijām, darbu diskusiju grupās, pieredzes spēlēm un sporta aktivitātēm bija iespēja pārdomāt dažādas sportā un ticības dzīvē aktuālas tēmas. Konferences noslēguma vakarā visi iesaistījās kopīgā aizlūgšanā par Eiropas valstīm.

"Atgriežoties un paliekot mierā, jūs taptu izglābti, mierā un paļāvībā jūs atrastu spēku, bet jūs negribat!" (Jes. 30:15)

"Vai tu to nezini, vai tu to neesi dzirdējis? Mūžīgais Dievs ir Tas Kungs, kas radījis zemes galus. Viņš nepiekūst un nenogurst, Viņa gudrība ir neaptverama. Viņš nogurušajiem dod spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem." (Jes. 40:28-29)

Video no konferences skaties šeit.

 

Eiropas Kristīgās sporta savienības tikšanās 2017

Drukāt

ECSU

Šī gada vasarā no 8. līdz 11. jūnijam Austrijā, Vīnē notiks Eiropas Kristīgās sporta savienības (European Christian Sports Union) tikšanās. Šajā konferencē no visas Eiropas sapulcējas kristieši, kuri darbojas sportā vai kuriem interesē uzzināt vairāk par kalpošanu sportā un caur sportu. Šādas konferences notiek reizi divos gados un tā ir iespēja tikt iedrošinātiem, mācīties citam no cita, savstarpēji atbalstīt vienam otru caur Dieva Vārda studijām, lūgšanām, sarunām un kopīgām sporta nodarbībām.

Konferences dalības maksa ir 195 EUR.

Ja arī Tev interesē dalība šajā konferencē, tad dod mums ziņu, rakstot e-pastu uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu ! Ja dalības maksa ir vienīgais šķērslis, lai piedalītos, tad arī raksti mums - lūgsim un paļāvībā uz Dievu meklēsim risinājumus!

 

Pārdomu sarunas par būšanu līdzās

Drukāt

Jēzus KristAbbeyus augšāmcelšanās ir par visuvarenā Dieva būšanu līdzās cilvēkiem ikdienā. Jēzus mums, cilvēkiem, ir apsolījis "Un redzi, ES ESMU PIE JUMS IK DIENAS līdz pasaules galam." (Mat. 28:20).

LSPA kapelāns Raimonds Mežiņš dalīsies savās pārdomās par ikdienas sastapšanos ar Jēzu, par Jēzus būšanu līdzās mums un mūsu būšanu līdzās Viņam. Par Jēzus Kristus aicinājumu mums būt līdzās citiem cilvēkiem un nepaiet tiem garām.

Ikviens laipni aicināts piedalīties šajās pārdomu sarunās pie tējas

LSPA kapelā 18. aprīlī no plkst. 15.00-16.00!

 

KO NOZĪMĒ BŪT OLIMPIETIM?

Drukāt
Cina un Triumfs
Lai piepildītu sapņus, jāpiedzīvo gan veiksmes, gan neveiksmes!
Filma "Cīņa un Triumfs" ataino dzīves realitāti, ka ir nepieciešama cīņa, lai sasniegtu kaut ko lielu.
 
Visi olimpieši, kuru stāsti atspoguļoti šajā filmā, ir sasnieguši ievērības cienīgu triumfu, bet katram no tiem nācies pārvarēt arī milzīgus šķēršļus. Skaties filmu un uzzini, kā šie sportisti ir tikuši galā ar dažādiem izaicinājumiem un lietojuši tos, lai tiektos pretī izcilībai, kā ticība palīdzējusi tiem nepadoties dzīves ceļā.
 
Filmu iespējams noskatīties latviešu un 29 citās valodās.
DVD pieejams LSPA kapelā.
 

Atklāj savu identitāti - Dzimis, lai dzīvotu!

Drukāt

Identitate 2016 marts

 

JĒZUS SPORTA LAUKUMĀ UN SPORTA ZĀLĒ?

Drukāt

Plakats 2

 

Barjeras sportā un dzīvē... Tik tiešām barjeras? Vai iespējas?!!

Drukāt

5hurdleheightsGan sportā, gan dzīvē mēs sastopamies ar dažādiem šķēršļiem, kas traucē mums sasniegt tos mērķus, kurus esam iecerējuši. Šķēršļi un barjeras ir gan apkārtējā vidē, gan mūsos - mūsu prātā, ķermenī, prasmēs vai motivācijā. Piemēram, viena no mūsu prāta barjerām ir tā, ka fokusējoties uz to, kā mums nav, mēs bieži vien aizmirstam par to, kas mums ir.

Apkārtējās vides vai apstākļu barjeras mēs reti spējam mainīt. Līdzcilvēku spiediens, nepieņemšana, aprunāšana vai nepatiesas apsūdzības, finansiālās grūtības, negodīgi tiesneši... TOMĒR katrā barjerā mēs varam saskatīt iespēju: iespēju mācīties mīlēt, iespēju mācīties uzklausīt, iespēju mācīties piedot, iespēju kļūt stiprākiem un neatlaidīgākiem. Un patiesībā jebkurš šķērslis, grūtība, barjera, kas mums ir dzīvē, dod pašu galveno iespēju - IESPĒJU MĀCĪTIES UZTICĒTIES DIEVAM UN PAĻAUTIES UZ VIŅU!!! Viņš spēj atrisināt jebkuru problēmu, pārvēršot to par iespēju, jo Viņš savā varenībā ir augstāks par visiem! Viņa godība paceļas pāri par debesīm un Viņš ir tas, kurš spēj pacelt no dzīves dubļiem ikvienu nelaimīgo! (Izlasi 113. un 115. psalmu, tas Tevi iedrošinās!)

Tas tik tiešām ir interesanti, ka mēs lūdzam, lai Dievs stiprina mūs ticībā, gribam mācīties vēl vairāk uzticēties Viņam, iesakņoties Viņa mīlestībā, bet barjeras, šķēršļus, problēmas savās dzīvēs tā ne visai gribam piedzīvot... Bet tieši esot pārbaudījumos mēs taču Viņa klātbūtni piedzīvojam visvairāk un visreālāk!

Vai Tu spēj barjeras savā dzīvē saskatīt kā iespējas?

 

14. aprīlī slavēšanas un lūgšanu rīts

Drukāt

stock-footage-man-playing-guitar-close-up

"Ak Dievs, mana sirds ir droša, es dziedāšu un slavēšu ar dziesmām. Mosties, mana dvēsele!

Mostieties, arfa un cītara, es modināšu rīta ausmu!

Es Tevi slavēšu, ak Kungs, tautu starpā, tautību vidū! Jo līdz pat debesīm liela ir Tava žēlastība un līdz padebešiem Tava uzticība.

Pacelies, Dievs, pār debesīm un parādi savu godību pār visu zemi!" (Ps. 108)

14. aprīlī no plkst. 10.00 - 11.00 LSPA kapelā. Nāc, dziedāsim un slavēsim kopā!

 

Klusās nedēļas dievkalpojums "Dieva atbilde - JĒZUS"

Drukāt

Untitled2"Dieva atbilde - JĒZUS"

2015. gada 31. martā,
plkst. 11.35 - 11.55
LSPA kapelā
 
Kādēļ Dieva atbilde ir tieši Jēzus? Citas atbildes nav? Kādēļ tieši Jēzus nāve un augšāmcelšanās, un ne savādāk? Ko man darīt, ja es Dievam nepiekrītu? Un ko man darīt, ja es Dievam piekrītu? Kā es varu zināt, ka Jēzus patiešām ir dzīvs arī šodien?

Nāc, piedalies un uzdod vēl citus sev interesējošus jautājumus par Jēzu!

Dievkalpojumu vadīs LSPA absolvents, sporta kapelāns Edgars Suraks.

 

Uzvara un zaudējums...

Drukāt

images 2LSPA sporta kapelāne Gunita Tālberga: "Mēs tiecamies pēc uzvarām! Gan sportā gan dzīvē! Kādēļ? Motivācijas ir dažādas, un katrs pats var mēģināt rast atbildi uz šo jautājumu, bet skaidrs ir tas, ka mēs negribam zaudēt.

Tomēr dzīves realitāte ir nepielūdzama – tikai viens no simts, divsimts vai pat vairākiem tūkstošiem sacensību dalībnieku izcīna zelta medaļu. Pārējie piedzīvo zaudējumu…

Bet vai ir iespējams izcīnīt uzvaru arī zaudējot?

Patiesībā ir reizes, kad mums ir kaut kas jāzaudē, lai kaut ko iegūtu. Un lai arī mēs to apzināmies, bieži vien zaudējums sāp tik un tā…

Pazaudēta pase un problēmas atgriezties Latvijā, sirdij tuva cilvēka nāve, sadzīves trauma, kas būtiski ietekmē sportisko karjeru, šķiršanās no mīļotā cilvēka – tie ir zaudējumi ar kuriem saskāros es un man tuvie cilvēki pēdējo nedēļu laikā.

Dzīves realitāte – skumjas, asaras, neizpratne, jautājumi, pārdomas…

Pat Dievam, kurš ir visu varošs, ir nācies piedzīvot divus ļoti nozīmīgus zaudējumus, tādēļ Viņš ļoti labi saprot Tevi arī šajā situācijā. Pirmais zaudējums bija tad, kad cilvēks izvēlējās šķirties no Dieva, aiziet no sava Debesu Tēva mājām. Sāpīgs zaudējums, kura dēļ Dievs bija gatavs piedzīvot vēl sāpīgāku zaudējumu – šķirties no sava dēla Jēzus Kristus, lai dotu cilvēkam iespēju atgriezties mājās. Jēzus Kristus bija gatavs zaudēt savu dzīvību, lai dāvātu mums dzīvību! Viņš pats to izvēlējās! Un caur viņa upuri mēs varam piedzīvot uzvaru pār nāvi!

Vai mēs kādreiz izvēlamies zaudēt kaut ko, lai ļautu citiem uzvarēt?

Neatkarīgi no tā, vai mēs paši izvēlamies zaudējumu, vai arī kāds cits ir stiprāks un uzvar mūs, neatkarīgi no tā, vai mēs kaut ko pazaudējam neuzmanības un izklaidības dēļ, vai mums kaut kas tiek nozagts, atņemts, katrs zaudējums, kurā mēs pazaudējam kaut ko sev vērtīgu un nozīmīgu, nes līdzi sāpes un skumjas.

Pats svarīgākais, lai mēs šajās sāpēs un skumjās neesam vieni! Meklē Dieva un citu cilvēku atbalstu, kas Tev palīdzēs iziet cauri sāpju un tumsas ielejai, lai atrastu cerības staru un atkal ieraudzītu gaismu!"

Ja meklē kādu cilvēku, ar kuru dalīties savās šī brīža sāpēs un pārdzīvojumos, atnāc uz LSPA kapelu laikā, kad vari tur sastapt kādu no mums!

 

Atklāj savu identitāti...

Drukāt

Dzimis lai dzivotu2015 plakats mazs

 

Kāda jēga?

Drukāt

jautajums

LSPA sporta kapelāns Edgars Suraks: "Mēs mēdzam uzdot jautājumus. Mēs esam cilvēki. Vai ir vēl kāda būtne vai lieta, kas uzdod jautājumus!? Kāds ar cilvēku ir dalījies šajā priekšrocībā izzināt, izprast, pārbaudīt, apšaubīt? Uzdodam jautājumus arī paši sev. Mums ir iekšējā pasaule.

Jautājumi, kurus dzirdam mūsu sirdīs ir daudz un visdažādākie, brīžiem visneiedomajamākie. Sazvērestības teoriju autoriem patīk spēlēties ar mūsu prātiem. Moderno tehnoloģiju revolūcija nav palīdzējusi. Tieši otrādi. Atrodam sevi neizmērojamā informācijas pineklī.

Un tomēr ir jautājumi, kas pulsē mūsos neskatoties uz visiem spēkiem, kas vēlas tos apslāpēt. Mūsu dvēseles alkst atbildi uz vienu no šādiem jautājumiem. KĀDA JĒGA? Atkal un atkal mēs atgriežamies pie iekšējas cīņas. Kāda jēga dzīvei? Kāda jēga manai esībai? Kāda jēga tam, kas es esmu un ko daru?

Es vēroju savu trīsgadīgo puisīti. Viņš skatās grāmatiņu un nemitīgi mammai izspiedzas: “Kāpēc?”

Dzīvība meklē atbildes. Dzīvība meklē lietu būtību – esības jēgu.

Tu esi! Bet vai Tu dzīvo? Vai Tu meklē? Vai Tu esi atradis?

Es vēlos tev ko teikt. ES ESMU ATRADIS. ES ZINU DZĪVES JĒGU!"

Ja arī Tev šobrīd ir aktuāli jautājumi "Kāda jēga?" un "Kāpēc?", ja vēlies uzzināt Edgara atrastās atbildes, atnāc satikt Edgaru 10. martā LSPA kapelā no plkst. 11.00 - 14.30 vai raksti uz Šī e-pasta adrese ir aizsargāta pret mēstuļošanu (spam), Jūsu pārlūkam ir jābūt aktivizētam Javascript, lai to aplūkotu Viņam interesē Tavas domas un Tavi jautājumi.

 

25. februārī slavēšanas un lūgšanu vakars

Drukāt

stock-footage-man-playing-guitar-close-up

 
25. februārī plkst. 17:00 LSPA kapelā

notiks slavēšanas un lūgšanu vakars, kuru organizē LSPA kristīgie studenti sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes studentu slavēšanas grupu.

Ikviens laipni aicināts pievienoties!

 

"Mans spēks un mana dziesma ir Tas Kungs, Viņš ir tas, no kā man nāk glābšana. Viņš ir mans stiprais Dievs - es Viņu slavēšu, Viņš ir mana tēva Dievs - es Viņu paaugstināšu." (2. Moz. 15:2)

 

11. februārī LSPA Lūgšanu tējas pēcpusdiena

Drukāt

TeejaAicinām Jūs pievienoties LSPA Lūgšanu tējas pēcpusdienai

2015. gada 11. februārī, plkst. 15.00 - 16.30

LSPA kapelā.

Pateiksimies Dievam par aizvadīto pirmo semestri un lūgsim Dieva svētību un vadību darbam un mācībām otrajā semestrī.

Viesos būs LSPA absolvente Nataļja Peļepeca, kura dalīsies pārdomās par tēmu "Kristietis darba vietā".

"Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums." (1. Tes. 5:18)

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv