Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2013.gada 7.februārī

Drukāt

1. Senāts noklausījās Kreditēšanas komisijas priekšsēdētāja doc. V.Mackara ziņojumu par studentu kreditēšanu no 2012.gada septembra līdz 2013.gada februārim un apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 13 «Par studentu kreditēšanu». 

2. Zinātņu prorektors prof. J.Grants informēja par akadēmijas zinātnisko darbību 2012.gadā. LSPA mācībspēku zinātniskā darbība novērtēta kā apmierinoša. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 14 «Par LSPA zinātnisko darbību 2012.gadā». 

3. Apstiprināti: Rekreācijas nodaļas nolikums, Sporta skolotāju nodaļas nolikums, Treneru nodaļas nolikums un Sporta vadības nodaļas nolikums.

4. Izskatīti un apstiprināti Profesionālā bakalaura darbu izstrādes Metodiskie norādījumi, kuri stāsies spēkā  ar 2013.gada 1.septembri. Metodiskie norādījumi  pēc to pilnveidošanas tiks ievietoti LSPA mājas lapā.

5. Apstiprināta  atskaite iesniegšanai Augstākās Izglītības padomē par Profesoru   padomes  darbību 2012.gadā.

6. Apstiprinātas izmaiņas studiju plānu grafikos Neklātienes nodaļā 4.studiju gadā un studiju plānu grafikos kvalifikācijā ”Fizioterapija”. 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece 

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2013.gada 10.janvārī

Drukāt

1. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par "Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi 2012.gadā un plāna aktualizēšanu 2013.gadam". Katru gadu tiek palielināts elektronisko pakalpojumu klāsts. Ieviests un pilnveidots LSPA Mājas lapas iekštīkls. Izveidota un ieviesta elektroniska studentu aptauja, Mājas lapā tiek ievietota informācija par Senāta sēdē izskatītajiem jautājumiem. Tiek domāts, kā padarīt Mājas lapu pievilcīgāku, pieejamāku, pragmatiskāku. 2013.gadā nav paredzēti jauni uzdevumi, bet tiks papildināti elektroniskie pakalpojumi.

2. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par studiju virziena «Sporta zinātne» pašnovērtējumu, uzsverot akadēmijas docētāju darbības stiprās puses (drošumspēja, starptautiskā sadarbība, studentu mobilitātes paaugstināšanās, ārzemju studentu piesaiste, augstvērtīgs docētāju darbs, par ko liecina zinātniskās un metodiskās publikācijas, kā arī studentu atsauksmes), problēmas (docētāju valodu kompetences paaugstināšana, personāla atjaunošana) un iespējamos draudus.

Programmas direktors prof. V.Lāriņš informēja parstudiju virziena «Veselības aprūpe» pašnovērtējumu. Pēc pirmā darbības gada programmā veiktas nepieciešamās izmaiņas, kas vērstas uz moduļu apmācību.

3. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas centra vadītājs prof. U.Grāvītis iepazīstināja ar LSPA absolventu aptaujas rezultātiem un to izvērtējumu.

4. Apstiprināts «Nolikums par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu».

5. Pieņemts Senāta lēmums Nr.12 Par maksas pakalpojumu noteikšanu”, kurā noteikta maksa par iepriekšējā izglītībā vai profesionālajā pieredzē sasniegto studiju rezultātu izvērtēšanu - Ls 60,-.

6. Senāts atbalstīja lēmumu par iestāšanos Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācijā.

 Zinātniskā sekretāre I.Dravniece 

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2012.gada 6.decembrī

Drukāt

1. Par  Saimniecības daļas darbību 2012.gadā informēja SD direktore V.Kursa. Finansu iespēju robežās SD turpinās nepieciešamo darbu organizēšanu un operatīvo darbu veikšanu pēc struktūrvienību pieprasījumiem akadēmijā un studentu dienesta viesnīcā. Aktuālākie darbi: griestu siltināšana virs vingrošanas zālēm un kosmētiskais remonts kāpņu telpā ēkā „B”, kā arī daļējs remonts ēkā „B” zinātniskās laboratorijas izveidē; telpu ventilēšanas iespēju izpēte. Izpildes termiņš līdz 2013.gada 1.februārim.

2. Par sporta darbu  akadēmijā  2011./2012.ak.gadā  informēja Sporta prorektors prof. U.Švinks un  Sporta kluba priekšsēdētāja asoc.prof. L.Kurova.  Sporta darbs 2011./2012.ak.gadā novērtēts kā apmierinošs. Sporta klubam jāizstrādā perspektīvo plānu LSPA studentu dalībai SELL Starptautiskajās studentu spēlēs 2013.gada 24.–26.maijā Rīgā; Sporta prorektoram prof. U.Švinkam jāsagatavo priekšlikumi par LSPA docētāju – treneru morālu atbalstīšanu.

3. Iekšējās  kvalitātes nodrošināšanas centra vadītājs prof. U.Grāvītis iepazīstināja ar LSPA kvalitātes rokasgrāmatu Izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēma LSPA.

4. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte atskaitījās par Pasākumu plāna nepieciešamajām reformām augstākajā izglītībā un zinātnē 2010. – 2012.gadam izpildi. Galvenie uzdevumi ir veikti un kopumā plāns īstenots.  Jādomā par absolventu piesaisti  tālākām studijām, par to, kā  uzlabot  imatrikulēto un absolventu proporciju, par  doktorantu skaita palielināšanu. 

5. Senāts pieņēma lēmumu par LSPA struktūru -  par daļu un nodaļu izveidi, likvidējot institūtu nosaukumus.

6. Senāts apstiprināja LSPA  Sporta  zinātnes  daļas nolikumu.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece 

 

INFORMĀCIJA par LSPA Satversmes sapulci 2012.gada 11.oktobrī un SENĀTA sēdi 2012.gada 1.novembrī

Drukāt

LSPA Satversmes sapulcē:

 •  apstiprināti grozījumi atbilstoši Augstskolu likuma grozījumiem 2011.gada 14.jūlijā;
 • apstiprināti grozījumi LSPA Satversmes sapulces nolikumā;
 • apstiprināti grozījumi LSPA šķīrējtiesas nolikumā;
 • apstiprināti grozījumi  LSPA Senāta nolikumā.

Ievēlēts LSPA Senāta sastāvs uz nākošo termiņu - līdz 3 gadiems - 32 cilvēku sastāvā. 

Senāta locekļi  par Senāta priekšsēdētāju ievēlēja Iekšējās  kvalitātes nodrošināšanas centra vadītāju prof. U.Grāvīti, par priekšsēdētāja vietniekiem Rektoru prof. J.Žīdenu un Sporta un sabiedrisko attiecību prorektors prof. U.Švinku, par zinātnisko sekretāri docenti I.Dravnieci. 

 

1. Apstiprināts Docētāju tālākizglītības semināru, starpkatedru  pieredzes apmaiņas plāns 2012./2013.ak.gadam.
2. Apstiprināts Uzņemšanas komisijas darba plāns 2012./2013.ak.gadam. 
3. Apstiprināts Nolikums par studentu aptaujām studiju procesa novērtēšanai. 
4. Apstiprinātas Izmaiņas LSPA iekšējās kārtības noteikumos studējošiem. 
5. Apstiprināti  Noteikumi raksta noformēšanai krājumam „LSPA  zinātniskie raksti”recenzijas  noformēšanai  un „Vienošanās  par  autora atsavināmo tiesību nodošanu un izmantošanu”. 
6. Senāts nolēma ar goda nosaukumu „LSPA PATRIOTS” apbalvot :

 • Profesoru Uldi GRĀVĪTI par paliekošu ieguldījumu LSPA attīstībā, augstskolas slavas un prestiža veicināšanu Latvijā un pasaulē;
 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas 2003.gada absolventu, pedagoģijas maģistru sporta zinātnē, Latvijas BMX izlases vecāko treneri Ivo LAKUČU par paliekošu ieguldījumu LSPA attīstībā, augstskolas un Latvijas sporta prestiža veicināšanu Latvijā un pasaulē;
 • Profesionālā bakalaura studiju programmas „Sporta zinātne” 4.studiju gada studenti Kristīni KARAŠNIECI par paliekošu ieguldījumu LSPA attīstībā, augstskolas studentu sasniegumu popularizēšanu un prestiža veicināšanu Latvijā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece 

 

INFORMĀCIJApar LSPA SENĀTA sēdi2012.gada 4.oktobrī

Drukāt
 1. Asoc.prof. I.Kravalis iepazīstināja Senāta locekļus ar Studiju departamenta turpmākās  darbības koncepciju. 
 2. Apstiprināts Studiju departamenta nolikums
 3. Sakarā ar strukturālām reformām pieņemts Senāta lēmums Nr. 8 ”Par izmaiņām LSPA  normatīvajos dokumentos”.
 4. Par studentu uzņemšanas rezultātiem 2012.gadā informēja Uzņemšanas komisijas  atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite, par uzņemšanas noteikumiem 2012./2013.ak.gadam –  programmu direktori I.Blekte, asoc.prof. A.Fernāte, T.Ņikiforova, prof. J.Grants, prof. V.Lāriņš. Apstiprināti uzņemšanas noteikumi 2012./2013.ak.gadam: Pirmā līmeņa  profesionālās augstākās izglītības programmā “Izglītības un sporta darba speciālists”,  Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Sporta zinātne”,  Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne”, Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne”, Profesionālā augstākās  izglītības bakalaura studiju programmā „Fizioterapija”.
 5. Apstiprināts Studiju domes darba plāns 2012./2013.ak.gadam
 6. Apstiprināts Sporta domes darba plāns 2012./2013.ak.gadam. 
 7. Senāts noklausījās Studentu kreditēšanas komisijas priekšsēdētāja doc. V.Mackara  informāciju par studentu kreditēšanu no 2012.gada februāra līdz 2012.gada jūlijam.  Pieņemts Senāta lēmums Nr. 6 ”Par studentu kreditēšanu”, apstiprināts LSPA kredītu  piešķiršanas komisijas sastāvs 2012./2013.akad. gadam. 
 8. Prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par Izglītības zinātņu akadēmiskā bakalaura  grāda sportā piešķiršanas padomes 2012.gada 1.oktobra lēmumu Nr. 1.12. par bakalaura  grāda piešķiršanu 6 nepilna laika neklātienes studentiem. 
 9. Apstiprināta LSPA Atbalsta fonda ”Hērakls” valde : prof. J.Žīdens, prof. J.Grants, doc.  I.Smukā.
 10. Apstiprināti grozījumi ”Nolikumā par studiju kursu atzīšanu”.
 11. Apstiprināts ”Nolikums par LSPA studiju kārtību”. 
 12. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 9 ”Laika normas slodzes aprēķināšanai”. 
 13. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 7 ”Par promocijas darbu noformēšanas kvalitāti”.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece 

 
15 lapa no 18

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv