Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2013.gada 29.augustā

Drukāt

1. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informēja par Studiju departamenta darbību 2012./2013.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 1 «Par Studiju departamenta darbību 2012./2013.ak.gadā».

2. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informējapar studentu sekmību Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2012./2013.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 2 «Par studentu sekmību Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2012./2013.gadā».

3. Notika konkurss uz vakantajiem struktūrvienību vadītāju un akadēmiskā personāla amatiem. Amatos ievēlēti : asoc.prof. Ivars KRAVALIS - Studiju departamenta vadītājs; doc. Inta IMMERE - Teorijas katedras vadītāja; prof.Leonīds ČUPRIKS - Smagatlētikas katedras vadītājs; Monta JAKOVĻEVA - Vadības katedras vadošā pētniece; Signe LUIKA - Vadības katedras docente; Ingus RENIŅŠ - Sporta spēļu katedras asistents; Pāvels UDODOVS - Sporta spēļu katedras asistents.

4. Senāts nolēma izsludināt konkursu uz LSPA REKTORA amatu un sasaukt LSPA Satversmes sapulci Rektora vēlēšanām 2013.gada 28.novembrī. Dokumentu iesniegšana Vēlēšanu komisijā, saskaņā ar Nolikumu LSPA rektora vēlēšanām, - no izziņošanas brīža līdz 2013.gada 28.oktobrim. Apstiprināta Rektora vēlēšanu komisiju: priekšsēdētāja – Vieglatlētikas katedras vadītāja asoc.prof. I.Avotiņa. Komisijas locekļi : Maģistrantūras un Doktorantūras vadītāja T.Ņikiforova;

Vadošā pētniece doc. I.Dravniece; Vadības katedras vadītāja doc. B.Luika; Doktorantūras 3.kursa studente Z.Galeja.

5. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 3 „Par ēdnīcas telpu iznomāšanu”.

6. Deleģētas paraksta tiesības Studiju prorektorei asoc.prof. Andrai Fernātei darba līguma parakstīšanai ar profesoru Jāni Žīdenu.

7. Apstiprināta LSPA Promocijas padome: priekšsēdētājs Dr.paed. prof. U.Grāvītis.

Locekļi: Dr.paed. prof. A.Ābele, Dr.paed. prof. L.Čupriks, Ph.D. asoc.prof. A.Emeljanovas (Lietuva), Dr.paed. asoc.prof. A.Fernāte, Dr.paed. prof. J.Grants, Ph.D asoc.prof. A.Kļaviņa,

Ph.D. asoc.prof. A.Koka (Igaunija), Dr.paed. prof. A.Rudzītis, Dr.paed. asoc.prof. Ž.Vazne.

8. Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki 2013./2014.gadam Nepilna laika neklātienē (5.kurss), Fizioterapijas nodaļā, 1.līmeņa programmā (1.kurss).

9. Apstiprināti grozījumi Studiju gala un Valsts pārbaudījumu nolikumā, Nolikumā par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne”, Nolikumā par LSPA struktūrvienību vadītāju amatiem.

10. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi Augstākās izglītības maģistra studiju programmā "Veselības aprūpes speciālists sportā".

11. Nolēma pieņemt darbā 2013./2014.ak.gadā viesdocētājus: Informātikas katedras vadītājs prof. J.Lanka; viesdocents Vieglatlētikas katedrā V.Mackars, viesdocents Vieglatlētikas katedrā M.Gailis, viesdocents Slēpošanas katedrā K.Ciekurs; viesdocente Sporta spēļu katedrā D.Krepša, vieslektors Vadības katedrā K.Gorbunova, vieslektors Smagatlētikas katedrā G.Glazkovs, vieslektore Teorijas katedrā I.Spīķe; viesasistents Slēpošanas katedrā I.Nikonovs; viesasistents Sporta medicīnas katedrā N.Vārpa; viesasistents Vingrošanas katedrā D.Danne, viesasistents Vingrošanas katedrā D.Savčenko; viesasistente Vingrošanas katedrā D.Makarova; viesasistente Anatomijas katedrā L.Vainore; vadošais pētnieks Informātikas katedrā E.Popovs; pētniece Vadības katedrā I.Budviķe.

12. Apstiprinātas akadēmijas darbinieku algas 2013./2014. ak.gadam. 

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2013.gada 19.jūnijā

Drukāt

1. Senāts akceptēja diplomu izsniegšanu:   123 absolventiem  Profesionālajā  bakalaura  augstākās  izglītības programmā «Sporta zinātne» pilna laika klātienei un nepilna laika neklātienei, 26 absolventiem Pirmā līmeņa  profesionālās augstākās izglītības programmā  «Izglītības un sporta darba speciālists» pilna  laika klātienei, 13 absolventiem Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā  «Izglītības un sporta darba speciālists» pilna laika klātienei un nepilna laika neklātienei, kā arī profesionālā maģistra diploma izsniegšanu Naurim Ķeizānam.

2. Rektors  prof.  J.Žīdens lūdzaakadēmijas docētājus un darbiniekus iepazītiesar LSPAstratēģiju, kas publicēta LSPA Mājaslapā un paredzēta līdz 2013.gadam, un sniegt priekšlikumus par  LSPA  attīstības  un   tālākās darbības stratēģiju   2014. – 2020.gadiem. 

3. Nodibināta Sporta vadības pētniecības laboratorija. Apstiprināts Sporta vadības pētniecības laboratorijas nolikums. Par Sporta vadības pētniecības laboratorijas vadītāju apstiprināta lektore Signe Luika. 

4. Apstiprināti Akreditēto programmu studiju grafiki  2013./2014.ak.gadam Nepilna laika neklātienē un Fizioterapijas nodaļā. 

5.  Apstiprināts  Senāta  lēmums  Nr. 23  „Par   imatrikulāciju studijām 2013./2014.ak.gadā”. Ņemot vērā reflektantu vispārējās fiziskās sagatavotības līmeni un nepieciešamību nodrošināt akadēmijas kapacitātei atbilstošu studējošo skaitu,  nepieciešams  imatrikulēt studijām 2013./2014.ak.gadā profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” reflektantus, kuri fiziskās sagatavotības iestājeksāmenā iegūst mazāk par 100 punktiem. 

6. Studiju   prorektore   asoc.prof.  A.Fernāte un programmas vadītājs prof. V.Lāriņš informēja  par akreditācijas gaitu Fizioterapijas nodaļā. Studiju   prorektore   asoc.prof.  A.Fernāte informējapar  IKVD vizīti akadēmijā sakarā ar integrētā pārbaudījuma un diplomdarbu vērtēšanas  rezultātiem. Rektors    prof.  J.Žīdens informēja  par turpmākajiem pasākumiem:  26.jūnijā notiks seminārs – atklātā rektorāta sēde sadarbībā ar Teorijas katedru saistībā ar vērtēšanu; 25. un 28.jūnijā tālākizglītības semināri; par akadēmijas vadības tikšanos ar katedru kolektīviem;  par izlaidumu 21.jūnijā; nepieciešamības gadījumā par papildus uzņemšanu augustā un septembrī.

Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis  - par Studentu pašpārvaldes priekšsēdētāja vēlēšanām, kas notiks  septembra sākumā.

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis -  par nākošo Senāta sēdi 29.augustā. 

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2013.gada 2.maijā

Drukāt

1. Galvenā grāmatvede S.Panova informēja par LSPA finanšu darbību 2012.gadā, kā arī atbildēja uz senāta locekļu jautājumiem. Notika diskusija par programmas ”Fizioterapija” ieņēmumiem un izdevumiem. Apstiprināta 2012.gada finansiālā atskaite un 2013.gada budžets.

2. Teorijas  katedras  vadītāja  prof. R.Jansone  atskaitījās par  Sporta  un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu katedras darbu no 2007./2008. līdz  2012./2013.ak.gadam.  Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 20 «Par Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu katedras darbu no 2007./2008. līdz  2012./2013.ak.gadam».  Reorganizēts Sporta skolotāju institūts un tā vietā izveidota Sporta skolotāju nodaļa, kura pārņēmusi visas Sporta skolotāja institūta funkcijas, bet nepieciešama plašāka topošo sporta skolotāju zinātniski pētnieciskā darbība. Izveidota Sporta psiholoģijas pētniecības laboratorija, Sporta pedagoģijas attīstības pētniecības laboratorija un Sporta psiholoģijas konsultatīvais centrs. Sporta psiholoģijas pētniecības laboratorijā un Sporta psiholoģijas konsultatīvajā centrā aktīva pētnieciskā darbība vēl nav uzsākta. Aktīvu darbību uzsākusi Sporta pedagoģijas attīstības  pētniecības laboratorija.  Teorijas katedras darbs atzīts par apmierinošu. Uzdots aktivizēt un pilnveidot jaunizveidoto Sporta psiholoģijas pētniecības laboratorijas, Sporta pedagoģijas attīstības pētniecības laboratorijas un Sporta psiholoģijas konsultatīvā centra darbību un Sporta skolotāju nodaļas ietvaros pilnveidot topošo sporta skolotāju studiju un zinātniski pētniecisko darbību.

3. Pieņemts zināšanai Akadēmiskās  šķīrējtiesas priekšsēdētāja prof. J.Dravnieka  ziņojums par darbu 2012./2013.ak.gadā. Akadēmiskās    šķīrējtiesas  darbība šajā akadēmiskā gadā nav notikusi, jo iesniegumi nav saņemti.

4. Ētikas lietu komisijas vadītāja doc. I.Immere  informēja  par  komisijas  darbu 2012./2013.ak.gadā. Nākošos trīs gadus komisija gatava turpināt darbu šajā pašā sastāvā, visi locekļi devuši savu piekrišanu. Senāts apstiprināja  Ētikas  lietu  komisijas sastāvu  uz  nākošajiem   trīs gadiem: prof. A.Kuzņecova, prof. I.M.Rubana, doc. I.Immere, pētniece M.Jakovļeva, Studentu  pašpārvaldes izvirzīts  pārstāvis no   Maģistrantūras.

5. Apstiprināti  akreditēto  programmu  studiju  grafiki 2013./2014.ak. gadam Pilna laika Klātienē, 1.līmeņa profesionālajā studiju programmā,  Maģistra un Doktora studiju programmās.  Apstiprināts Senāta lēmums  Nr. 22 «Par studiju procesu 2013./2014.ak.gadā».

6. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 21 «Par studiju maksas noteikšanu 2013./2014. ak.gadā».

7.  Senāts nolēma izsludināt  konkursu  uz akadēmiskā personāla amatiem, tai skaitā - divām profesoru amata vietām (žurnālā ”Sports”), kā arī uz struktūrvienību vadītāju amatiem (3 vietas, - LSPA Mājas lapā) un vadošā pētnieka amatu (laikrakstā ”Latvijas Vēstnesis”).

8. Senāts atbalstīja diploma izsniegšanu Maģistrantūras absolventam A.Piļkēvičam.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2013.gada 4.aprīlī

Drukāt

1. Smagatlētikas katedras vadītājs prof.L.upriks atskaitījās par  Smagatlētikas katedras darbu no 2008./2009.ak. gada līdz 2012./2013.ak.gadam. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.19 «Smagatlētikas, boksa un cīņas katedras darbu no 2008./2009. līdz  2012./2013.ak.gadam», kurā katedras darbs novērtēts kā apmierinošs. Senāta locekļi atzina Smagatlētikas katedras izaugsmi zinātnē, uzsvēra paveikto studiju programmu, semināru, konferenču  un dažādu pasākumu  organizēšanā un novēlēja tāpat to realizēt tālāk. Katedras nodibinātā „Funkcionālo spēju un fizisko īpašību pētniecības laboratorija” pagaidām nav veikusi aktīvu zinātnisko darbību, jo tās rīcībā ir nepietiekošs materiāli tehniskais nodrošinājums. Darba devējiem sporta nozarē vēl nav vispusīgas informācijas par katedras  esošo  zinātnisko un pedagoģisko potenciālu, ko varētu izmantot viņu tālākās darbības pilnveidei. Tāpēc katedrai uzdots aktivizēt un pilnveidot „Funkcionālo spēju un fizisko īpašību pētniecības laboratorijas” zinātnisko darbību katedras tēmas ietvaros, kā arī pilnveidot laboratorijas materiāli tehnisko aprīkojumu; ar sadarbības partneriem aktualizēt katedras zinātnisko un pedagoģisko potenciālu darba devēju vidū;  kā arī katedras docētājiem  aktivizēt  studijām  nepieciešamo metodisko darbu izstrādi un publicēšanu.  Senāts  izteica  pateicību  Smagatlētikas katedras vadītājam  prof. L.Čuprikam,  docētājiem un personālam par  veiktā darba  kvalitātes uzlabošanos.

 2. Apstiprināts Studiju domes nolikums. 

 3. Apstiprināts Nolikums par LSPA struktūrvienību vadītāju amatiem.

 4. Apstiprināts Nolikums par studiju uzsākšanas kārtību LSPA vēlākos studiju posmos.

5. Apstiprināti LSPA Galveno organizatorisko pasākumu plāns un Senāta sēžu darba plāns 2013./2014.ak.gadam. 

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2013.gada 7.martā

Drukāt

1. Informātikas katedras vadītājs prof. J.Lanka atskaitījās par katedras darbu no 2008./2009. līdz 2012./2013.ak.gadam. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 15 «Par Informātikas un biomehānikas katedras darbu no 2008./2009. līdz  2012./2013.ak.gadam», kurā katedras darbs novērtēts kā apmierinošs. Katedrai jāturpina darbs pie jaunu docētāju sagatavošanas, pie datorizētas  studiju kursu un zināšanu vērtēšanas programmu un metodisko materiālu izstrādes, kā  arī jāpaplašina Tālmācības centra darbība, iesaistot citu katedru mācībspēkus.

2. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par ziemas  sesijas izvērtējumu, par LSPA studējošiem uz 01.03.2013 pilna laika klātienē un nepilna laika neklātienē. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 16 «Par LSPA studējošiem 01.03.2013  2013./2013.ak.gadā». Studiju departamentam jāturpina darba pilnveidošana ar studējošiem, panākot savlaicīgu pārbaudījumu kārtošanu un līgumsaistību izpildi; Studiju Departamenta vadītājam kopā ar katedrām regulāri jāapspriež studiju procesa organizāciju un tās pilnveidošanu;  jāizstrādā Nolikumu par studiju atsākšanu vēlākos studiju posmos.

3. Maģistrantūras un Doktorantūras vadītāja T.Ņikiforova informēja par 2013.gada Maģistrantūras absolventiem.  Maģistrantūru absolvē 16 cilvēki : 10 sporta veidu vecākajie treneri,  4 vadītāji sporta jomā un 2 rekreācijas speciālisti.

4. Doktorantūras programmas vadītājs prof. J.Grants informēja par 2013.gada Doktorantūras absolventiem. Doktorantūru absolvē 3 cilvēki, apstiprināts Senāta lēmums Nr. 18.

5. Apstiprināti Grozījumi Nolikumā par studiju pārtraukšanas un atsākšanas kārtību LSPA.

6. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 17 «Par izmaiņām LSPA normatīvajos dokumentos» sakarā ar Profesionālās pilnveides un mūzizglītības centra nosaukuma maiņu. Apstiprināts Profesionālās  pilnveides  un mūžizglītības centra nolikums.  Apstiprināta Instrukcija par profesionālās pilnveides apliecību izsniegšanas kārtību LSPA.

 
14 lapa no 18

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv