Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2014.gada 28.augustā

Drukāt

1. Konkursā uz vakantajiem struktūrvienību vadītāju un akadēmiskā personāla amatiem ievēlēti: Anatomijas kat.vadītāja - prof. Inese Pontaga, Sporta medicīnas kat.vadītājs - prof. Viesturs Lāriņš, Sporta spēļu kat.vad. - prof. Andris Rudzītis, Vadības un komunikācijas zinātņu kat. docente – Biruta Luika, Sporta spēļu kat. docente – Irēna Dravniece, Sporta spēļu kat. docents -  Rernārs Līcis, Slēpošanas kat. docents – Kalvis Ciekurs, Sporta medicīnas kat. lektorsAgris Liepa, Vingrošanas kat. asistente – Diana Makarova.

2.Par studentu sekmību Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2013./2014.ak.gadā informēja SD vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis. Apstiprināts  Senāta  lēmums   Nr. 1   «Par   studentu   sekmību Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2013./2014.gadā», kurā nolemts:  Studiju departamentam sadarbībā ar katedrām turpināt darba pilnveidošanu ar studējošajiem visās studiju programmās, lai panāktu savlaicīgu pārbaudījumu nokārtošanu, samazinot vai novēršot studējošo atstāšanu atkārtotām studijām;  novērst neprecizitātes docētāju ierakstiem pārbaudījumu protokolos un atzīmju grāmatiņās; Studiju departamenta vadībā izskatīt iespējas un sagatavot priekšlikumus par studiju rezultātu  elektronisko reģistrēšanu.

3.Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. Uldis Grāvītis prezentēja LSPA absolventu aptaujas izvērtējumu,  atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām.

4.Nolēma pieņemt darbā 2014./2015.ak.gadā viesdocētājus: par Informātikas katedras vadītāju  prof. Jāni LANKU, par asociēto viesprofesori Vieglatlētikas katedrā Ilzi AVOTIŅU, par viesdocentu Vieglatlētikas katedrā Verneru MACKARU, par viesdocentu Vieglatlētikas katedrā Māri GAILI, par viesasistentu Slēpošanas katedrā Intaru NIKONOVU, par viesdocenti Sporta spēļu katedrā Dainu KREPŠU, par viesasistentu Sporta spēļu katedrā Kristapu SLAIDIŅU, par vieslektori Vadības un komunikācijas zinātņu katedrā Kristīni GORBUNOVU, par vieslektoru Smagatlētikas katedrā Juriju GLAZKOVU, par viesasistentu Sporta medicīnas katedrā Normundu VĀRPU, par viesasistenti Sporta medicīnas katedrā Karīnu RODIONOVU, par asociēto viesprofesoru Vingrošanas katedrā Vladimiru DEMČENKO, par viesasistentu Vingrošanas katedrā  Dinu DANNI, par viesasistentu Vingrošanas katedrā  Denisu SAVČENKO, par viesasistenti Anatomijas katedrā Jekaterinu STRAUTU, par viesasistenti Anatomijas katedrā Sanitu MARNAUZU, par viesprofesoru Informātikas katedrā Juri DRAVNIEKU, par vadošo pētnieku Informātikas katedrā Eduardu POPOVU, par viesasistentu Informātikas katedrā Edgaru BERNĀNU, par pētnieci Vadības katedrā Intu BUDVIĶI. 

5. Apstiprinātas  akadēmijas   darbinieku   algas   2014./2015.ak.g.

6. Dažādi : Apstiprinātas izmaiņas studiju grafikā Profesionālās maģistra augstākās izglītības programmā «Sporta zinātne» (47813); studiju grafikā Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā «Sporta zinātne» (51813); studiju grafikā Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā «Fizioterapija» un Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā «Veselības aprūpes speciālists sporta jomā» 2014./2015.ak.gadam. Apstiprināti grozījumi Nolikumā par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem/pēcdoktorantiem ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”, Nr.1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros un dokumentā “Kārtība, kādā mērķstipendijas saņēmējs plāno izlietot kvalitātes atbalsta pasākumu līdzekļus” ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”, Nr.1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2014.gada 19.jūnijā

Drukāt

 

1. Senāts akceptēja diplomu izsniegšanu:

                   74 absolventiem  Profesionālajā  bakalaura  augstākās  izglītības

                   programmā «Sporta zinātne»,

                   41 absolventam Pirmā līmeņa  profesionālās augstākās izglītības

                   programmā  «Izglītības un sporta darba speciālists»,

                   47 absolventiem profesionālajā bakalaura studiju programmā

                   „Fizioterapija”,                  

                   profesionālā maģistra diplomu Agrim Peipiņam.

2. Lai nodrošinātu akadēmijas  kapacitātei atbilstošu  studējošo skaitu, Senāts pieņēma lēmumu par papilduzņemšanu Nr. 23 «Par imatrikulāciju studijām 2014./2015.ak.gadā».

3. Apstiprināts LSPA Studentu pašpārvaldes nolikums.

4. Dažādi :

Rektors prof. J.Žīdens informēja par LSPA izlaidumu, kas notiks VEF kultūras pilī  2014.gada 20.jūnijā.

Maģistrantūras vadītāja T.Ņikiforova informēja par dokumentu pieņemšanu  Maģistrantūrā un Doktorantūrā 26., 27.jūlijā, iestājpārbaudījumi 1.jūlijā. Dokumentu iesniegšana mērķstipendiju piešķiršanai notiks 26., 27.augustā.

Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis infomēja par sēdēm augustā:  28.augustā plkst 12.00 Senāta sēde, plkst. 13.30 – kopsapulce. 29.augustā plkst. 11.00 - Profesoru padomes sēde.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece 

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2014.gada 15.maijā

Drukāt

1.     Sporta spēļu katedras vadītājs prof. A.Rudzītis atskaitījās par katedras darbu no 2009./2010. līdz 2013./2014.ak.g. Apstiprināts Senāta lēmumu Nr. 20 Par  Sporta spēļu katedras darbu no 2008./2009. līdz 2013./2014.ak.g.”. Sporta spēļu katedras darbs no 2009./2010. līdz 2013./2014.ak.g. atzīts par apmierinošu. Katedras kolektīvam iesaka: turpināt jauno mācību spēku sagatavošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, izstrādājot un aizstāvot promocijas darbus sporta zinātnē; turpināt zinātnisko darbu, iesniedzot jaunus pētījuma projektus, iesaistot pētniecības darbā maģistratūras un doktorantūras studentus, publicējot pētnieciskā darba rezultātus, paaugstināt publicējamo darbu skaitu un kvalitāti; aktivizēt jaunu metodisko līdzekļu un mācību grāmatu sagatavošanu novecojošo vietā.

2.  Senāts noklausījās Akadēmijas šķīrējtiesas priekšsēdētāja prof. A.Paeglīša ziņojumu par darbu 2013./2014.ak.gadā. Šajā ak.gadā komisijā iesniegumu nav bijis.

3.   Senāts noklausījās Ētikas komisijas priekšsēdētājas vad.pētn. M.Jakovļevas atskaiti par    darbu   2013./2014.ak.gadā  un  pieņēma to zināšanai.    Ētikas   komisijas ierosinātie            priekšlikumi  tiks ietverti nolikumos vai lēmumos pie kārtējās dokumentu pieņemšanas.

 Ētikas komisijai jāsagatavo priekšlikumi par komisijas papildināšanu.

4.  Apstiprināts  Senāta  lēmums Nr. 21  «Par  studiju  maksas noteikšanu» 2014./2015.ak.gadam.

5.  Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki un Profesionālā bakalaura  programmas «Sporta zinātne» C brīvās izvēles studiju kursi pilna laika klātienē un nepilna laika neklātienē 2014./2015.ak.gadam.

     Apstiprināts  Senāta  lēmums Nr. 22  «Par  studiju  procesu  2014./2015.ak.gadā».                     

6. Senāts nolēma izsludināt konkursu  uz :  

    Sporta spēļu, Sporta medicīnas un Anatomijas katedras vadītāju amata vietām;

    uz profesoru vietām (Smagatlētikas katedrā – 1 vieta, Sporta medicīnas katedrā – 1 vieta),   

    uz asociēto profesoru vietām (Sporta spēļu katedrā – 1 vieta, Komunikācijas zinātņu

    un vadības katedrā – 1 vieta),  kā arī 4 docentu, 1 lektora un 3 asistentu amata vietām.           

7. Veikti grozījumi : Nolikumā par  noslēguma  pārbaudījumiem  profesionālā bakalaura  augstākās  izglītības   programmā „Sporta  zinātne” un  Nolikumā  par  profesionālā bakalaura  augstākās  izglītības programmas ,,sporta zinātne” (kods 42813) kvalifikācijas „Sporta skolotājs” pedagoģisko praksi.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2014.gada 3.aprīlī

Drukāt

1. Sporta medicīnas  katedras  vadītājs  prof. V.Lāriņš  atskaitījās  par  Sporta medicīnas katedras darbu pēdējo piecu gadu laikā. Apstiprināts  Senāta lēmums

Nr.18 ”Par Sporta medicīnas katedras darbu no 2008./2009. līdz 2013./2014.ak.g.”. Darbs atzīts par apmierinošu. Katedras kolektīvam jāturpina:  darbu pie jaunā studiju virziena Veselības aprūpe un studiju kursu programmu attīstīšanas un pilnveidošanas; jauno docētāju sagatavošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, izstrādājot un aizstāvot promocijas darbus sporta zinātnē; zinātnisko darbību, iesniedzot jaunus pētījuma projektus un iesaistot pētniecības darbā studējošos, uzlabojot zinātnisko publikāciju kvalitāti un skaitu; darbu pie jaunu mācību metodisko līdzekļu un materiālu izstrādes; studiju un pētniecības materiāli tehniskās bāzes atjaunošanu un uzlabošanu. Katedrā proporcionāli jāsabalansē studiju slodzi.

2.  Galvenā grāmatvede   S.Panova informēja par  akadēmijas  finansiālo   darbību 2013.gadā. Akadēmijas gada atskaite iesniegta un izskatītaValsts kontroles komisijā, atzīts, ka pārskats atbilst  visām prasībām un normām. Lūgums korekti noformēt dokumentus uz apmaksu, sevišķi iesniedzot viesdocētāju tabeles. Katedru vadītājus lūdzu savlaicīgi paziņot par savu docētāju un darbinieku slimības lapām.

3. Apstiprināts Senāta sēžu darba plāns  2014./2015.ak.gadam un Galveno organizatorisko pasākumu plāns  2014./2015.ak.gadam.

4. Apstiprinātas izmaiņas Studiju plānā grafikā Profesionālā  Bakalaura augstākās izglītības programmā ”Fizioterapija” Nepilna laika neklātienes 4.studiju gadā.

5. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.19 ”Par tālākizglītības semināru vadīšanu”. Ar 2014./2015.ak.gadu LSPA docētāju Zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas un organizatoriskās kompetences anketā un vērtēšanas protokolā tiks iekļauta semināru vadīšana 8 stundu apjomā speciālistu tālākizglītošanā LSPA tālākizglītības programmu ietvaros sešu gadu atskaites periodā.  Lēmums stājas spēkā ar 2015.gadu, ievērojot pakāpeniskas pārejas prasības. Docētājiem, kuriem ievēlēšanas periods beidzas 2015.gadā – jānovada seminārs vismaz 2 stundu apjomā; docētājiem, kuriem ievēlēšanas periods beidzas 2016.gadā – jānovada seminārs vismaz 4 stundu apjomā. Docētājiem, kuriem ievēlēšanas periods beidzas 2017.gadā un turpmākajos gados, - jānovada seminārs vismaz 8 stundu apjomā.

6. Dažādi :

Erasmus koordinators prof. U.Švinks informēja par Erasmus programmu 2014. – 2020.g.g.

Studiju daļas vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informēja par talku akadēmijas sakopšanai, kas notiks 23.aprīlī no plkst. 13.30 – 16.00. 

Zinātņu prorektors prof. J.Grants informēja par LSPA starptautisko zinātnisko konferenci, kas notiks  16., 17.aprīlī.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece 

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2014.gada 6.martā

Drukāt

1.Anatomijas  katedras  vadītāja  prof. I.Pontaga  atskaitījās  par  Anatomijas katedras darbu pēdējo piecu gadu laikā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 14 ”Par  Anatomijas katedras darbu no 2008./2009. līdz 2013./2014.ak.g.”.

2.  Studiju   departamenta  vadītājs    asoc.prof.   I.Kravalis  informēja  par  2013./2014.ak.gada ziemas sesijas rezultātiem. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 15 ”Par  ziemas sesijas rezultātu izvērtējumu 2013./2014.ak.g.”.

3. Maģistru padomes priekšsēdētājs prof. U.Švinks informēja par 2014.gadā aizstāvētajiem maģistra darbiem. Nepieciešams rūpīgāk sekot darbu izstrādei, lai nepazūd saikne ar izvēlēto kvalifikāciju, un priekšaizstāvēšanai. Docētājiem, darbu vadītājiem, katedru vadītājiem kontrolēt maģistra darbu izpildes procesu.

4. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 16 „Par LSPA sertifikātu par Akadēmiskās Doktora augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” (51813) izpildi”.  Diplomus saņems I.Kundziņa un H.Vecenāne.

5. Apstiprināts LSPA  akadēmiskā  personāla  amatu nolikums.

6. Apstiprināts LSPA Medicīnas daļas nolikums.

7. Apstiprināts Senāta lēmumu Nr. 17  ”Laika normas slodzes aprēķināšanai”.

8. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi studiju virzienā „Veselības aprūpe” Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Veselības aprūpes speciālists sporta jomā” (kods 47722) ar kvalifikāciju „Sporta fizioterapeits” vai „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā” 2014./2015.ak.g. Dokumentu pieņemšana notiks 2014.gada 26. un 27.jūnijā.

9. Apspriests jautājums par tālākizglītības semināru vadīšanu. Senāts nolēma izskatīt jautājumu Studiju domē un sagatavot to izskatīšanai nākošajā Senāta sēdē.

10. Ar Senāta locekļu atbalstu Senāta sēde no 2014.gada 8.maija pārcelta uz 15.maiju sakarā ar Baltijas zinātnisko konferenci Tartu.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece 

 
12 lapa no 18

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv