Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 27.augustā un Profesoru padomes sēdi 2015.gada 26.augustā

Drukāt

Profesoru padomes sēdē par profesori ievēlēta Ilze AVOTIŅA, atkārtoti par profesori
ievēlēta Inese PONTAGA, par asociētajiem profesoriem ievēlēti Imants UPĪTIS
un Leonīds ŽIĻINSKIS.

1. Senāta sēdē amatos ievēlēti :  

Daina KRAUKSTA par Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma un  rekreācijas
katedras vadītāju;    

Ieva  KUNDZIŅA par Anatomijas, fizioloģijas,  bioķīmijas un higiēnas katedras docenti;

Inta IMMERE par  Sporta un treniņu teorijas,  pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko
prakšu katedras
docenti;

Andris Pimenovs par  Smagatlētikas, boksa un cīņas katedras docentu;   

Jānis RIMBENIEKS par Sporta spēļu katedras docentu;

Ludmila MALAHOVA par Vadības un kominikāciju zinātnes katedras docenti;

Sandra ŠKUTĀNE par Vieglatlētikas katedras docenti;

Intars NIKONOVS par  Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma un rekreācijas 
katedras lektoru;

Normunds VĀRPA par   Sporta medicīnas,  fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās
izglītības katedras lektoru;

Tatjana ĻISICINA par  Vieglatlētikas katedras lektori;

Karīna RODIONOVA  par  Sporta medicīnas,  fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās
izglītības katedras asistenti;

Edgars BERNĀNS par  Informātikas un biomehānikas  katedras pētnieku. 

2. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis sniedza 2014./2015.akad.gada  pavasara
sesijas rezultātu izvērtējumu /informācija Senāta lēmumā/.
Apstiprināts Senāta lēmums
Nr. 1
”Pavasara sesijas rezultātu  izvērtējums 2014./2015.akad.g.”.

3. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis
informēja  par LSPA absolventu aptauju 2015.gadā.

4. Apstiprināta  LSPA akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas (CV) jaunā
forma un tās saturs atbilstoši Europass  prasībām /pielikumā/.

5. Apstiprināts LSPA katedras nolikums.

6. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 2  Par Akadēmiskā doktora augstākās izglītības
programmas «Sporta zinātne » absolventi A.Holodnovu
.

7. 2015./2016.ak.gadā darbā pieņemti viesdocētāji: Informātikas katedrā viesprofesori
J.DRAVNIEKS, E.POPOVS, Slēpošanas katedrā asociētā viesprofesore L.SAIVA,
Vieglatlētikas katedrā viesdocenti V.MACKARS un M.GAILIS, Sporta spēļu katedrā
viesdocenti D.KREPŠA un V.LAPIŅŠ, viesasistents K.SLAIDIŅŠ, Vadības un komunikācijas
zinātņu katedrā vieslektore K.GORBUNOVA, pētniece I.BUDVIĶE, Vingrošanas katedrā
asociētais viesprofesors V.DEMČENKO, viesdocente Ļ.MAĻARENKO, viesasistenti
D.DANNE, D.SAVČENKO, D.MAKAROVA, Smagatlētikas katedrā vieslektors J.GLAZKOVS,
Sporta medicīnas katedrā viesasistents A.ŠNĒVELIS,  Sporta zinātnes daļā  vadošie
pētnieki V.KRAUKSTS, I.BULA-BITENIECE,  pētniece I.SPĪĶE.

8. Apstiprinātas  akadēmijas   darbinieku   algas  2015./2016.ak.gadā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 18.jūnijā

Drukāt

1. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par diplomu izsniegšanu 2015.gada absolventiem. Profesionālā bakalaura augstākās izglītības studiju programmā „Sporta zinātne” ir 89 absolventi pilna laika klātienē un 3 nepilna laika neklātienē. Kvalifikācijas:  77 vecākie sporta veidu treneri, 39 sporta skolotāji, 52 vadītāji sporta jomā, 10 rekreācijas speciālisti. 37 absolventi profesionālajā bakalaura studiju programmā „Fizioterapija”.39 absolventi 1.līmeņa augstākajā profesionālajā studiju programmā “Izglītības un sporta darba speciālists”. Senāts akceptēja diplomu izsniegšanu absolventiem.

2. Senāts apstiprināja lēmumu Nr.13 «Par imatrikulāciju studijām 2015./2016.ak.gadā».

3. Senāts apstiprināja lēmumu Nr.14 «Par studiju procesu 2015./2016.ak.gadā».

4. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr.15 «Par maksas pakalpojumu noteikšanu».

5. Senāts atbalstīja akadēmiskā atvaļinājuma piešķiršanu  prof. R.Jansonei kolektīvās monogrāfijas uzrakstīšanai, no 2015.gada 1.septembra līdz 2015.gada 30.decembrim.

6. Veikti grozījumi Nolikumos un Kārtībās saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ētikas normu ievērošanu zinātniskajos pētījumos: Nolikums par kursa darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu    profesionālajā bakalaura studiju programmā «Sporta zinātne», Nolikums  par  kursa  darba  izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālajā  bakalaura  studiju  programmā „Fizioterapija”,  Bakalaura  darba  temata  un  plāna apstiprināšanas  kārtība, Maģistra darba plāna aizstāvēšanas kārtība Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā «Sporta zinātne (47813), Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā «Veselības aprūpes speciālists sportā» (47722), Promocijas darba plāna aizstāvēšanas kārtība akadēmiskā doktora augstākās izglītības  programmā «Sporta zinātne»  (51813).

Grozījumi attiecināmi uz studiju procesu sākot no  2015./2016.akad.gada.

Veikti grozījumi LSPA Studiju domes  nolikumā un Nolikumā par studiju programmu komisiju.

7. Senāts atbalstīja goda nosaukuma Emeritus profesors piešķiršanu profesoram, ilggadējam Augstskolas dekānam A.Lielvārdampar īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā un ilggadēju darbu akadēmijā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 7.maijā

Drukāt

1. Informācija par LSPA akadēmiskās šķīrējtiesas darbību – šķīrējtiesa  2014./2015.ak.g. nav saņēmusi nevienu iesniegumu.

2. Ētikas lietu komisijas vadītāja M.Jakovļeva ziņoja par komisijas darbību -  izskatītajiem iesniegumiem atzinumu saņemšanai akadēmisko darbu izstrādes gaitā.

3. Katedras  vadītāja  prof. D.Krauksta  informēja  par  Slēpošanas  katedras darbu no 2010./2011.ak.gada līdz 2014./2015.ak.gadam. Katedra ir nostabilizējusies un turpina pilnveidoties.  Senāta locekļi  atzinīgi novērtēja Slēpošanas katedras darbu  gan studiju, gan sporta jomā, gan komunikācijas ziņā, gan nometņu organizēšanā, gan aktīvo iesaistīšanos skolu praksē, kā arī darbu ar Erasmus studentiem.  Slēpošanas katedrai jāturpina pilnveidot katedras realizējamās programmas „Sporta zinātne”  studiju kursus,  iekļaujot tajos jaunākos zinātniskos pētījumu rezultātus šajās jomās, kā arī darbu katedras personālsastāva profesionālajā pilnveidē, atbalstot docētāju darbību doktorantūrā, apmaiņas programmās, kursos.

4. Galvenā grāmatvede S.Panova informēja  par akadēmijas finansiālo darbību 2014.gadā. Senāts akceptēja finanšu atskaiti un jauno finanšu plānu projektu un lūdza galv.grāmatvedi S.Panovu sadalīt finanšu atskaiti  pa pusgadam atbilstoši akadēmiskajam gadam un pa programmām ”Veselības aprūpe” un ”Sporta zinātne” saistībā ar akreditāciju.               

5. Apstiprināti akreditēto programmu studiju grafiki 2015./2016.ak.g.

6. Apstiprināta LSPA Attīstības stratēgija 2015. – 2020.gadam.

7.  Senāts nolēma izsludināt konkursu uz  Slēpošanas katedras vadītāja vietu; uz  profesora amata vietām Anatomijas katedrā (1),  Vieglatlētikas katedrā (1); uz asociētā profresora amata vietām Peldēšanas katedrā (1), Vingrošanas katedrā (1); izsludināt konkursu uz  docentu (6), lektoru (3), asistentu (1),  pētnieku (1) amata vietām.     

Nākošā Senāta sēde notiks 2015.gada 18.jūnijā plkst. 13.00.

  Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 9.aprīlī

Drukāt

1. Vadošā pētnieka amatā projektā Nr. NFI/R/2014/070 „Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” (Health and Social Indicators of Participation in Physical Activities for Children with Disabilities) ievēlēta profesore Aija Kļaviņa, zinātniskā asistenta amatā - viesasistente Karīna Rodionova

2. Aktualizēta  LSPA Attīstības stratēgija 2015. – 2020.gadiem /pielikumā/. Katedrām lūgums iesniegt priekšlikumus un papildinājumus LSPA attīstības stratēģijai. 30.aprīlī tā vēlreiz tiks izskatīta Studiju domē un tad virzīta apstiprināšanai senāta sēdē.

3. Maģistrantūras  un Doktorantūras vadītāja T.Ņikiforova informēja par Profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālās kvalifikācijas piešķiršanu 2014./2015.akadēmiskā gadā. 16.martā Kvalifikācijas komisija pieņēma lēmumu par attiecīgo kvalifikāciju piešķiršanu 19 Maģistrantūras beidzējiem.

4. Apstiprināti Senāta sēžu darba plāns 2015./2016.ak.gadam un LSPA galveno organizatorisko pasākumu darba plāns 2015./2016.ak.gadam.

5. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 11 ”Par studiju maksas noteikšanu  2015./2016.ak.g.

6.   Apstiprināta LSPA struktūra.

7. Dažādi

* Senāta   priekšsēdētājs   prof.  U.Grāvītis informēja  par   LSPA   Konventa   sēdi un tajā pieņemto rezolūciju

* Rektors prof. J.Žīdens informēja par KPFI siltināšanas projekta noslēgumu un izteica pateicību Saimniecības direktorei V.Kursai, kura koordinēja darbu no akadēmijas puses.

Ir iecere veidot jaunu funkcionālās diagnostikas  laboratoriju.

Tiek gaidīti priekšlikumi no katedrām par vasarā veicamajiem remontdarbiem.

           

* Saimniecības direktore V.Kursa informēja par akadēmijas talku, kura notiks 21.aprīlī plkst. 13.30.  

     Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 5.martā

Drukāt

1.     Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis par  in formēja par  2014./2015.ak.gada ziemas sesijas rezultātiem /pielikumā senāta lēmums Nr.9/. Lūgums docētājiem vienlaicīgi veikt ierakstus atzīmju grāmatiņās un protokolos, jo tika konstatētas 38 nesaskaņas ar ierakstiem atzīmju grāmatiņās, kuras bija pieļāvuši 23 docētāji. Nākotnes vīzija – atteikšanās no atzīmju grāmatiņām, izliekot atzīmes informatīvajā sistēmā, jautājums vēl diskutējams katedrās un Studiju domē.  Senāts nolēma: Turpināt Studiju departamenta darba pilnveidošanu ar studējošajiem, lai panāktu savlaicīgu pārbaudījumu kārtošanu, kā arī finansiālo līgumsaistību izpildi visās studiju programmās. Studiju departamenta vadītājam asoc.prof. I.Kravalim kopā ar katedru vadītājiem panākt, lai docētāji ierakstus pārbaudījumu protokolos vai atļaujās veiktu vienlaicīgi ar ierakstiem atzīmju grāmatiņās. Līdz 2015.gada 19.maijam Studiju domē apspriest studiju procesa un pavasara sesijas pārbaudījumu organizāciju. Aktualizēt jautājumu par pārbaudījumu protokolu digitalizēšanu.

2.   Apstiprināts  Senāta lēmums Nr. 10 «Par Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmas
 «Sporta zinātne» 2014./2015.ak.g.absolventiem»
.  Doktorantūru absolvēja  Z.Galeja un I.Voitkeviča.

3.  Apstiprināts LSPA Padomnieku konventa sastāvs :

Raimonds  BERGMANIS- LR 12.Saeimas deputāts

Anrijs  BRENCĀNS - LSPA rektora padomnieks

Agra  BRŪNE - Latvijas Sporta muzeja direktore

Ziedonis  ČEVERS - Uzņēmējs

Juris  DALBIŅŠ - Rīgas Brīvostas pārvalde       

Ilgvars  FORANDS - Latvijas Izglītības fonda Valdes loceklis

Jevgeņijs  KISIELS - Latvijas Atjaunojamās Enerģijas konfederācijas prezidents

Ivans  KLEMENTJEVS - LR 12.Saeimas deputāts

Rihards KOZLOVSKIS - LR Iekšlietu ministrs

Māris  RIEKSTIŅŠ - LR vēstnieks NATO

Uļjana  SEMJONOVA - Latvijas Olimpiešu sociālā fonda vadītāja

Žoržs  TIKMERS - LOK viceprezidents

Austris  VASIPS - RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta  direktora palīgs

Juris  VISOCKIS - Apgāda ”Jumava” Valdes priekšsēdētājs

Ēriks  ZAPOROŽECS - LR Veselības ministra padomnieks

Daumants  ZNATNAJS - Latvijas Sporta veterānu apvienības prezidents.

                                                     

4.Apstiprināta atskaite par LSPA Sporta zinātnes nozares Profesoru padomes darbību 2014.gadā.

    

     Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
11 lapa no 19

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv