Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 8.janvārī

Drukāt

1. Studiju prorektore asoc. prof. A.Fernāte informēja par Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi LSPA 2014.gadā un iepazīstināja ar Pretkorupcijas pasākumu plānu 2015.gadam.

2. IKNSVC vadītājs prof. U.Grāvītis sniedza informāciju par LSPA absolventu aptaujas rezultātiem.

3. Apstiprināts Nolikums par Darba devēju aptaujām studiju procesa kvalitātes nodrošināšanai /pielikumā/.

4. Apstiprināti labojumi 2014.gada 2.oktobra Senāta lēmumā Nr.3 «Laika normas slodzes apstiprināšanai» /pielikumā/.

5. Apstiprināts LSPA Promocijas padomes sastāvs :
Padomes priekšsēdētājs - Dr.paed. prof. Uldis Grāvītis
Promocijas padomes locekļi : Dr.paed. prof. Agita Ābele,
Dr.paed. prof. Leonīds Čupriks, Dr.paed. asoc.prof. Andra Fernāte,
Dr.paed. prof. Juris Grants, Ph.D. asoc.prof. Aija Kļaviņa,
Dr.habil.paed. prof. Jānis Lanka, Dr.med. prof. Viesturs Lāriņš,
Dr.med. prof. Inese Pontaga, Dr.paed. prof. Andris Rudzītis,
Dr.paed. asoc.prof. Žermēna Vazne.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2014.gada 4.decembrī

Drukāt

INFORMĀCIJA

par  SENĀTA  sēdi  2014.gada 4.decembrī

LSPA zinātniskās un akadēmiskās darbības nodrošināšanai Rektors Jānis Žīdens

un Nacionālās valsts sporta bāzes “Mežaparks” valdes locekle Ieva Zunda noslēdza sadarbības līgumu starp LSPA un Nacionālo Valsts sporta bāzi Mežaparks,
kas paredz attīstīt studiju programmas un zinātniskos projektus ūdens sporta veidos.

1.     Saimniecības  direktore  V.Kursa  informēja par  Saimniecības  daļas darbību 2014.gadā. Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā” ietvaros ir veikti ēkas „A” siltināšanas darbi. Ilgtermiņā pasākumi atmaksāsies.
Darbi tiek plānoti, ņemot vērā finanšu iespējas un Saimniecības daļas darba spēka resursus. 


        Apstiprināts Senāta lēmums Nr.5  «Par Saimniecības daļas darbību  LSPA 2014.gadā».
Saimniecības daļai finanšu iespēju robežās jānodrošina nepieciešamo darbu organizēšanu un operatīvo darbu veikšanu pēc struktūrvienību pieprasījumiem akadēmijā un studentu viesnīcā, informējot struktūrvienības par remontu realizācijas iespējamību un termiņiem.

2. Prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu īstenošanu LSPA 2014.gadā.

3. Apstiprināts Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra darba plāns 2014./2015.ak.gadam.

4. Apstiprināts Senāta lēmums Par stundu likmi par papilddarbu LSPA  īstenotās  tālākizglītības  programmās  un  projektos

5.Apstiprināts Studiju virziena „Sporta zinātne” pašnovērtējuma ziņojums.

6. Veikti Grozījumi nolikumos par praksēm (sporta skolotājiem, treneriem, rekreācijas speciālistiem, vadītājiem sporta jomā).
                                                                                             Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2014.gada 6.novembrī

Drukāt

1.    Sporta kluba valdes priekšsēdētājs doc. S.Saulīte informēja par sporta darbu akadēmijā 2013./2014.gadā. Apstiprināts Senāta lēmumu Nr. 4  «Par sporta darbu LSPA 2013./2014.ak.gadā». Sporta darbs LSPA 2013./2014.ak.gadā novērtēts kā apmierinošs.

2. Apstiprināts Docētāju tālākizglītības semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plāns   2014./2015. ak.gadam.

3. Apstiprināts  Uzņemšanas  komisijas   darba   plāns  2014./2015.ak.gadam  /pielikumā/.

4. Senāts noklausījās Studiju prorektores asoc.prof. A.Fernātes un programmas direktora prof. V.Lāriņa informāciju un apstiprināja Studiju virziena Veselības aprūpe” pašnovērtējuma ziņojumu.

5. Nodibināta LSPA Kinezioloģijas pētniecības laboratorija, apstiprināts tās nolikums, par laboratorijas vadītāju  apstiprināta vad.pētniece Dr.paed. Anna Zuša.

6. Zinātņu prorektors prof. J.Grants iepazīstināja ar LSPA zinātnes un pētniecības  attīstības stratēģiju  2015.-2020.gadam, Senāts to apstiprināja.

7. Veikti grozījumi un papildinājumi 2014.gada 15.maija Senāta lēmumā Nr. 14 Par studiju maksas noteikšanu”.

8. Senāts nolēma apbalvot ar goda nosaukuma „LSPA patriots” profesorus Arvilu Lielvārdu un Juri Dravnieku par paliekošu ieguldījumu LSPA attīstībā, augstskolas slavas un prestiža veicināšanu;  LSPA 2003.gada absolventu, Latvijas Olimpiskās komitejas viceprezidentu, Latvijas Olimpiešu kluba prezidentu, olimpieti Raimondu Bergmani par paliekošu ieguldījumu LSPA attīstībā, augstskolas un Latvijas sporta prestiža veicināšanu Latvijā un pasaulē.

9. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi ārvalstniekiem.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2014.gada 2.oktobrī

Drukāt

1. Uzņemšanas kom.atb.sekretāre A.Kurkinaite informēja par Studentu uzņemšanas un iestājpārbaudījumu rezultātiem 2014.gadā. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumi 2015./2016.ak.gadam studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā   „SPORTA ZINĀTNE” (kods 42813);   studiju virzienā   „Veselības  aprūpe”    Profesionālā bakalaura augstākās izglītības  programmā „FIZIOTERAPIJA” (kods 42722); studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā „SPORTA ZINĀTNE” (kods 51813); studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „SPORTA ZINĀTNE” (kods 47813); studiju virzienā „Veselības aprūpe” Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” (kods 47722) ar kvalifikāciju „SPORTA FIZIOTERAPEITS” vai „PIELĀGOTO FIZISKO AKTIVITĀŠU SPECIĀLISTS REHABILITĀCIJĀ”; studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS” (41813).

2. Senāts noklausījās Kreditēšanas komisijas priekšsēdētāja doc. V.Mackara atskaiti par Kreditēšanas komisijas darbu 2013./2014.ak.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.2 ”Par studentu kreditēšanu”. Studentu kreditēšanas komisijas sastāvs 2014./2015.ak.gadam: Priekšsēdētājs doc. Verners Mackars; Locekļi: Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis, Maģistrantūras un doktorantūras vadītāja Tatjana Ņikiforova, 1.kursa students Pēteris Putniņš, 1.kursa studente Rebeka Gabrāne.

3. Apstiprināti Studiju domes un Sporta daļas darba plāni 2014./2015.ak.g.

4. Apstiprinātas Katedru docētāju slodzes 2014./2015.ak.g. Apstiprināts Senāta lēmums Nr.3 ”Laika normas slodzes aprēķināšanai”.

5. Apstiprināts Nolikums par LSPA studiju programmu apguves vērtēšanas pamatprincipiem un kārtību. Visiem docētājiem savās studiju programmās atbilstoši nolikumam jāpārstrādā vērtēšanas pamatprincipi.

6. Apstiprināts Akadēmiskā bakalaura grādu piešķiršanas padomes  2.oktobra Lēmums par bakalaura grāda sportā piešķiršanu Nepilna laika neklātienes studentiem – Agrim Raciborskim un Eduardam Vagalim.

7. Uz nākošajiem 3 gadiem apstiprināts Ētikas lietu komisijas sastāvs:

vad.pētniece Monta Jakovļeva, prof. Inta Māra Rubana, doc.Inta Immere, pētniece Inta Budviķe, lektore Zinta Galeja, studente Ulrika Malta. 2014./2015.ak.gadā komisijas priekšsēdētāja būs M.Jakovļeva.

Apstiprināts LSPA Ētikas lietu komisijas nolikums un LSPA personāla Ētikas kodekss.

8. Dažādi: Veikti grozījumi Nolikumā par  profesionālā  bakalaura  augstākās  izglītības programmas „Fizioterapija” (42722) profesionālās  kvalifikācijas „Fizioterapeits” praksi un Nolikumā par LSPA studiju kārtību. Senāts nolēma Studijas LSPA brīvklausītāja statusā turpināt organizēt saskaņā ar 2008.gada 2.oktobra Noteikumiem studijām brīvklausītāja statusā LSPA. Maksa   brīvklausītājiem par vienu kredītpunktu ir atbilstoša spēkā esošajā LSPA Senāta lēmumā ”Par studiju maksas noteikšanu” noteiktajai studiju maksai par vienu kredītpunktu attiecīgajā studiju programmā. Atbildīgā par brīvklausītāju dokumentu noformēšanu Maģistrantūras vadītāja T.Ņikiforova.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2014.gada 28.augustā

Drukāt

1. Konkursā uz vakantajiem struktūrvienību vadītāju un akadēmiskā personāla amatiem ievēlēti: Anatomijas kat.vadītāja - prof. Inese Pontaga, Sporta medicīnas kat.vadītājs - prof. Viesturs Lāriņš, Sporta spēļu kat.vad. - prof. Andris Rudzītis, Vadības un komunikācijas zinātņu kat. docente – Biruta Luika, Sporta spēļu kat. docente – Irēna Dravniece, Sporta spēļu kat. docents -  Rernārs Līcis, Slēpošanas kat. docents – Kalvis Ciekurs, Sporta medicīnas kat. lektorsAgris Liepa, Vingrošanas kat. asistente – Diana Makarova.

2.Par studentu sekmību Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2013./2014.ak.gadā informēja SD vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis. Apstiprināts  Senāta  lēmums   Nr. 1   «Par   studentu   sekmību Pilna laika klātienē un Nepilna laika neklātienē 2013./2014.gadā», kurā nolemts:  Studiju departamentam sadarbībā ar katedrām turpināt darba pilnveidošanu ar studējošajiem visās studiju programmās, lai panāktu savlaicīgu pārbaudījumu nokārtošanu, samazinot vai novēršot studējošo atstāšanu atkārtotām studijām;  novērst neprecizitātes docētāju ierakstiem pārbaudījumu protokolos un atzīmju grāmatiņās; Studiju departamenta vadībā izskatīt iespējas un sagatavot priekšlikumus par studiju rezultātu  elektronisko reģistrēšanu.

3.Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. Uldis Grāvītis prezentēja LSPA absolventu aptaujas izvērtējumu,  atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām.

4.Nolēma pieņemt darbā 2014./2015.ak.gadā viesdocētājus: par Informātikas katedras vadītāju  prof. Jāni LANKU, par asociēto viesprofesori Vieglatlētikas katedrā Ilzi AVOTIŅU, par viesdocentu Vieglatlētikas katedrā Verneru MACKARU, par viesdocentu Vieglatlētikas katedrā Māri GAILI, par viesasistentu Slēpošanas katedrā Intaru NIKONOVU, par viesdocenti Sporta spēļu katedrā Dainu KREPŠU, par viesasistentu Sporta spēļu katedrā Kristapu SLAIDIŅU, par vieslektori Vadības un komunikācijas zinātņu katedrā Kristīni GORBUNOVU, par vieslektoru Smagatlētikas katedrā Juriju GLAZKOVU, par viesasistentu Sporta medicīnas katedrā Normundu VĀRPU, par viesasistenti Sporta medicīnas katedrā Karīnu RODIONOVU, par asociēto viesprofesoru Vingrošanas katedrā Vladimiru DEMČENKO, par viesasistentu Vingrošanas katedrā  Dinu DANNI, par viesasistentu Vingrošanas katedrā  Denisu SAVČENKO, par viesasistenti Anatomijas katedrā Jekaterinu STRAUTU, par viesasistenti Anatomijas katedrā Sanitu MARNAUZU, par viesprofesoru Informātikas katedrā Juri DRAVNIEKU, par vadošo pētnieku Informātikas katedrā Eduardu POPOVU, par viesasistentu Informātikas katedrā Edgaru BERNĀNU, par pētnieci Vadības katedrā Intu BUDVIĶI. 

5. Apstiprinātas  akadēmijas   darbinieku   algas   2014./2015.ak.g.

6. Dažādi : Apstiprinātas izmaiņas studiju grafikā Profesionālās maģistra augstākās izglītības programmā «Sporta zinātne» (47813); studiju grafikā Akadēmiskā doktora augstākās izglītības programmā «Sporta zinātne» (51813); studiju grafikā Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā «Fizioterapija» un Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā «Veselības aprūpes speciālists sporta jomā» 2014./2015.ak.gadam. Apstiprināti grozījumi Nolikumā par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību LSPA doktorantiem/pēcdoktorantiem ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”, Nr.1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros un dokumentā “Kārtība, kādā mērķstipendijas saņēmējs plāno izlietot kvalitātes atbalsta pasākumu līdzekļus” ESF projekta „Atbalsts sporta zinātnei”, Nr.1DP/1.1.2.1.2/09/IPIA/VIAA/010 ietvaros.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
10 lapa no 16
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv