Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 14.janvārī

Drukāt

1. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par veiktajiem pretkorupcijas pasākumiem LSPA 2015.gadā un iepazīstināja ar pretkorupcijas pasākumu plānu 2016.gadam.  Apstiprināta   atskaite par  Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi  2015.gadā un aktualizēts  pasākumu plāns 2016.gadam.

2.  Senāts noklausījās un apstiprināja Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas direktores “Izglītības un sporta darba speciālists”   I.Blektes pašnovērtējuma  ziņojumu.

3. Apstiprināts Smagatlētikas, boksa un cīņas katedras nolikums.

4. Prof.  R.Jansone atskaitījās   par  akadēmiskā   atvaļinājuma    izmantošanu :

uzrakstīta kolektīvā monogrāfija “Sporta pedagoģija vakar, šodien, rīt”, tās līdzautori A.Fernāte un I.Bula-Biteniece. Grāmata nodota iespiešanai  izdevniecībā "RaKa". Prezentācija notiks akadēmijas jubilejas konferences laikā 2016.gada 5.septembrī. Senāts apstiprināja prof. R.Jansones atskaiti par akadēmiskā atvaļinājuma izmantošanu.

5. Senāts akceptēja  Polijas autoru kolektīvās monogrāfijas  “Sport games in modern school” izdošanu LSPA. 

6. Apstiprināti redakcionāli labojumi Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas «Veselības aprūpes speciālists sportā» (kods 47722) profesionālā kvalifikācijā  «Sporta fizioterapeits» un profesionālā kvalifikācijā «Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā» studiju grafikā 2015./2016.ak.g. 1.st.gadā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 3.decembrī

Drukāt

1.Vadošā pētnieka amatāprojektā Nr. NFI/R/2014/070 „Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” (Health and social Indicators of Participation in Physical Activities for Children with Disabilities), (vadītāja prof., projekta vadošā pētniece A.Kļaviņa) ievēlēta Zinta GALEJA. 

2.Saimniecības direktore V.Kursa informēja par  saimniecības darbu akadēmijā 2015.gadā. Saimniecības daļa, sadarbojoties ar struktūrvienībām, nodrošināja studiju, zinātnes un sporta procesa realizāciju akadēmijā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 6 Par Saimniecības daļas darbību 2015.gadā.”. Senāts nolēma: saimniecības daļai finanšu iespēju robežās nodrošināt nepieciešamo darbu organizēšanu un operatīvo darbu veikšanu pēc struktūrvienību pieprasījumiem akadēmijā un studentu viesnīcā, informējot struktūrvienības par remontu realizācijas iespējamību un termiņiem; kontrolēt sanitāri higiēnisko normu ievērošanu apkopējām, ievērojot telpu atšķirīgu uzkopšanu.

3.Apstiprināti  Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu; Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma un rekreācijas; Sporta medicīnas, fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās izglītības; Informātikas un biomehānikas katedru  nolikumi.

4.Apstiprināti  Studiju virzienu Sporta zinātne” un „Veselības aprūpe pašnovērtējuma ziņojumi.

5.Studiju  prorektore  asoc.prof.  A.Fernāte informēja  par  Pasākumu  plāna augstākajā izglītībā un zinātnē izpildi 2015.gadā.

6.Senāta priekšsēdētājs, Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis sniedza LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējumu.

7.Apstiprināts Nolikums par  studiju maksas atlaidēm LSPA.

8.Apstiprināts nolikums par noslēguma  pārbaudījumiem  profesionālā maģistra  augstākās  izglītības  programmās „Sporta  zinātne” (47813) un „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722).

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 5.novembrī

Drukāt

1.Sporta daļas vadītājs doc. S.Saulīte informēja par sporta darbu akadēmijā 2014./2015.ak.gadā. Senāts savā lēmumā Nr. 5 “Par sporta darbu LSPA 2014./2015.ak.g.”, sporta darbu novērtēja kā atbilstošu un nolēma, ka Sporta kluba Padomei jāpiesakās konkursam “Par finansiālu atbalstu tautas, bērnu un jauniešu sacensību organizēšanai Rīgas pilsētā”, kā arī jāizstrādā pieteikumi citiem konkursiem, kurus izsludina Rīgas Dome; jāizstrādā perspektīvais plāns LSPA studentu dalībai SELL Starptautiskajās studentu spēlēs 2016.gada 13.-15.maijā, kas norisināsies Somijā, Tamperē.

2.Apstiprināti  Vadības un komunikāciju zinātnes; VingrošanasAnatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas un higiēnas; Vieglatlētikas; Sporta spēļu; Peldēšanas un airēšanas katedru nolikumi.

3. Apstiprināts  LSPA Profesionālās  pilnveides un mūžizglītības centra (galveno pasākumu) darba plāns 2015./2016.ak.g.

4. Apstiprināts LSPA Uzņemšanas komisijas darba plāns 2015./2016.ak.g. 

5. Nodibināta LSPA Fizisko darbaspēju pētniecības laboratoriju. Apstiprināts  LSPA Fizisko darbaspēju pētniecības laboratorijas nolikums. Par laboratorijas vadītāju apstiprināts pētnieks  Edgars BERNĀNS.

6. Apstiprināti grozījumi LSPA struktūrā sakarā ar Fizisko darbaspēju pētniecības laboratorijas  dibināšanu.

7. Apstiprināts Nolikums par  Studiju kursu aprakstu izstrādāšanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtību LSPA.

8. Senāts nolēma apbalvot   ar   goda   nosaukuma  „LSPA patriots” rektora palīdzi Mudīti Rimbenieci; vadošo pētnieci, docenti, zinātnisko sekretāri Irēnu Dravnieci un LSPA 2003.gada absolventu, Latvijas Olimpiskās akadēmijas prezidentu, olimpieti  un Saeimas deputātu   Ivanu  Klementjevu par   paliekošu  ieguldījumu LSPA attīstībā, augstskolas slavas un prestiža veicināšanu.   

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 1.oktobrī

Drukāt

1. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite informēja par studentu uzņemšanas rezultātiem 2015.gadā. Pilna laika klātienē uzņemts 171 students, Programmā Fizioterapija imatrikulēti 75 studenti. Budžetā uzņemti 107 studenti.  Doc. A.Gulbe iepazīstināja ar reflektantu aptaujas rezultātiem.

Apstiprināti uzņemšanas noteikumi 2016./2017. ak.gadam visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās.

2. Studentu kreditēšanas  komisijas  priekšsēdētājs  doc. V.Mackars informēja   par studentu kreditēšanu 2014./2015.ak.gadā un Kreditēšanas komisijas sastāvu 2015./2016.ak.gadam. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 3 «Par studentu kreditēšanu».

3. Apstiprināti Studiju domes un Sporta daļas darba plāni 2015./2016.ak.gadam. Sporta daļas darba plānā oktobrī iekļauts jautājums par Fizioterapijas nodaļas studentu iespējām sportot.

4. Apstiprināts Semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plāns 2015./2016.ak.gadam.

5. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte sniedza informāciju par katedru docētāju slodzēm, notika diskusija par slodzēm un apmaksu. Katedru vadītājiem jāsabalansē studiju darbs docētāju vidū un jākoriģē  koplīgumi pēc būtības. Attiecībā uz atalgojuma sistēmas pilnveidi, tiks vērtēts darba apjoms pēc padarītā darba kvalitātes.

6. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 4 Laika normas slodzes aprēķināšanai.

7. Apstiprinātas izmaiņas 2015.gada 18.jūnija Senāta lēmumā Nr. 14 Par studiju procesu 2015./2016.ak.gadā. Labojumi sagatavoti sakarā ar kvalifikāciju vadītāju maiņu Fizioterapijas nodaļā.

8. Apstiprināts Nolikums par reģistrāciju studijām 2015./2016.ak.gadā.

9. Apstiprināti grozījumi LSPA Studentu pašpārvaldes nolikumā. Grozījumi iestrādāti punktā 2.2.4 par studentu pārstāvju deleģēšanu Senātā, Studiju domē un Akadēmiskā šķīrējtiesā un citās organizācijās un institūcijās atbilstoši akadēmijas Satversmei.

10. Apstiprināta LSPA Promocijas padome. 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 27.augustā un Profesoru padomes sēdi 2015.gada 26.augustā

Drukāt

Profesoru padomes sēdē par profesori ievēlēta Ilze AVOTIŅA, atkārtoti par profesori
ievēlēta Inese PONTAGA, par asociētajiem profesoriem ievēlēti Imants UPĪTIS
un Leonīds ŽIĻINSKIS.

1. Senāta sēdē amatos ievēlēti :  

Daina KRAUKSTA par Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma un  rekreācijas
katedras vadītāju;    

Ieva  KUNDZIŅA par Anatomijas, fizioloģijas,  bioķīmijas un higiēnas katedras docenti;

Inta IMMERE par  Sporta un treniņu teorijas,  pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko
prakšu katedras
docenti;

Andris Pimenovs par  Smagatlētikas, boksa un cīņas katedras docentu;   

Jānis RIMBENIEKS par Sporta spēļu katedras docentu;

Ludmila MALAHOVA par Vadības un kominikāciju zinātnes katedras docenti;

Sandra ŠKUTĀNE par Vieglatlētikas katedras docenti;

Intars NIKONOVS par  Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma un rekreācijas 
katedras lektoru;

Normunds VĀRPA par   Sporta medicīnas,  fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās
izglītības katedras lektoru;

Tatjana ĻISICINA par  Vieglatlētikas katedras lektori;

Karīna RODIONOVA  par  Sporta medicīnas,  fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās
izglītības katedras asistenti;

Edgars BERNĀNS par  Informātikas un biomehānikas  katedras pētnieku. 

2. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis sniedza 2014./2015.akad.gada  pavasara
sesijas rezultātu izvērtējumu /informācija Senāta lēmumā/.
Apstiprināts Senāta lēmums
Nr. 1
”Pavasara sesijas rezultātu  izvērtējums 2014./2015.akad.g.”.

3. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis
informēja  par LSPA absolventu aptauju 2015.gadā.

4. Apstiprināta  LSPA akadēmiskā personāla zinātniskās pētniecības biogrāfijas (CV) jaunā
forma un tās saturs atbilstoši Europass  prasībām /pielikumā/.

5. Apstiprināts LSPA katedras nolikums.

6. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 2  Par Akadēmiskā doktora augstākās izglītības
programmas «Sporta zinātne » absolventi A.Holodnovu
.

7. 2015./2016.ak.gadā darbā pieņemti viesdocētāji: Informātikas katedrā viesprofesori
J.DRAVNIEKS, E.POPOVS, Slēpošanas katedrā asociētā viesprofesore L.SAIVA,
Vieglatlētikas katedrā viesdocenti V.MACKARS un M.GAILIS, Sporta spēļu katedrā
viesdocenti D.KREPŠA un V.LAPIŅŠ, viesasistents K.SLAIDIŅŠ, Vadības un komunikācijas
zinātņu katedrā vieslektore K.GORBUNOVA, pētniece I.BUDVIĶE, Vingrošanas katedrā
asociētais viesprofesors V.DEMČENKO, viesdocente Ļ.MAĻARENKO, viesasistenti
D.DANNE, D.SAVČENKO, D.MAKAROVA, Smagatlētikas katedrā vieslektors J.GLAZKOVS,
Sporta medicīnas katedrā viesasistents A.ŠNĒVELIS,  Sporta zinātnes daļā  vadošie
pētnieki V.KRAUKSTS, I.BULA-BITENIECE,  pētniece I.SPĪĶE.

8. Apstiprinātas  akadēmijas   darbinieku   algas  2015./2016.ak.gadā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
8 lapa no 16
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv