Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 4.februārī

Drukāt

1. Zinātņu prorektors prof. J.Grants atskaitījās par akadēmijas zinātnisko darbību 2015.gadā, apkopoti LSPA mācībspēku un pētnieku zinātniski pētnieciskā darba rezultāti 2015.gadā. Pasākumi 2016.gadā: LSPA starptautiskā zinātniskā konference 21.-23.martā, Baltijas sporta zinātnes konference Kauņā 27. – 29.aprīlī, LSPA 95 gadu jubilejas zinātniski praktiskā konference 5.septembrī.
Apstiprināts Senāta lēmums Nr.7 “Par LSPA zinātnisko darbību 2015.gadā/pielikumā/.

2.  Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par  diplomu izsniegšanu  Nepilna laika neklātienes studentiem, programmas prasības izpildījuši un diplomus izlaidumā 5.februārī saņems 5 Nepilna laika neklātienes un 2 Pilna laika klātienes profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne” studenti. 

3. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte  informēja  par  diplomu izsniegšanu 2 absolventiem profesionālā maģistra  augstākās izglītības programmā  “Veselības aprūpes speciālists sportā”  un  12 absolventiem  bakalaura programmā, no tiem  9 Nepilna laika neklātienē un  3 Pilna laika klātienē.

4. Senāts apstiprināja sagatavoto statistisko atskaiti par profesoru ievēlēšanu LSPA sporta zinātnes nozares profesoru padomē 2015.gadā iesniegšanai Augstākās Izglītības padomē.                   

5.  Apstiprināti grozījumi nolikumos : «Nolikums par studentu patstāvīgā darba organizēšanas kārtību» - p.p. 2.61, 2.62, 2.63, 2.64 un 2,65 un «Nolikums par LSPA studiju programmu apguves vērtēšanas pamatprincipiem un kārtību» - p.4.6.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 14.janvārī

Drukāt

1. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par veiktajiem pretkorupcijas pasākumiem LSPA 2015.gadā un iepazīstināja ar pretkorupcijas pasākumu plānu 2016.gadam.  Apstiprināta   atskaite par  Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi  2015.gadā un aktualizēts  pasākumu plāns 2016.gadam.

2.  Senāts noklausījās un apstiprināja Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas direktores “Izglītības un sporta darba speciālists”   I.Blektes pašnovērtējuma  ziņojumu.

3. Apstiprināts Smagatlētikas, boksa un cīņas katedras nolikums.

4. Prof.  R.Jansone atskaitījās   par  akadēmiskā   atvaļinājuma    izmantošanu :

uzrakstīta kolektīvā monogrāfija “Sporta pedagoģija vakar, šodien, rīt”, tās līdzautori A.Fernāte un I.Bula-Biteniece. Grāmata nodota iespiešanai  izdevniecībā "RaKa". Prezentācija notiks akadēmijas jubilejas konferences laikā 2016.gada 5.septembrī. Senāts apstiprināja prof. R.Jansones atskaiti par akadēmiskā atvaļinājuma izmantošanu.

5. Senāts akceptēja  Polijas autoru kolektīvās monogrāfijas  “Sport games in modern school” izdošanu LSPA. 

6. Apstiprināti redakcionāli labojumi Profesionālā maģistra augstākās izglītības programmas «Veselības aprūpes speciālists sportā» (kods 47722) profesionālā kvalifikācijā  «Sporta fizioterapeits» un profesionālā kvalifikācijā «Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā» studiju grafikā 2015./2016.ak.g. 1.st.gadā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 3.decembrī

Drukāt

1.Vadošā pētnieka amatāprojektā Nr. NFI/R/2014/070 „Veselības un sociālie indikatori bērnu ar invaliditāti dalībai fiziskās aktivitātēs” (Health and social Indicators of Participation in Physical Activities for Children with Disabilities), (vadītāja prof., projekta vadošā pētniece A.Kļaviņa) ievēlēta Zinta GALEJA. 

2.Saimniecības direktore V.Kursa informēja par  saimniecības darbu akadēmijā 2015.gadā. Saimniecības daļa, sadarbojoties ar struktūrvienībām, nodrošināja studiju, zinātnes un sporta procesa realizāciju akadēmijā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 6 Par Saimniecības daļas darbību 2015.gadā.”. Senāts nolēma: saimniecības daļai finanšu iespēju robežās nodrošināt nepieciešamo darbu organizēšanu un operatīvo darbu veikšanu pēc struktūrvienību pieprasījumiem akadēmijā un studentu viesnīcā, informējot struktūrvienības par remontu realizācijas iespējamību un termiņiem; kontrolēt sanitāri higiēnisko normu ievērošanu apkopējām, ievērojot telpu atšķirīgu uzkopšanu.

3.Apstiprināti  Sporta un treniņu teorijas, pedagoģijas, psiholoģijas un pedagoģisko prakšu; Slēpošanas, šaušanas, orientēšanās, tūrisma un rekreācijas; Sporta medicīnas, fizioterapijas, masāžas un pielāgotās fiziskās izglītības; Informātikas un biomehānikas katedru  nolikumi.

4.Apstiprināti  Studiju virzienu Sporta zinātne” un „Veselības aprūpe pašnovērtējuma ziņojumi.

5.Studiju  prorektore  asoc.prof.  A.Fernāte informēja  par  Pasākumu  plāna augstākajā izglītībā un zinātnē izpildi 2015.gadā.

6.Senāta priekšsēdētājs, Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis sniedza LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējumu.

7.Apstiprināts Nolikums par  studiju maksas atlaidēm LSPA.

8.Apstiprināts nolikums par noslēguma  pārbaudījumiem  profesionālā maģistra  augstākās  izglītības  programmās „Sporta  zinātne” (47813) un „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722).

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 5.novembrī

Drukāt

1.Sporta daļas vadītājs doc. S.Saulīte informēja par sporta darbu akadēmijā 2014./2015.ak.gadā. Senāts savā lēmumā Nr. 5 “Par sporta darbu LSPA 2014./2015.ak.g.”, sporta darbu novērtēja kā atbilstošu un nolēma, ka Sporta kluba Padomei jāpiesakās konkursam “Par finansiālu atbalstu tautas, bērnu un jauniešu sacensību organizēšanai Rīgas pilsētā”, kā arī jāizstrādā pieteikumi citiem konkursiem, kurus izsludina Rīgas Dome; jāizstrādā perspektīvais plāns LSPA studentu dalībai SELL Starptautiskajās studentu spēlēs 2016.gada 13.-15.maijā, kas norisināsies Somijā, Tamperē.

2.Apstiprināti  Vadības un komunikāciju zinātnes; VingrošanasAnatomijas, fizioloģijas, bioķīmijas un higiēnas; Vieglatlētikas; Sporta spēļu; Peldēšanas un airēšanas katedru nolikumi.

3. Apstiprināts  LSPA Profesionālās  pilnveides un mūžizglītības centra (galveno pasākumu) darba plāns 2015./2016.ak.g.

4. Apstiprināts LSPA Uzņemšanas komisijas darba plāns 2015./2016.ak.g. 

5. Nodibināta LSPA Fizisko darbaspēju pētniecības laboratoriju. Apstiprināts  LSPA Fizisko darbaspēju pētniecības laboratorijas nolikums. Par laboratorijas vadītāju apstiprināts pētnieks  Edgars BERNĀNS.

6. Apstiprināti grozījumi LSPA struktūrā sakarā ar Fizisko darbaspēju pētniecības laboratorijas  dibināšanu.

7. Apstiprināts Nolikums par  Studiju kursu aprakstu izstrādāšanas, aktualizēšanas un izmantošanas kārtību LSPA.

8. Senāts nolēma apbalvot   ar   goda   nosaukuma  „LSPA patriots” rektora palīdzi Mudīti Rimbenieci; vadošo pētnieci, docenti, zinātnisko sekretāri Irēnu Dravnieci un LSPA 2003.gada absolventu, Latvijas Olimpiskās akadēmijas prezidentu, olimpieti  un Saeimas deputātu   Ivanu  Klementjevu par   paliekošu  ieguldījumu LSPA attīstībā, augstskolas slavas un prestiža veicināšanu.   

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2015.gada 1.oktobrī

Drukāt

1. Uzņemšanas komisijas atbildīgā sekretāre A.Kurkinaite informēja par studentu uzņemšanas rezultātiem 2015.gadā. Pilna laika klātienē uzņemts 171 students, Programmā Fizioterapija imatrikulēti 75 studenti. Budžetā uzņemti 107 studenti.  Doc. A.Gulbe iepazīstināja ar reflektantu aptaujas rezultātiem.

Apstiprināti uzņemšanas noteikumi 2016./2017. ak.gadam visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās.

2. Studentu kreditēšanas  komisijas  priekšsēdētājs  doc. V.Mackars informēja   par studentu kreditēšanu 2014./2015.ak.gadā un Kreditēšanas komisijas sastāvu 2015./2016.ak.gadam. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 3 «Par studentu kreditēšanu».

3. Apstiprināti Studiju domes un Sporta daļas darba plāni 2015./2016.ak.gadam. Sporta daļas darba plānā oktobrī iekļauts jautājums par Fizioterapijas nodaļas studentu iespējām sportot.

4. Apstiprināts Semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plāns 2015./2016.ak.gadam.

5. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte sniedza informāciju par katedru docētāju slodzēm, notika diskusija par slodzēm un apmaksu. Katedru vadītājiem jāsabalansē studiju darbs docētāju vidū un jākoriģē  koplīgumi pēc būtības. Attiecībā uz atalgojuma sistēmas pilnveidi, tiks vērtēts darba apjoms pēc padarītā darba kvalitātes.

6. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 4 Laika normas slodzes aprēķināšanai.

7. Apstiprinātas izmaiņas 2015.gada 18.jūnija Senāta lēmumā Nr. 14 Par studiju procesu 2015./2016.ak.gadā. Labojumi sagatavoti sakarā ar kvalifikāciju vadītāju maiņu Fizioterapijas nodaļā.

8. Apstiprināts Nolikums par reģistrāciju studijām 2015./2016.ak.gadā.

9. Apstiprināti grozījumi LSPA Studentu pašpārvaldes nolikumā. Grozījumi iestrādāti punktā 2.2.4 par studentu pārstāvju deleģēšanu Senātā, Studiju domē un Akadēmiskā šķīrējtiesā un citās organizācijās un institūcijās atbilstoši akadēmijas Satversmei.

10. Apstiprināta LSPA Promocijas padome. 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
8 lapa no 17

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv