Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 16.jūnijā

Drukāt

1. Studiju  prorektore  asoc.prof.   A.Fernāte informēja  par  diplomu   izsniegšanu  2016.gada absolventiem. 21.jūnijā noteiktā parauga diplomus saņems 134 absolventi: programmā ”Izglītības un sporta darba speciālists”- 37, ”Fizioterapija”-  19, ”Sporta zinātne” – 63, ”Veselības aprūpes speciālists sportā” -  7, ”Sporta zinātne” – 8.  Summējot absolventus, kuri saņēma diplomus ziemā, šogad akadēmiju pabeidza 177 speciālisti.  Paldies docētājiem par labi padarīto darbu!

2. Apstiprināts   Senāta   lēmums   Nr. 13   “Par  imatrikulāciju studijām  2016./2017.ak.gadā”.

3. Senāts pieņēma zināšanai informāciju par Ētikas lietu  komisijas darbu  2015./2016.ak.gadā un apstiprināja Ētikas lietu komisijas sastāvu turpmākajiem trīs gadiem: docētāji Z.Galeja, M.Jakovļeva, I.Immere, I.Nikonovs, U.Ciematnieks,  studente U.Malta.

4. Apstiprināti grozījumi nolikumā par profesionālā bakalaura augstākās izglītības  programmas  “Sporta zinātne”, profesionālā maģistra  augstākās izglītības  programmas  “Sporta zinātne” kvalifikācijas “Sporta skolotājs” pedagoģisko praksi.

5. Apstiprināts LSPA Sporta zinātnes nozares Profesoru padomes sastāvs.

6. Par īpašu ieguldījumu augstākajā izglītībā vadošajam pētniekam prof. E.Popovam  un  vadošajam pētniekam prof. V.Kraukstam piešķirts  goda nosaukumu  Emeritus profesors

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 5.maijā

Drukāt

1.     Akadēmiskās  šķīrējtiesas    priekšsēdētājs    prof.   A.Paeglītis informēja, ka    2015./2016.ak.gadā Akadēmiskā šķīrējtiesa iesniegumus nav saņēmusi, un līdz ar to šķīrējtiesa darbu  nav veikusi.               

2. Vingrošanas katedras vadītājs  asoc. prof. L.Žiļinskis  informēja  par katedras darbību no 2011./2012. līdz 2015./2016. ak. gadam. Katedrā strādā tikai divi  štata pasniedzēji, pārējie ir viesdocētāji. Vingrošanas katedras darbs atzīts par atbilstošu augstākās izglītības iestādes struktūrvienības darbības prasībām. Apstiprināts   Senāta  lēmums Nr. 12Par  LSPA  Vingrošanas katedras  darbību  no   2011./2012.  līdz 2015./2016.ak.gadam” /pielikumā/, kurā Vingrošanas katedras kolektīvam uzdots:  turpināt jaunu mācību spēku sagatavošanu un kvalifikācijas paaugstināšanu, izstrādājot un aizstāvot promocijas darbus sporta zinātnē;  aktivizēt zinātnisko darbu, publicējot pētnieciskā darba rezultātus, paaugstināt publicējamo darbu skaitu un kvalitāti; turpināt jaunu metodisko līdzekļu un mācību grāmatu sagatavošanu; docētājiem savlaicīgi sagatavoties konkursam ieņemamam amatam.

2. Apstiprināta  Galvenās grāmatvedes S.Panovas atskaite  par akadēmijas finansiālo darbību un tāme 2016.gadam.

3. Apstiprināts par pamatu sagatavotais Darba samaksas nolikuma projekts. Nolikuma detaļas tiks precizētas Studiju domes sēdē 2016.gada 19.maijā.

4. Senāts nolēma izsludināt   konkursu    žurnālā     “Sports”  un   LSPA   mājaslapā  uz šādiem  akadēmiskā personāla amatiem:   viena    profesora     amata    vieta Slēpošanas katedrā,    divas  profesora amata vietas  Sporta medicīnas  katedrā;     viena  profesora  amata vieta  Teorijas  katedrā  un  viena profesora  amata vieta   Sporta spēļu katedrā; asociētā profesora amata vieta  Slēpošanas katedrā;  kā  arī  divas docenta, viena  lektora, viena asistenta amata vietas; LSPA   mājaslapā  uz  Vingrošanas katedras vadītāja amata vietu; Laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” uz zinātniskā asistenta amata vietu.

5. LSPA Padomnieku konventa sastāvā iekļauts  LSPA (LVFKI) absolvents, bijušais Izglītības ministrs, Burtnieku novada Domes deputāts, Biedrības "Burtnieks sportam un kultūrai" Valdes priekšsēdētājs Kārlis Greiškalns.

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 7.aprīlī

Drukāt

1. Vadības un komunikāciju zinātnes katedras vadītāju doc. B.Luika informēja  par katedras darbību no 2011./2012. līdz 2015./2016. ak. gadam. Katedrā strādā 22 viesdocētāji, kopumā tiek nodrošināti 185 kredītpunkti. Vadības katedras darbs atzīts par atbilstošu augstākās izglītības iestādes struktūrvienības darbības prasībām. Katedras ieteikumi LSPA administrācijai: izskatīt iespēju palielināt Katedras štata docētāju skaitu;  risināt katedras darbinieku darba vides pilnveidi, optimizējot katedru telpu izvietojumu un nodrošināt lifta funkcionēšanu. Apstiprināts   Senāta   lēmums Nr. 10Par  LSPA  Vadības un komunikācijas  zinātnes  katedras  darbību  no   2011./2012.  līdz 2015./2016.ak.gadam” /pielikumā/.

2. Apstiprināti akreditēto   programmu  studiju  plāni  grafiki 2016./2017.ak.gadam.

3. Apstiprināts Senāta   lēmums   Nr. 11 “Par studiju maksas noteikšanu” 2016./2017.ak.gadam  /pielikumā/.

4. Apstiprināti Senāta sēžu  un LSPA galveno organizatorisko pasākumu darba plāni 2016./2017.ak.gadam  /pielikumā/.

5. Apstiprināts  “Nolikums par Pirmā  līmeņa  profesionālās  augstākās izglītības programmas  “Izglītības un sporta darba speciālists” (kods 41813) Valsts noslēguma pārbaudījumu – kvalifikācijas eksāmenu” /pielikumā/.

6. Apstiprināti Grozījumi Nolikumā par kursa darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālajā bakalaura studiju programmā “Sporta  zinātne”,
Apstiprināti Grozījumi Nolikumā par kursa darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālajā bakalaura studiju programmā “ Fizioterapija.
Par profesionālā bakalaura studiju programmas “Fizioterapija” kvalifikācijas vadītāju 2015./2016.ak.g. apstiprināta Kristīne PLŪME.
Apstiprinātas Izmaiņas Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas “Fizioterapija” studiju plānā grafikā  2015./2016.ak.g. Nepilna laika neklātienes 4.studiju gadā.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 3.martā

Drukāt

1. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis informējapar Ziemas sesijas rezultātiem /Būtiskākā informācija iekļauta Senāta lēmumā/. Ir liels atskaitīto studentu skaits. Sporta zinātnē atskaitīti 90 pilna laika klātienes studenti, 36 nepilna laika neklātienes studenti; fizioterapijā attiecīgi 36 un 16 studenti, 1.līmeņa programmā – 17, Doktora programmā – 1, kopā 193 studenti.  Līdz ar to par vienu grupu samazinājies studentu skaits 1.kursā.  Apstiprināts senāta lēmums Nr. 8 “Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums 2015./2016.akad.g.”  /pielikumā/.

2. Apstiprināts Senāta  lēmums   Nr. 9   “Par sertifikātu izsniegšanu akadēmiskā doktora  augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne” izpildi absolventiem E.Bernānam un A.Čuprikai”. 24.martā diplomus saņems 2 doktora studiju programmas absolventi. Maģistra darbus aizstāvējuši 9 maģistranti, aizstāvēšana paredzēta vēl 11 studējošajiem, sekmīga rezultāta gadījumā diplomus saņems 20 maģistri.

3. Apstiprināti grozījumi nolikumā par  profesionālā  bakalaura  augstākās  izglītības programmas „Fizioterapija” (42722) Profesionālās kvalifikācijas „Fizioterapeits”  praksi  /nolikums pielikumā/, p. 5.1: “Pirms Prakses uzsākšanas studējošais apgūst un nokārto visus studiju kursus atbilstoši profesionālās bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” studiju plāna grafikam”.

4. Senāts akceptēja kolektīvās monogrāfijas “Vispārizglītojošo skolu skolēnu fiziskās sagatavotības izvērtēšana” izdošanu. Grāmatas autori I.S.Priedīte,  M.Sauka,  L.Kalniņa, V.Lāriņš.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 4.februārī

Drukāt

1. Zinātņu prorektors prof. J.Grants atskaitījās par akadēmijas zinātnisko darbību 2015.gadā, apkopoti LSPA mācībspēku un pētnieku zinātniski pētnieciskā darba rezultāti 2015.gadā. Pasākumi 2016.gadā: LSPA starptautiskā zinātniskā konference 21.-23.martā, Baltijas sporta zinātnes konference Kauņā 27. – 29.aprīlī, LSPA 95 gadu jubilejas zinātniski praktiskā konference 5.septembrī.
Apstiprināts Senāta lēmums Nr.7 “Par LSPA zinātnisko darbību 2015.gadā/pielikumā/.

2.  Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte informēja par  diplomu izsniegšanu  Nepilna laika neklātienes studentiem, programmas prasības izpildījuši un diplomus izlaidumā 5.februārī saņems 5 Nepilna laika neklātienes un 2 Pilna laika klātienes profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas “Sporta zinātne” studenti. 

3. Studiju prorektore asoc.prof. A.Fernāte  informēja  par  diplomu izsniegšanu 2 absolventiem profesionālā maģistra  augstākās izglītības programmā  “Veselības aprūpes speciālists sportā”  un  12 absolventiem  bakalaura programmā, no tiem  9 Nepilna laika neklātienē un  3 Pilna laika klātienē.

4. Senāts apstiprināja sagatavoto statistisko atskaiti par profesoru ievēlēšanu LSPA sporta zinātnes nozares profesoru padomē 2015.gadā iesniegšanai Augstākās Izglītības padomē.                   

5.  Apstiprināti grozījumi nolikumos : «Nolikums par studentu patstāvīgā darba organizēšanas kārtību» - p.p. 2.61, 2.62, 2.63, 2.64 un 2,65 un «Nolikums par LSPA studiju programmu apguves vērtēšanas pamatprincipiem un kārtību» - p.4.6.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
7 lapa no 16
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv