Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2017.gada 2.februārī

Drukāt

1.  Zinātņu  prorektors  prof. J.Grants  prezentējaAkadēmijas zinātnisko darbību  2016.gadā. Kopumā zinātnisko darbību 2016.gadā var novērtēt kā labāku nekā 2015.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 9 «Par LSPA zinātnisko darbību  2016.gadā».

2. Pēc LSPA Sporta nozares bibliotēkas vadītājas M.Zaļūksnes priekšlikuma un pēc saskaņošanas ar katedrām, apstiprinātaSporta nozares bibliotēkas padome. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 8 «Par Sporta nozares bibliotēkas padomes sastāvu» /pielikumā/.

3. Senāts apstiprināja diplomu izsniegšanu 21 Nepilna laika neklātienes absolventam bakalaura līmeņa studiju programmās „Sporta zinātne” un „Veselības aprūpe”: 9 absolventi profesionālās bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta zinātne” kvalifikācijās: sporta veida vecākais treneris, sporta skolotājs, vadītājs sporta jomā un rekreācijas speciālists un 12 profesionālās bakalaura augstākās izglītības programmā „Veselības aprūpe” ar kvalifikāciju „Fizioterapeits ar specializāciju sporta jomā”. 

4. Apstiprināts Senāta lēmumu Nr. 10 «Par LSPA logotipu», lai noteiktu akadēmijā vienotu pieeju logotipa lietošanā /pielikumā/.

5. Apstiprināts LSPA Profesoru padomes atskaite par 2016.gadu iesniegšanai AIP, 2016.gadā ievēlēti 5 profesori: 2 sporta pedagoģijas apakšnozarē un 3 – sporta teorijas  un vēstures apakšnozarē.

6. Apstiprināts  Senāta  lēmums Nr. 11 Par  LSPA  Studiju  virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” padomes sastāvu /pielikumā/.

7. Apstiprināts pārstrādātais  Ētikas lietu komisijas nolikums /pielikumā/.

8. Apstiprināti LSPA IS  (http://is.lspa.lv) drošības un datu  aizsardzības  noteikumi /pielikumā/.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2017.gada 12.janvārī

Drukāt
  1. Studiju prorektore  prof. A.Fernāte informējapar Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi  2016.gadā  /pretkorupcijas  pasākumu plāna izpilde pielikumā/ un par Pretkorupcijas plāna aktualizēšanu 2017.gadam /plāns pielikumā/.  Apstiprināta Pretkorupcijas pasākumu plāna izpilde 2016.gadā un  Pretkorupcijas pasākumu plāns 2017.gadam.
  2. Par savu darbu akadēmijā no 2013.gada līdz 2016.gadam informēja Sabiedrisko attiecību vadītāja I.Āķe-Vīksne. Četru gadu laikā uzlabojusies akadēmijas mājaslapa, tā kļuvusi dinamiskāka un saturīgāka. Jādomā par mājaslapas aktualizēšanu angļu valodā. Pēc I.Āķes-Vīksnes uzskata, LSPA būtu nepieciešama arī jauna responsīva mājaslapa, lai to varētu pielāgot mūsdienīgu mobilo ierīču  vajadzībām. Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis Senāta vārdā izteica pateicību Sabiedrisko attiecību vadītājai I.Āķei-Vīksnei par veikto darbu.
  3. Apstiprināti LSPA Datortehnikas lietošanas noteikumi, kas atbilst LSPA reālajai situācijai /pielikumā/.
  4. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 7 «Par Studiju virziena «Veselības aprūpe» padomi»  /pielikumā/.
  5. Apstiprinātas izmaiņas 1.studiju gada PLK grafikā «Sporta zinātne». 

    Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 8.decembrī un 15.decembrī

Drukāt

 

1.SD direktore V.Kursa informēja  par  Saimniecības daļas veiktajiem darbiem 2016.gadā. Senāts pieņēma informāciju zināšanai un atzinīgi novērtēja SD darbīSaimniecības daļai arī turpmāk jānodrošina nepieciešamo darbu organizēšanu un operatīvo darbu veikšanu pēc struktūrvienību pieprasījumiem akadēmijā un studentu viesnīcā finanšu iespēju robežās; jāinformē struktūrvienības par remontu realizācijas iespējamību un termiņiem.

2.Studiju prorektore  prof. A.Fernāte informēja par Augstākās izglītības un zinātnes attīstības pasākumu plāna 2016.gadam uzdevumu īstenošanu LSPA /informācija pielikumā/. Uzdevumu izpilde balstīta uz MK rīkojumu, kas pieņemts 2016.gada maijā un LSPA Attīstības stratēģiju. Lūgums šo informāciju izvietot katedrās redzamā vietā un visiem docētājiem iepazīties ar paveikto.

3.Senāts pieņēma zināšanai Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītāja prof. U.Grāvīša informāciju par LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējumu un akceptēja pieteikuma iesniegšanu exelences sertifikāta saņemšanai. Materiāls pēc noformēšanas  tiks izsūtīts visiem LSPA docētājiem.

4.Senāts apstiprināja Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma  ziņojumus studiju virzienā  «Sporta zinātne» par 2015./16.ak.gadu.

5. Senāts apstiprināja   Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plānu  2016./2017.ak.gadam /pielikumā/.  Lūgums docētājiem – būt aktīvākiem semināru vadīšanā un piedāvāt gatavu tematiku. Atgādinājums no rektors prof. J.Žīdena, ka katram docētājam vēlēšanu periodā jānovada tālākizglītības semināri 8 stundu apjomā.

6.Apstiprināti jaunie  LSPA Dienesta viesnīcas noteikumi /pielikumā/.

7.Apstiprināts Nolikums par studiju virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” padomi  /pielikumā/.

8.Apstiprināts Nolikums par kvalitātes nodrošināšanas sistēmu LSPA /pielikumā/.

9.Apstiprināta  komandējuma piešķiršanas, noformēšanas un izdevumu atlīdzināšanas kārtību LSPA darbiniekiem /pielikumā/.

10. Senāts pieņēma zināšanai LSPA zinātniski pētniecisko laboratoriju vadītāju atskaites par veikto darbu un apstiprināja uz nākošo periodu par Sporta pedagogijas  attīstības pētniecības laboratorijas vadītāju doc. I.Bulu-Bitenieci,  par Sporta psihologijas pētniecības laboratorijas vadītāju prof. A.Ābeli, par Psihologijas konsultatīvā centra vadītāju asoc.prof. Ž.Vazni, par Rekreācijas pētniecības laboratorijas vadītāju prof. J.Grantu.  

11.Senāts atbalstīja Zinātņu prorektora prof. J.Granta priekšlikumu par Augstu sasniegumu sporta teorijas un prakses pētniecības laboratorijas (vadītājs prof. V.Krauksts) likvidēšanu un prof. V.Krauskta zin.pētn. tēmas  pievienošanu Rekreācijas pētniecības laboratorijai.  Saskaņā ar laboratorijas pievienošanu veikti Grozījumi LSPA struktūrā.  

 

1.Vadošo pētnieku amatos sporta zinātnes nozarē   ievēlēti:  doc.  Signe LUIKA,  doc. Ieva ZVĪGULE,   doc. Kalvis  CIEKURSsporta zinātnes nozares   pētnieka  amatā   ievēlēts lektors  Intars NIKONOVS.  

2.Apstiprināti  profesionālā maģistra  darbu izstrādes  un noformēšanas noteikumi.

3.Apstiprināti profesionālā bakalaura  darbu izstrādes  un noformēšanas noteikumi.

4.Zinātņu prorekotrs prof. J.Grants atgādina, ka līdz 2017.gada 4.janvārim jāiesniedz zinātniskā darba atskaites, nosūtot tās elektroniski Word formātā prorektora asistentei Ilzei Spīķei un katedras vadītājam.

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 3.novembrī

Drukāt

1.  Senāts, atklāti  balsojot,   par  Senāta    priekšsēdētāju   uz nākošajiem  trīs gadiem ievēlēja  prof.  U.Grāvīti; par Senāta priekšsēdētāja vietniekiem - prof. J.Žīdenu un prof. J.Grantu;  par Senāta zinātnisko sekretāri doc. I.Dravnieci.  

2. Kinezioloģijas pētniecības laboratorijas zinātniskā asistenta amatā ievēlēts Sporta medicīnas katedras asistents Mārtiņš Čampa.

3. Sporta daļas vadītājs, Sporta kluba priekšsēdētājs doc. S.Saulīte informēja par sporta darbu akadēmijā 2015./2016.ak.gadā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 5 ”Par sporta darbu LSPA 2015./2016.ak.gadā”  /pielikumā/.

4. Apstiprināts Uzņemšanas komisijas darba plāns 2016./2017.ak.gadam  /pielikumā/.

5. Apstiprināti Uzņemšanas noteikumus ārvalstniekiem 2017./2018.ak.gadam studiju programmās: Pirmā līmeņa profesionālajā augstākās izglītības  programmā ”Izglītības un sporta darba speciālists”;  Profesionālajā bakalaura auagstākās izglītības programmā ”Sporta zinātne”;  Profesionālajā bakalaura augstākās  izglītības programmā ”Fizioterapija”;  Profesionālajā  Maģistra augstākās izglītības programmā ”Sporta zinātne’;   Profesionālajā  Maģistra augstākās izglītības  programmā ”Veselības aprūpes speciālists sportā”;  Akadēmiskā doktora  augstākās izglītības  programmā ”Sporta zinātne”.

6. Apstiprināta Akadēmiskā personālkomisija uz nākošajiem trīs gadiem:   prof. A.Fernāte, prof. J.Grants, doc. S.Saulīte, prof. I.Avotiņa, doc. I.Dravniece, prof. V.Lāriņš.

7.   Apstiprināts  studiju virziena «Veselības aprūpe» pašnovērtējuma ziņojums par 2015./2016.ak.gadu, ar kuru iepazīstināja studiju virziena vadītāja prof. A.Kļaviņa.

8. Apstiprināts Nolikums par studiju virziena vadības kārtību LSPA  /pielikumā/.

9. Apstiprināts Nolikums par Studiju virziena ”Veselības aprūpe” padomi  /pielikumā/.

10. Apstiprināti nolikumi par  fizioterapeitu praksēm: par  profesionālā  bakalaura  augstākās  izglītības programmas „Fizioterapija” (42722) profesionālās  kvalifikācijas praksi;  par  profesionālā  maģistra  augstākās  izglītības programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) profesionālās  kvalifikācijas „Sporta  fizioterapeits” praksi;  apstiprināti grozījumi  Nolikumā par profesionālā  maģistra  augstākās  izglītības programmas „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722) profesionālās  kvalifikācijas “Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā” praksi  /nolikumi pielikumā/.     

11. Apstiprināti grozījumi (vērtēšanas sistēmā) Nolikumā par Noslēguma pārbaudījumiem profesionālā  maģistra  augstākās  izglītības  programmās   “Sporta zinātne” un “Veselības  aprūpes speciālists sportā”;  Maģistra  darba plāna  aizstāvēšanas kārtībā Profesionālā maģistra augstākās izglītības  programmā  “Sporta zinātne” un Profesionālā maģistra augstākās  izglītības programmā “Veselības aprūpes speciālists sportā”;  Promocijas darba plāna aizstāvēšanas  kārtībā  Akadēmiskā doktora  augstākās izglītības programmā  “Sporta zinātne” /pielikumā/.

12. Apstiprināti papildinājumi Senāta lēmumā Nr.4 «Laika normas slodzes aprēķināšanai»    /pielikumā/.

13. Senāts nolēma piešķirt LSPA Patriota nosaukumu par paliekošu ieguldījumu LSPA  attīstībā,  augstskolas slavas un prestiža veicināšanu un sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienu bijušajai LSPA Vingrošanas katedras docētājai Līgai Freimanei, Sporta spēļu katedras darbiniecei Norai Pētersonei,  Vieglatlētikas katedras docentam Verneram Mackaram,  LSPA Konventa loceklim Daumantam Znatnajam.

14.  Senāts nolēma atsākt studiju procesu pēc brīvdienām 2017.gada 3.janvārī.

15. Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis atgādināja par Amatpersonu deklarāciju aizpildīšanu jaunajiem un arī bijušajiem senatoriem. Zinātņu prorektors prof. J.Grants informēja par Baltijas  10. (jubilejas) zinātniskās konferences organizēšanu  2017.gada   26. - 28.aprīlī;  Erasmus+  koordinators prof. U.Švinks  informēja par  iespēju 19 docētājiem  doties pieredzes apmaiņā  uz ārzemēm Erasmus programmas ietvaros.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2016.gada 6.oktobrī

Drukāt

1. Senāts noklausījās Uzņemšanas komisijas atbildīgās sekretāres A.Kurkinaites  informāciju par studentu uzņemšanas rezultātiem 2016.gadā /informācija pielikumā/ un  izteica pateicību Uzņemšanas komisijas atbildīgajai sekretārei A.Kurkinaitei un Uzņemšanas komisijas  locekļiem.  Senārs astiprināja Uzņemšanas noteikumus 2017./2018.ak.gadam visās akreditētajās un licencētajās studiju programmās: Studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA  SPECIĀLISTS” (kods 41813); Studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „SPORTA  ZINĀTNE” (kods 42813); Studiju virzienā „Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „FIZIOTERAPIJA” (kods 42722); Studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „SPORTA  ZINĀTNE” (kods 47813); Studiju virzienā „Veselības aprūpe” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” (kods 47722) ar kvalifikāciju „SPORTA FIZIOTERAPEITS” vai „PIELĀGOTO FIZISKO AKTIVITĀŠU SPECIĀLISTS REHABILITĀCIJĀ”; Studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskādoktora augstākās izglītības programmā „SPORTA  ZINĀTNE” (kods 51813).

2. Senāts apstiprināja  Senāta lēmumu Nr. 3 ”Par studentu kreditēšanu” /pielikumā/.

3. Sporta  nozares  bibliotēkas vadītāju  M.Zaļūksne informēja  par LSPA Sporta nozares bibliotēkas  un Sporta informācijas centra gatavību akreditācijai   /informācija par akreditācijas komisijas ieteikumu izpildi pielikumā/. Lūgums katedrām izvirzīt pārstāvjus jaunajai LSPA bibliotēkas padomei, kuru plānots apstiprināt 2017.gada februārī.

4. Apstiprināti Studiju domes un Sporta domes darba plāni 2016./2017.ak.gadam /pielikumā/.

5. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 4 ”Laika normas slodzes aprēķināšanai”  /pielikumā/. 

6. Apstiprināts Semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plāns  2016./2017.ak.gadam /pielikumā/.

7. Senāts noklausījās Studiju   prorektores   prof. A.Fernātes  un  rektora  prof. J.Žīdena sniegto informāciju par   LSPA   Stratēģijas un  Attīstības stratēģijas īstenošanas  plānojumu 2016.-2020.gadam. Līdz līguma noslēgšana ar LR IZM jāatrisina jautājums par prioritāro zinātnisko virzienu noteikšanu akadēmijā.

8. Senāts nolēma sasaukt LSPA Satversmes sapulci 2016.gada 20.oktobrī plkst. 15.10  jauna Senāta sastāva un akadēmiskās šķīrējtiesas ievēlēšanai un apstiprināt  Satversmes sapulces dalībnieku kvotas Satversmes sapulces delegātu ievēlēšanai uz 3 gadiem.

9. Apstiprināti grozījumi  Senāta lēmumā Nr. 1 ”Par studiju procesu  2016./2017.ak.gadā” /pielikumā/.

10. Apstiprinātas izmaiņas Fizioterapijas programmas 1. un 2.studiju gada studiju grafikos.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
6 lapa no 17

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv