Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par Profesoru padomes sēdi 2017.gada 30.augustā un SENĀTA sēdi 2017.gada 31.augustā

Drukāt

Sporta zinātnes nozares Profesoru padomes sēdē par profesoriem ievēlēti:

J.LANKA, J.SOLOVJOVA, Ž.VAZNE; par asociētiem profesoriem ievēlēti: I.BULA-BITENIECE, A.GULBE, B.SMILA, I.KRAVALIS, I.RUDZINSKA, Z.PAVĀRE.

Senāta sēdē :

1. Notika konkurss uz vakantajām akadēmiskā personāla un struktūrvienību vadītāju amata vietām. Amatos ievēlēti:  par Peldēšanas katedras vadītāju  asoc.prof. I.UPITIS, par Vadības katedras vadītāju doc. S.LUIKA, par Vieglatlētikas katedras vadītāju prof. I.AVOTINA, par Smagatlētikas kat. docenti A.ČUPRIKA, par Vingrošanas kat. lektori S.ANISIMOVA, par Vingrošanas kat. lektoru D.DANNE, par Vingrošanas kat. asistentu D.SAVCENKO, par Sporta spēļu kat. asistentu K.SLAIDINS, par vadošo pētnieku Sporta zinātnes daļā I.BULA-BITENIECE, par vadošo pētnieku Sporta zinātnes daļā I.DRAVNIECE, par pētnieku Vadības katedrā K.GORBUNOVA.

2. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 1 «Par studiju procesu 2017./2018.ak.gadā» /pielikumā/.  

3. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 2  «Par pavasara sesijas rezultātu  izvērtējumu 2016./2017.akad.gadā»   /pielikumā/. 

4. Apstiprināts Reģistrācijas nolikums studijām 2017./2018.ak.gadā /pielikumā/. 

5. Senāts noklausījās LSPA Sporta nozares vadītājas M.Zaļūksnes ziņojumu par LSPA Sporta nozares bibliotēkas un sporta informācijas centra gatavību akreditācijai, kas notiks 2017.gada oktobrī.

6. Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis iepazīstinājaar AII Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas,  atbilstoši starptautiski atzītām kvalitātes vadības vadlīnijām: LSPA absolventu aptaujas izvērtējumu.

7. Apstiprināts Akadēmiskā personāla vēlēšanu nolikums /pielikumā/.

 Apstiprināti grozījumi Sporta zinātnes nozares Profesoru padomes nolikumā  /pielikumā/. 

8. Apstiprināts Nolikums par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā Maģistra Augstākās izglītības programmās “Sporta zinātne” un   “Veselības aprūpes speciālists sportā”  /pielikumā/. 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2017.gada 15.jūnijā

Drukāt

1.Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja pardiplomu izsniegšanu 2017.gada absolventiem. 22.jūnijā diplomus saņems: programmā ”Izglītības un sporta darba speciālists” - 56 absolventi;  programmā ”Sporta zinātne” – PLK 57 absolventi, NLN 9 absolventi, maģistrantūrā – 3 absolventi; virzienā ”Veselības aprūpes speciālists sportā” programmā  ”Fizioterapija” -  PLK 37; maģistrantūrā – 5 absolventi. Izlaidumā diplomus saņems 165 jaunie sporta un veselības aprūpes speciālisti, kuri absolvēja maģistra, bakalaura un 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas.

2. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 18 «Par studiju procesu 2017./2018.ak.gadā» /pielikumā/.

3. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 19 «Par imatrikulāciju 2017./2018.ak.gadā» /pielikumā/.  

4. Ētikas lietu komisijas priekšsēdētāja doc. Z.Galeja informēja par Ētikas komisijas darbu 2016./2017.ak.gadā. Ētikas komisijas atzinums ir jāsaņem visiem studentiem. Darba vadītāji, atzīmi par bakalaura darbu 6.semestrī var izlikt tikai tad, kad saņemts Ētikas komisijas atzinums. Informācija par Ētikas komisijas atzinuma saņemšanu atrodama LSPA mājaslapā. Senāts izteica pateicību Ētikas lietu komisijas locekļiem.

5. Senāts nolēma atjaunot Izdevniecības komisijas darbību. Apstiprināts Izdevniecības komisijas nolikums /pielikumā/.  

6. Veikti grozījumi nolikumos saistībā ar vērtēšanu  studiju procesā :  Nolikums par studentu patstāvīgā darba  organizēšanas kārtību  (2012.gada 12.aprīlis); Nolikums par LSPA studiju kārtību  (2012.gada 4.oktobris); Nolikums par LSPA studiju programmu apguves vērtēšanas pamatprincipiem un kārtību (2014.gada 2.oktobris)  /pielikumā/. Nolikumi papildināti ar vērtējuma pārskatīšanas principu, atļaujot studentam arī sekmīga vērtējuma gadījumā kārtot pārbaudījumu atkārtoti - trīs reizes, spēkā paliekot pēdējam vērtējumam. Trešajā reizē pārbaudījumu kārto pie komisijas. Atkārtots pārbaudījums ir maksas pakalpojums.

7. Apstiprināti grozījumi Nolikumā par ERASMUS mobilitātes studentu stipendiju konkursu /pielikumā/.

8. Apstiprināti Fizioterapijas nodaļas studiju grafiki 2017./2018.ak.gadam.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2017.gada 11. maijā

Drukāt

1. Vieglatlētikas katedras vadītāja prof. I.Avotiņa informēja par Vieglatlētikas katedras darbu no 2012./2013.ak.gada līdz 2016./2017.ak.gadam. Senāts atzinīgi novērtēja Vieglatlētikas katedras darbu atskaites posmā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 17 ”Par Vieglatlētikas katedras darbu no 2012./2013.ak.gada līdz 2016./2017.ak.gadam”/pielikumā/. 

2. Akadēmiskās šķīrējtiesas priekšsēdētājs  prof. A.Paeglītis informējapar šķīrējtiesas veikto darbu 2016./2017.ak.gadā. Tika atrisināts konflikts starp administrāciju un studentu, kurš apstrīdēja eksmatrikulāciju, iesniedzot prasību IZM.

3. Apstiprināta Sporta nozares bibliotēkas stratēģija 2017. – 2021.gadam, ar kuru iepazīstināja sporta nozares bibliotēkas vadītāja M.Zaļūksne /pielikumā/. 

4. Galvenā grāmatvede S.Panova informējapar Akadēmijas finansiālo darbību 2016.gadā un par nodokļu izmaiņām 2017.gadā. Gada pārskatu pirms nodošanas Izglītības un zinātnes ministrijā pārbaudīja zvērināta revidente, kā arī Valsts kontrole. Lūgums: maksājuma uzdevumos norādīt pilnus maksājuma datus: kam, par ko, par kādu personu. Senāts apstiprināja finanšu pārskatu par 2016.gadu, akadēmijas budžeta izdevumu un ieņēmumu tāmi /pielikumā/.               

5. Apstiprināti akreditēto programmu studiju plāni grafiki 2017./2018.ak.gadam.

6.  Rektors prof. J.Žīdens un zinātniskā sekretāre doc. I.Dravniece informēja par  atklāta konkursa izsludināšanu uz akadēmiskā personāla amatiem. Senāts nolēma izsludināt  konkursu uz šādiem profesoru un asociēto profesoru amatiem:  vienu profesora amata vietu Biomehānikas katedrā, vienu profesora amata vietu Peldēšanas katedrā, vienu  profesora amata vietu Teorijas katedrā, divām  asociētā profesora amata vietām Teorijas katedrā; divām asociētā profesora amata vietām Slēpošanas katedrā, vienu asociētā profesora  amata vietu Sporta medicīnas katedrā un vienu asociētā profesora amata vietu Vadības katedrā; kā arī šādiem akadēmiskā personāla amatiem: vienu docenta vietu Smagatlētikas katedrā,  divām lektora vietām un vienu asistenta vietu Vingrošanas katedrā, vienu  asistenta vietu Sporta spēļu katedrā;  divām vadošo pētnieku vietām;  un katedru vadītāju amatiem: Vieglatlētikas katedras vadītājs, Vadības katedras vadītājs, Peldēšanas  katedras  vadītājs.  

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2017.gada 6.aprīlī

Drukāt

1. Peldēšanas katedras vadītājs asoc.prof. I.Upītis informēja par Peldēšanas katedras darbu no 2012./2013.ak.gada līdz 2016./2017.ak.gadam. Senāts atzinīgi novērtēja Peldēšanas katedras darbu atskaites posmā. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 14 ”Par Peldēšanas un airēšanas katedras darbu no 2012./2013.ak.gada līdz 2016./2017.ak.gadam” /pielikumā/.

2. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 15 ”Par studiju maksas noteikšanu 2017./2018.ak.gadam” /pielikumā/.

3. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 16 ”Par maksas pakalpojumu noteikšanu” /pielikumā/.

4. Apstiprināti Senāta darba plāns un LSPA Galveno organizatorisko pasākumu plāns 2017./2018.ak.gadam /pielikumā/.

5. Apstiprināti grozījumi LSPA Fizioterapijas nodaļas nolikumā  /pielikumā/.

6. Dažādi

Rektors prof. J.Žīdens informēja par  ziedojumiem  LSPA jubilejas pasākumu organizēšanai, salīdzinoši 2011. un 2016.gadā.

Studiju departamenta vadītāju asoc.prof. I.Kravalis informēja partalkas norisi  no 18. – 21.aprīlim. 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2017.gada 2.martā

Drukāt

1. Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. I.Kravalis sniedzainformāciju par2016./2017.ak.gada ziemas sesijas rezultātiem. Senatori diskutēja par studentu sekmību, mentoru nepieciešamību 1.kursa studentiem un studijām pēc individuālā plāna. Lūgums ievērot, ka docētājiem nav tiesību sniegt ziņas par studējošajiem viņu vecākiem. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 12 ”Ziemas sesijas rezultātu izvērtējums 2016./2017.akad.gadā” /pielikumā/.

2. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 13 ”Par doktora sertifikātu izsniegšanu I.Amantovai, A.Dombrovskai, G.Tālbergai”.

3. Programmas direktore T.Ņikiforova informēja parProfesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta  darba speciālista  profesionālās kvalifikācijas piešķiršanas komisijas darba procesu, rezultātiem un par diplomu izsniegšanu 2016./2017.ak.g.

4. No 2017.gada 1.aprīļa līdz 30.jūnijam piešķirts akadēmiskais atvaļinājums docentei I.Smukajai mācību līdzekļa “Rekreācijas menedžments un mārketings” izstrādei.

6. Akceptēta pilnveidotā LSPA attīstības stratēģija 2015.g. - 2020.g.

7. Apstiprināti grozījumi 2016.gada 6.oktobra Senāta lēmumā Nr. 4 «Laika normas slodzes aprēķināšanai» /pielikumā/.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

 
5 lapa no 17

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv