Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 1.februārī

Drukāt

1. LSPA Zinātņu prorektors prof. J.Grants informēja par LSPA zinātnisko darbību 2017.gadā. Senāts apstiprināja  Senāta lēmumu Nr. 7  ”Par LSPA zinātnisko darbību 2017.gadā” /pielikumā/ un lūdza prorektoru nākamā gada atskaiti papildināt ar SVID analīzi.

2. Studiju   departamenta   vadītājs  asoc. prof.   I.Kravalis   ziņoja  par  diplomu izsniegšanu 2018.gada Nepilna laika neklātienes absolventiem.  Diplomus saņems 5 programmas “Sporta zinātne” absolventi un 15 programmas “Fizioterapija’ absolventi. Izlaidums notiks 2018.gada 9.februārī plkst. 15.00 konferenču zālē.

3. Apstiprināta  LSPA Iepirkumu organizēšanas kārtība  /pielikumā/.

4. Apstiprināts Studiju departamenta Darba plāns 2018.gadam /pielikumā/. 

5. Apstiprināts  LSPA Sporta nozares bibliotēkas  pakalpojumu cenrādis /pielikumā/.

6. Dažādi

Atgādinājums par Valsts amatpersonu deklarācijas iesniegšanu no 15.februāra līdz 1.aprīlim.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2018.gada 11.janvārī

Drukāt

1.   Studiju prorektore prof. A.Fernāte informēja par Pretkorupcijas plāna izpildi 2017.gadā un plāna aktualizēšanu 2018.gadam. Apstiprināta atskaite par 2017.gadu un plāns 2018.gadam
2.   Studiju prorektore prof. A.Fernāte iepazīstināja ar LSPA pedagoģijas izglītības attīstības plānu (sporta skolotāju sagatavošanā) 2018. – 2024.gadam. Senāts apstiprināja LSPA pedagoģijas izglītības attīstības plānu.

3.   Studiju virziena vadītāja studiju prorektore prof. A.Fernāte un Studiju virziena vadītāja prof. A.Kļaviņa iepazīstināja arakreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumiem par 2016./2017.ak.gadu studiju virzienos Izglītība, pedagoģija, sports un Veselības aprūpe. Senāts apstiprināja pašnovērtējuma ziņojumus par 2016./2017.ak.gadu studiju virzienos Izglītība, pedagoģija, sports un Veselības aprūpe.

4.   Senāts akceptēja atkārtotai izdošanai izdevniecībā RaKa prof. A.Ābeles papildinātu monogrāfiju «Sporta psiholoģija: Teorija un prakse».  

5.   Dažādi:

Studiju departamenta vadītājs asoc. prof. I.Kravalis informēja:

- par ziemas sesijas organizēšanu no 22.janvāra līdz 2.februārim, par eksāmenu kārtošanas kārtību, protokolu aizpildīšanas un nodošanas kārtību;

- par iestājeksāmenu organizēšanu no 2018.gada 25. – 26.jūlijam. 25.jūlijā notiks visi pārbaudījumi, 26.jūlijā – kross.

Zinātņu prorektors prof. J.Grants atgādināja par zinātnisko atskaišu par 2017.gadu nodošanas termiņu - līdz 12.janvārim.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2017.gada 7.decembrī

Drukāt

1.Saimniecības direktori V.Kursu par Saimniecības daļas darbību 2017.gadā Apstiprināts  Senāta  lēmums  Nr. 6  «Par  Saimniecības daļas darbību  2017.gadā»  /pielikumā lēmums,  informācija par LSPA Saimniecības daļas darbību 2017.gadā un plānotie darbi 2018.gadam/.

2.Studiju prorektore prof. A.Fernāte nformēja par LSPA attīstības stratēģijas (2016 – 2020) īstenošanu 2017.gadā. Senāts apstiprināja atskaiti par LSPA attīstības stratēģijas (2016 – 2020)  īstenošanu 2017.gadā  /pielikumā/.

3.Personāla vadības speciāliste  A.Alksne  informēja par LSPA Personāla vadības politiku.  Apstiprināta LSPA Personāla vadības politika  /pielikumā/.                       

4.Personāla vadības speciāliste  A.Alksne  informēja par  pārstrādātajiem  LSPA Darba kārtības noteikumiem. Apstiprināti LSPA Darba kārtības noteikumi /pielikumā/.

5.Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis informēja par LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējumu 2017.gadā balstoties  uz  Exelences standarta sagatavoto ziņojumu.  

6.Apstiprināts LSPA profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plāns 2018.gadam /pielikumā/.

7.Apstiprinātas  izmaiņas    profesionālā maģistra izglītības programmas  «Sporta zinātne» un akadēmiskā doktora izglītības programmas «Sporta zinātne» grafikos.

8.Apstiprināti LSPA Uzņemšanas noteikumi «C» kategorijas sertifikāta iegūšanai.

9.Zinātņu prorektors prof. J.Grants informēja par snieguma finansējumu zinātnē par 2016.gadu.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2017.gada 2.novembrī

Drukāt

1.   Sporta  daļas  vadītājs  doc. S.Saulite informēja par sporta  darbu  akadēmijā 2016./2017.ak.gadā. Apstiprināts  Senāta  lēmums  Nr. 5   «Par  sporta  darbu LSPA 2016./2017.ak.gadā».

2. Apstiprināts Uzņemšanas komisijas darba plāns 2017./2018.ak.gadam.

3. Apstiprināts nolikums «Par studiju maksas atlaidēm LSPA».

4. Apstiprināti grozījumi:

Nolikumā par  Noslēguma pārbaudījumiem profesionālā bakalaura augstākās izglītības   programmā  „Fizioterapija”,

Nolikumā par profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas „Fizioterapija” (42722) profesionālās kvalifikācijas praksi,

Nolikumā par Kursa darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālajā bakalaura studiju programmā  „Fizioterapija”.

5. Apstiprināts nolikums «Par noslēguma pārbaudījumiem profesionālā maģistra augstākās  izglītības programmās „Sporta  zinātne” (47813)  un „Veselības aprūpes speciālists sportā”.

6. Senāts atbalstīja Rektorāta priekšlikumu par bijušā LSPA rektora prof. I.Foranda, prof. U.Švinka,  doc. A.Pimenova un galvenās grāmatvedes  S.Panovas apbalvošanu ar goda nosaukumu «LSPA patriots».

7. Senāts atbalstīja prorektora prof. J.Granta priekšlikumu par  LSPA  Goda  doktora nosaukuma  piešķiršanu  J.Pilsudska Fiziskās attīstības universitātes profesoram Dr. Jerzy Sadowsky  par  ievērojamu  ieguldījumu  LSPA  sporta  izglītības  un zinātnes attīstībā.

8. Senāta priekšsēdētājs, Iekšējās kvalitātes nodrošināšanas sistēmas vadības centra vadītājs prof. U.Grāvītis  informēja  par  Latvia Exelence pārstāvju vizīti LSPA2017.gada 8.novembrī.

9. Rektors prof. J.Žīdens informēja  par Ziemassvētku pasākumu LSPA docētājiem un   darbiniekiem  22.decembrī  Dailes  teātrī  un  par   Profesoru  padomes sēdi 2017.gada 30.novembrī.

     

                    

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2017.gada 5.oktobrī

Drukāt

1.Studiju prorektore prof. A.Fernāte, 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas direktore I.Blekte, doktorantūras un maģistrantūras vadītāja T.Ņikiforova informēja par studentu uzņemšanas rezultātiem 2017.gadā. Senāta priekšsēdētājs prof. U.Grāvītis Senāta vārdā izteica pateicību Uzņemšanas komisijas atbildīgajai sekretārei A.Kurkinaitei un visiem Uzņemšanas komisijas  locekļiem.

2. Apstiprināti uzņemšanas noteikumi 2018./2019.ak.gadam visās   akreditētajās un licencētajās studiju programmās: studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Izglītības un sporta darba  speciālists” (kods 41813); studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta  zinātne” (kods 42813); studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Sporta  zinātne” (kods 47813); studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” akadēmiskādoktora augstākās izglītības programmā „Sporta  zinātne” (kods 51813); studiju virzienā „Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija” (kods 42722); studiju virzienā „Veselības aprūpe” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā” (kods 47722) studiju virzienā „Veselības aprūpe” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Veselības aprūpes speciālists sportā” (kods 47722) studiju specializācijas virzienos „Sporta fizioterapeits” vai „Pielāgoto fizisko aktivitāšu speciālists rehabilitācijā”.

Apstiprināti uzņemšanas noteikumi 2018./2019.ak.gadam ārvalstniekiem: pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Izglītības un sporta darba  speciālists” (kods 41813), profesionālā kvalifikācija – sporta veida treneris; profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Sporta  zinātne” (kods 42813); profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Sporta  zinātne” (kods 47813); profesionālā doktora augstākās izglītības programmā „Sporta  zinātne” (kods 51813).

3.Slēpošanas katedras docente Ingrīda SMUKĀ atskaitījās par akadēmiskā atvaļinājuma izmantošanu. Uz veiktā zinātniska pētījuma bāzes izstrādāts mācību līdzeklis studentiem “Rekreācijas menedžments un mārketings”. Notiek teksta valodas korekcija, oktobra beigās grāmatas manuskripts tiks nodots tipogrāfijā.

4.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 3  «Par studentu kreditēšanu». 

5. Apstiprināti Studiju domes un Sporta domes darba plāni  2017./2018.ak.gadam.

6.Apstiprināts semināru un starpkatedru pieredzes apmaiņas plāns 2017./2018.ak.gadam.

7.Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 4 Laika normas slodzes aprēķināšanai”.

8. Apstiprināti grozījuminolikumā par studentu dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumiem.

9. Apstiprināti grozījuminolikumos : Par  noslēguma  pārbaudījumiem  profesionālā  maģistra  augstākās  izglītības  programmās „Sporta  zinātne” (47813) un „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722);  Maģistra darba plāna aizstāvēšanas kārtība profesionāla maģistra augstākās izglītības programma „Sporta zinātne” (47813) profesionāla maģistra augstākās izglītības programma „Veselības aprūpes speciālists sportā” (47722);  Promocijas darba plāna aizstāvēšanas kārtība akadēmiskā doktora augstākās izglītības programma „Sporta zinātne” (51813).

10.LSPA Padomnieku konventa sastāvā iekļauts LSPA (LVFKI) 1983.gada absolvents, LR Saeimas deputāts Aivars MEIJA.

11. LSPA Promocijas padomē iekļauta profesore Agita ĀBELE.

12. Izsludināts konkurss uz 3 profesoru amata vietām Teorijas,  Slēpošanas un  Sporta spēļu katedrās.

13. Ētikas lietu  komisijas sastāvāiekļauta 1.studiju gada studente Spīdola Martinsone.

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

 
4 lapa no 17

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv