Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 6.aprīlī, protokols Nr. 8

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2023.gada 6.aprīlī, protokols Nr. 8

 

1. Galvenā grāmatvede Ingūna Zazīte informēja par akadēmijas finansiālo darbību 2022.gadā /pielikumā atskaite - powerpoint prezentācija/. Finanšu pārskats par 2022.gadu iesniegts Valsts kasē un Izglītības un zinātnes ministrijā. Senāts pieņēma informāciju zināšanai. Rektors prof. Juris Grants Senāta vārdā izteica pateicību grāmatvedēm Ingūnai Zazītei un Ingai Mūsiņai. Atsauksmes par viņu darbu, atsaucību un komunikāciju ir tikai pozitīvas.

 

 

2. Senāts apstiprināja akreditēto programmu studiju grafikus 2023./2024.ak.gadam:

               - profesionālā bakalaura programmā ”Sporta zinātne”,

                 - profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „Fizioterapija”,

               - profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā  „Sporta zinātne”.

 

 

3. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par studiju maksām 2023./2024.ak.gadam /studiju maksas pielikumā/. Maksas šogad apstiprināja LSPA Padome 2023.gada 24.martā.

 

4. Apstiprināts Senāta darba plāns /pielikumā/.

           Apstiprināts LSPA galveno organizatorisko pasākumu darba plāns /pielikumā/.

 

5. Dažādi:

*Senāts atbalstīja konkursa izsludināšanu uz docenta amata vietu sporta spēļu katedrā un vadošo pētnieku amata vietām.

*Senāts apstiprināja grozījumus uzņemšanas noteikumos, nosakot dokumentu pieņemšanas laikus:

     - studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “IZGLĪTĪBAS UN SPORTA DARBA SPECIĀLISTS” (kods 41813), dokumentu pieņemšana no 2023.gada 12.līdz 14. jūlijam;

- studiju virzienā “Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “FIZIOTERAPIJA” (kods 42722), dokumentu pieņemšana pilna laika klātienes studijām no 2023.gada 12.līdz 15. un no 17. līdz 18.jūlijam;

- studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” (kods 42141) 2022./2023. akadēmiskajā gadā un 2023./2024.akadēmiskajā gadā, dokumentu pieņemšana pilna laika klātienes studijām vasaras uzņemšanā no 2023.gada 12. līdz 15.jūlijam;

- studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā „SPORTA ZINĀTNE” (kods 42813) dokumentu pieņemšana pilna laika klātienes studijām no 2023.gada 12. līdz 15. un no 17.līdz 18.jūlijam.

*Rektors prof. Juris Grants aicina docētājus iesniegt dokumentus LZP eksperta tiesību iegūšanai, nepieciešamas 3 publikācijas Scopus vai Web of Science datu bāzēs.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 2.martā, protokols Nr. 7

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2023.gada 2.martā, protokols Nr. 7

Senāta sastāvā iekļauti studējošo pārstāvji Dāvis Miķis un Vanesa Stankeviča

(Krišjāņa Āķīša un Adrijas Andersones vietā)

1. Senāts ievēlēja docenta amatā Slēpošanas, šaušanas, orientēšanas, airēšanas, tūrisma un rekreācijas katedrā Mārtiņu VEISPALU.

2. Studiju departamenta vadītāju asoc.prof. Ivars Kravalis informēja par 2022./2023.ak.gada ziemas sesijas rezultātiem un atbildēja uz senatoru jautājumiem par studējošo atbiruma iemesliem. Debatēs piedalījās prof. Andra Fernāte, prof. Jānis Žīdens, doc. Renārs Līcis, asoc.prof. Antra Gulbe, prof. Uldis Grāvītis. Senāts apstiprināja lēmumu Nr. 12 ”Ziemas sesijas rezultāti 2022./2023.akadēmiskajā gadā” /pielikumā/, kurā nolemts: 1) sadarbībā ar katedru vadītājiem noteikto termiņu ievērošanu pārbaudījumu grafika izpildē un vērtējumu protokolu iesniegšanā Studiju departamentā; 2) sadarbībā ar LSPA administrāciju un IT un tehniskā nodrošinājuma centru meklēt iespējas akadēmijas datortehnikas atjaunošanai, studējošo piekļuves uzlabošanu MsTeams platformai, savam LSPA e-pastam, LSPA iekštīklam, piekļuvi citiem LSPA piedāvātajiem elektroniskajiem pakalpojumiem; 3) Studiju departamentam turpināt un aktivizēt sadarbību ar Studējošo pašpārvaldi, sekot līdzi studējošo vajadzībām. Atbildīgais par lēmuma izpildi Studiju departamenta vadītājs asociētais profesors Ivars Kravalis.             

3. LSPA galvenā grāmatvede Ingūna Zazīte un Personāldaļas vadītāja Aiva Alksne informēja par Horizon un Hop sistēmas lietošanu, iespējām, problēmām un to risinājumiem. Ingūna Zazīte atgādināja, ka docētājiem atgriežoties no komandējumiem, sistēmā ir jāaizpilda komandējuma atskaite. Aiva Alksne aicināja aktīvāk lietot Hop sistēmu un izmantot tās sniegtās ērtības (komandējumu, atvaļinājumu pieteikšana, informācija par algas un nodokļu apjomu, akadēmijas darbinieku prombūtni un aizvietošanu u.c.). Ik pēc 90 dienām ir jāatjauno parole.

4. Senāts apstiprināja grozījumus Uzņemšanas noteikumos:

1) studiju virzienā “Veselības aprūpe” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “FIZIOTERAPIJA” (kods 42722) 2023./2024.akadēmiskajā gadā;

2) studiju virzienā „Veselības aprūpe” profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „VESELĪBAS APRŪPES SPECIĀLISTS SPORTĀ” (kods 47722) studiju specializācijas virzienā „SPORTA FIZIOTERAPEITS” vai „PIELĀGOTO FIZISKO AKTIVITĀŠU SPECIĀLISTS REHABILITĀCIJĀ” 2023./2024.akadēmiskajā gadā;

3) studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” (kods 42141) 2022./2023. akadēmiskajā gadā un 2023./2024.akadēmiskajā gadā /Uzņemšanas noteikumi pielikumā/.

5. Senāts apstiprināja grozījumus nolikumā “Par LSPA akadēmiskā un zinātniskā personāla vēlēšanām” /pielikumā/.

6. Senāts atbalstīja atvaļinājuma piešķiršanu rektoram prof. Jurim Grantam no 2023.gada 21.marta līdz 27.martam.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 9.februārī, protokols Nr. 6

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2023.gada 9.februārī, protokols Nr. 6

 

1. Attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis Žīdens informēja par Akadēmijas zinātnisko darbību 2022.gadā /pielikumā Senāta lēmums Nr. 11, atskaite par darbu apkopota informatīvi konstatējošā daļā/. Senāts LSPA zinātnisko darbību novērtēja kā atbilstošu zinātniskās darbības prasībām augstskolā un Zinātniskās darbības likumam un nolēma:

 

 

- Zinātnes daļai sadarbībā ar katedru un nodaļu vadītājiem turpināt veicināt aktīvu LSPA mācībspēku un zinātnisko darbinieku publicēšanos Web of Science un Scopus datu bāzēs, veicinot iesaisti pētniecības projektos un starptautiskā sadarbībā ar citām augstākās izglītības iestādēm un zinātniskajām institūcijām;

- LSPA žurnāla redkolēģijai sekmēt LASE Journal of Sport Science atpazīstamību Latvijā un Eiropā;

- Katedru un citu struktūrvienību vadītājiem pilnvērtīgi izmantot Sporta zinātnes pētniecības laboratoriju un Veselības aprūpes sportā izpētes centru docētāju un studentu zinātnisko pētījumu veikšanā;

- Zinātnes daļai sagatavot LSPA iekšējo grantu sistēmas priekšlikumu, kas veicinās pētnieciskā darba produktivitāti un finanšu piesaisti zinātnei;

- Sekmēt starpdisciplināru sadarbību starp citām zinātniskajām institūcijām, kas veicina kopīgu pētījumu veikšanu un publikāciju iesniegšanu Web of Science un Scopus datu bāzēs.

 

2. Studējošo Pašpārvaldes priekšsēdētāja Madara Ērgle iepazīstinājaar Studējošo pašpārvaldes darbu un finanšu jautājumiem 2022./2023.ak.gada 1.semestrī /pielikumā M.Ērgles sagatavotā prezentācija/.

 

 

3. Senāts uzklausīja Ārējo sakaru studiju koordinētājas asoc.prof. Ivetas Boges sagatavoto informāciju /informācija pielikumā/ un Erasmus+ programmas koordinatores asoc.prof. Ingrīdas Smukās sagatavoto informāciju /prezentācija pielikumā/ par LSPA internacionalizācijas stratēģijas realizāciju 2021./2022.gadā un tās aktualizāciju turpmākajiem gadiem.

 

 

4. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte iepazīstināja ar LSPA attīstības stratēģijas izstrādes, aktualizācijas un ieviešanas novērtēšanas kārtību /pielikumā/. Kārtība tiek pilnveidota pēc LSPA Padomes ieteikumiem, plānota uz 5 gadiem. Stratēģiju apstiprina, groza un pārrauga Padome. Senāts atbalstīja LSPA attīstības stratēģijas apstiprināšanu.

 

5. Senāts apstiprināja grozījumus Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā Uzņemšanas noteikumos studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” (kods 42141) 2023./2024.akadēmiskajā gadā. Uzņemšana notiks 2023.gada 9. un 10.martā, pēc AIC apstiprinājuma.

 

 

6. Senāts apstiprināja grozījumus Veselības un sporta zinātnes nozares profesoru padomes nolikumā /pielikumā/. Nolikums papildināts ar pielikumu Nr. 9.

 

 

7. Senāts atbalstīja diplomu izsniegšanu Profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmas “Fizioterapija” absolventiem, izlaidums paredzēts šī gada 23.februārī.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2023.gada 12. janvārī, protokols Nr. 5

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2023.gada 12. janvārī, protokols Nr. 5

1.  Vadošā pētnieka amatā Zinātnes daļā ievēlēts asociētais profesors Kalvis CIEKURS.

2.  Studiju departamenta vadītājs asoc.prof. Ivars Kravalis informēja par Studiju departamenta darbu 2022.gadā /pielikumā/ un Studiju departamenta darba plānu 2023.gadam /pielikumā/. Studiju departaments ir atvērts sadarbībai un atbilžu sniegšanai studējošajiem.

3.  Senāts apstiprināja Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu studiju virzienā ”Veselības aprūpe” par 2021./2022.ak.gadu, kuru prezentēja studiju prorektore prof. Andra Fernāte.

4.  Senāts apstiprināja Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu studiju virzienā ”Izglītība, pedagoģija, sports” par 2021./2022.ak.gadu, kuru prezentēja studiju prorektore prof. Andra Fernāte.

5.  Senāts apstiprināja Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi 2022.gadā un aktualizēja plānu 2023.gadam /pielikumā/, atskaiti un plānu sagatavoja un prezentēja studiju prorektore prof. Andra Fernāte.

6.  Senāts apstiprināja Cilvēkresursu plāna izpildi 2022.gadā un aktualizēja plānu 2023.gadam /pielikumā/, atskaiti un plānu sagatavoja un prezentēja studiju prorektore prof. Andra Fernāte.

7.  Senāts apstiprināja Personālattīstības plāna izpildi 2022.gadā un aktualizēja plānu 2023.gadam /pielikumā/, atskaiti un plānu sagatavoja un prezentēja studiju prorektore prof. Andra Fernāte.

8.  Senāts apstiprināja Iekšējās kontroles sistēmas analīzi 2022.gadā un aktualizēja tās pilnveides plānu 2023.gadam /pielikumā/, atskaiti un plānu sagatavoja un prezentēja studiju prorektore prof. Andra Fernāte.

9.  Senāts pieņēma zināšanai informāciju par Iekšējās studiju kvalitātes izvērtējumu 2022.gadā un aktualizēja plānu 2023.gadam /pielikumā/, plānu sagatavoja un prezentēja Iekšējās kvalitātes vadītājs prof. Uldis Grāvītis.

10.  Dažādi:

Apstiprināti grozījumi Veselības un sporta zinātnes nozares profesoru padomes nolikumā /pielikumā/.

Apstiprināta Erasmus+ mobilitātes pieteikumu izvērtēšanas kārtība LSPA personālam /pielikumā/.

Pārcelta Senāta sēde no 2023.gada 2.februāra uz 9.februāri sakarā ar LSPA starptautisko zinātnisko konferenci.

Senāts nolēma izsniegt diplomus NLN sekmīgajiem studentiem, izlaidums notiks 3.februārī.

31.janvārī plkst.15.30 notiks Promocijas padomes sēde, kurā savu promocijas darbu aizstāvēs Aleksandrs Astafičevs.

Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis informēja par konkursu, kas tiks izsludināts uz LSPA Padomes sekretāra/es amatu LSPA mājaslapā. No 1.janvāra par Padomes sekretāri nozīmēta projektu vadītāja Iveta Birziņa.

Senāts nolēma izsludināt konkursu uz asociētā profesora amatu Aciklisko sporta veidu katedrā.

Senāts apstiprināja Uzņemšanas  noteikumus Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā studiju virzienā „Izglītība, pedagoģija un sports” profesionālā bakalaura augstākās izglītības programmā “Veselība, fiziskā aktivitāte un drošība” (kods 42141) 2023./2024.akadēmiskajā gadā /pielikumā/.

Senāts apstiprināja grozījumus Nolikumā par profesionālajā pieredzē iegūto kompetenču vai    iepriekšējā izglītībā sasniegtu studiju rezultātu atzīšanu LSPA /pielikumā/.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2022.gada 1.decembrī, protokols Nr. 4

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi 2022.gada 1.decembrī, protokols Nr. 4

 

         1. Senāta sastāvā iekļauti Veselības aprūpes nodaļaslektore Evita Dubiņina un Aciklisko sporta veidu katedras profesors Leonīds Čupriks. No Senāta sastāva izslēgti Veselības aprūpes nodaļas asistents Mārtiņš Čampa un Aciklisko sporta veidu katedras docents Sergejs Saulīte.

      2. Saimniecības daļas direktore Valda Kursa informēja par Saimniecības daļas darbību 2022.gadā, atskaitē minēti arī 2021.gadā veiktie darbi /SD atskaite pielikumā/. Par sadarbību ar SD izteicās asoc.prof. Uģis Ciematnieks, prof. Juris Grants, sabiedrisko attiecību un komunikācijas vadītāja Ilze Āķe-Vīksne, izsakot pateicību Saimniecības daļas vadītājai par saimniecības darbu veikšanu un atsaucību. Senāts pieņēma zināšanai informāciju par Saimniecības daļas darbību un plānoto 2023. gadā, un apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 11 “Par Saimniecības daļas darbību 2022.gadā” /pielikumā/. Saimniecības daļai pēc struktūrvienību pieprasījumiem finanšu iespēju robežās jānodrošina nepieciešamo darbu organizēšanu un operatīvo darbu veikšanu akadēmijā un studentu viesnīcā. Saimniecības daļai jāinformē struktūrvienības par remontu realizācijas termiņiem divas nedēļas pirms darbu uzsākšanas.

          3. Apstiprināts Senāta lēmums Nr. 10 “Par LSPA Sporta nozares bibliotēkas padomes sastāvu” /pielikumā/, kurā iekļauti Bibliotēkas vadītāja Margarita Zaļūksne, visu katedru pārstāvji, Padomes priekšsēdētāja - Studiju prorektore prof. Andra Fernāte, vietnieks – Attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis Židens. Padome nepieciešama, lai nodrošinātu bibliotēkas fondu atbilstību LSPA studiju programmu un zinātniski pētnieciskā darba vajadzībām.

      4. Apstiprināts Profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra pasākumu plāns 2023.gadam /pielikumā/. Kā informēja plāna sagatavotāja PPMC vadītāja Ilona Blekte, plāns ir atvērts papildināšanai.

       5. Studiju prorektore prof. Andra Fernāte un Attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis Žīdens iepazīstināja ar LSPA Attīstības stratēģijas īstenošanas izvērtējumu un tās aktualizāciju, kā arī atbildēja uz senatoru jautājumiem. Stratēģija ir pārskatīta atbilstoši jaunajām tendencēm. Senāts nolēma aktualizēt LSPA stratēģiju kā pamatu virzībai LSPA Padomē.

       6. Apstiprināti tehniski grozījumi trijos nolikumos:

            -Nolikumā par kursa darba izstrādāšanu un aizstāvēšanu profesionālā

            bakalaura studiju programmā „Fizioterapija” /pielikumā/,

            -Nolikumā par studiju kursu atzīšanu LSPA /pielikumā/,

            -Bakalaura darba temata un plāna apstiprināšanas kārtībā /pielikumā/.

   7. Dažādi: Senāta priekšsēdētājs prof. Uldis Grāvītis informēja Senāta locekļus par 1.decembrī notikušo Padomes un akadēmijas vadības kopīgo sēdi un apspriestajiem jautājumiem, kā arī atgādināja par zinātnisko atskaišu iesniegšanas termiņu – 19.decembris. Attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis Žīdens informēja par LSPA starptautisko zinātnisko konferenci 2023.gada 2.februārī, pieteikties konferencei var līdz 2023.gada 20.janvārim.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
3 lapa no 26
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv