Uz sākumu LSPA Senāts Pieņemtie lēmumi

Pieņemtie lēmumi

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2024.gada 16.maijā, protokols Nr. 10

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi

2024.gada 16.maijā, protokols Nr. 10

1. Senāts ievēlēja amatos: Inesi ĻUBINSKU Aciklisko sporta veidu katedras docenta
amatā, Renāru LĪCI Sporta spēļu katedras vadošā pētnieka amatā, Dāvidu Dāvi GAILĪTI
Sporta spēļu katedras lektora amatā, Ati KOVAĻOVU Sporta spēļu katedras lektora amatā,
Aināru TOMAŠU Sporta spēļu katedras lektora amatā, Elīnu Lauru HUHKU Zinātnes daļas
zinātniskā asistenta amatā.
Senāta lēmums stājas spēkā ar 17.05.2024.
2. Galvenā grāmatvede Ingūna ZAZĪTE ziņoja par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas
finansiālo darbību 2023.gadā /prezentācija pielikumā/. Senāts pieņēma informāciju zināšanai un
izteica pateicību galvenajai grāmatvedei Ingūnai Zazītei par godprātīgi un kvalitatīvi veikto darbu.
3.Senāts apstiprināja akreditēto un licencēto programmu studiju grafikus 2024./2025.ak.gadam:
1
.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā “Izglītības un sporta darba speciālists”,
Akadēmiskā doktora studiju programmas ”Sporta zinātne”, Profesionālā bakalaura augstākās izglītības
programmā ”Veselība, fiziskā aktivitāte, drošība”, Fizioterapijas
studiju programmās.
4. Senāts apstiprināja grozījumus LSPA uzņemšanas noteikumos 2024./2025.ak.gadam.
Grozījumi pielāgoti RSU prasībām. Visos noteikumos veiktas izmaiņas attiecībā uz dokumentu pieņemšanas
iespējām gan klātienē, gan attālināti, aizpildot pieteikumu RSU elektroniskajā sistēmā un pievienojot dokumentus,
arī līgumu slēgšana varēs notikt gan klātienē, gan attālināti.
5. Senāts apstiprināja grozījumus LSPA Studiju kursu aprakstu izstrādāšanas, aktualizēšanas un izmantošanas
kārtībā
uzņemšanas noteikumos   /pielikumā/.
6. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 17 ”Par studiju procesu no 2024./2025.ak.gada” /pielikumā/.
7. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 18 ”Par studiju virziena “Izglītība un pedagoģija” un studiju virziena “Sports”
nodalīšanu
studiju virzienā “Izglītība, pedagoģija un sports” /pielikumā/.
8. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 16 ”Par Promocijas darbu recenzentiem”, kas paredz promocijas darbu
recenzentu skaita palielināšanu Zinātniskās diskusijas un promocijas darbu Apspriešanas sēdēs.
9. Senāts nolēma nozīmēt 2024.gada 17.jūnijā papildus bakalaura darbu aizstāvēšanu.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2024.gada 4.aprīlī, protokols Nr. 9

Drukāt

INFORMĀCIJA

par  SENĀTA sēdi

2024.gada 4.aprīlī, protokols Nr. 9

 1. Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas zinātnisko darbību 2023.gadā informēja Attīstības un zinātnes prorektors prof. Jānis Žīdens /informācija apkopota Senāta lēmuma konstatējošā daļā/. Secinājums par zinātnisko darbību -  ja ir finansējums, tad ir iespējas sasniegt rezultātu. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 14 ”Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas zinātnisko darbību 2023. gadā” /pielikumā/.

 2.   Senāts apstiprināja akreditēto un licencēto programmu studiju grafikus 2024./2025.ak.gadam. 

 3.     Studiju prorektore prof. Andra Fernāte informēja par studiju maksām 2024./2025.ak.gadam. Studiju maksas jau otro gadu apstiprina LSPA Padome. Detalizēta informācija būs pieejama LSPA mājaslapā, Padomes sadaļā.

 4.     Senāts apstiprināja Senāta darba plānu un Galveno organizatorisko pasākumu plānu

2024./2025.ak.gadam /pielikumā/.

 5.     Senāts apstiprināja LSPA Veselības un sporta zinātnes nozares Promocijas padomes sastāvu:

Priekšsēdētājs profesors Dr.paed. Juris GRANTS (LSPA)

Priekšsēdētāja vietnieks profesors Dr.paed. Jānis ŽĪDENS (LSPA)

Promocijas padomes locekļi:    

Profesore Dr.paed. Agita ĀBELE (LSPA),

Ph.D. Valters ĀBOLIŅŠ (Romas Universitāte “Tor Vergata”, Itālija),

Vadošais pētnieks Ph.D. Edgars BERNĀNS (LSPA),

Asoc.prof. Dr.paed. Inta BULA-BITENIECE (LSPA),

Asoc.prof. Dr.paed. Kalvis CIEKURS (LSPA),

Profesore Dr.paed. Andra FERNĀTE (LSPA),

Asoc.profesore Ph.D. Anda ĶĪVĪTE-URTĀNE (RSU),   

Profesors Ph.D. Arvydas STASIULIS (Lietuvas Sporta Universitāte, Lietuva)

Asoc.profesore Ph.D. Signe TOMSONE (RSU), 

Profesors Ph.D. Mati PÄÄSUKE (Tartu Universitāte, Igaunija),      

Asoc. profesore Dr.med. Zane PAVĀRE (LSPA),

Profesore Dr.med. Inese PONTAGA (LSPA),  

Asoc.profesore Dr.paed. Ingrīda SMUKĀ (LSPA)

Profesore Dr.paed. Žermēna VAZNE (LSPA).

Promocijas padomes zinātniskā sekretāre

asoc.profesore Dr.paed. Irēna Dravniece (LSPA).

 

6.     Senāts apstiprināja  Kārtību kādā LSPA nodarbinātais ziņo par atrašanos

interešu konflikta situācijā /pielikumā/.

 

7.     Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 15 Par studiju procesu 2023./ 2024. ak.gadā /pielikumā/. Kvalifikāciju Fiziskās sagatavošanas vecākais treneris vadīs viesasistente Elīna Huhka.

 

8. Senāts nolēma izsludināt konkursu uz akadēmiskā un zinātniskā personāla

amata vietām (1 docenta amata vieta Acisklisko sporta veidu katedrā; 3 lektora

amata vietas Sporta spēļu katedrā; vadošā pētnieka amata vieta, zinātniskā asistenta

amata vieta.

 

 

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2024.gada 7.martā, protokols Nr. 8

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi

2024.gada 7.martā, protokols Nr. 8


1.     Vadošā pētnieka amatā Sporta zinātnes daļā ievēlēts Edgars BERNĀNS.
2.     Studiju departamenta vadītāja asoc.prof. Signe LUIKA sniedza informāciju par 2023./2024.ak.gada Ziemas sesijas rezultātu izvērtējumu. Senāts nolēma, ka studiju process notiek atbilstoši prasībām un apstiprināja
       Senāta lēmumu Nr. 11 ”Ziemas sesijas rezultāti 2023./2024. akadēmiskajā gadā” /pielikumā/.
3.     Anatomijas katedras vadītāja prof. Inese PONTAGA atskaitījās par Anatomijas katedras darbību no 2019./2020. līdz 2023./2024.ak.gadam /atskaite pielikumā/. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 12 ”Par Anatomijas,
fizioloģijas, bioķīmijas, biomehānikas, higiēnas un informātikas katedras darbu no 2019./2020. līdz 2023./2024. ak.g.” /pielikumā/.
4.     Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 10 ”Par sertifikātu izsniegšanu”. Sertifikāts par Doktorantūras absolvēšanu tiks izsniegts Oskaram Blaus /pielikumā/. 
5.     Programmas direktore asoc.prof. Inga LIEPIŅA informējapar profesionālā maģistra grāda sporta zinātnē un izglītības un sporta darba speciālista profesionālā kvalifikācijas piešķiršanas komisijas 2023./2024.ak.gada
rezultātiem /informācija pielikumā/. Šogad sešu gadu laikā ir lielākais prognozējamais maģistrantu izlaidums – 15 absolventi, trīs cilvēkiem ir pagarinājums maģistra darba aizstāvēšanai – kopā 18 absolventi, no tiem viens ārvalstu students.
6.      Senāts apstiprināja prorektores prof. Andras FERNĀTES sagatavoto LSPA dzimumu līdztiesības stratēģiju un Dzimumu līdztiesības plānu 2024. – 2027.gadam /pielikumā/.
7.     Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 13 ”Par doktora studiju programmas ”Sporta zinātne” licences anulēšanu” /pielikumā/.
8.     Dažādi:

 
2024.gada maija Senāta sēde tiek pārcelta no 9.maija uz 16.maiju.
Atgādinājums par Valstsamatpersonu deklarāciju iesniegšanu līdz šī gada 1.aprīlim.

     
Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2024.gada 9.februārī, protokols Nr. 7

Drukāt

INFORMĀCIJA
par SENĀTA sēdi
2024.gada 9.februārī, protokols Nr. 7

   Senāts apstiprināja par Senāta priekšsēdētāja vietnieku rektoru asoc.prof. Kalvi CIEKURU.

          1.     Senāts apstiprināja diplomu izsniegšanu 31 LSPA absolventam. Diplomi tiks izsniegti: 20 NLN profesionālās bakalaura augstākās izglītības programmas „Sporta zinātne” absolventiem kvalifikācijās: sporta veida vecākais treneris - 17, sporta skolotājs - 17, vadītājs sporta jomā - 5 un rekreācijas speciālists – 5. Četri no absolventiem sporta zinātnes programmā ir Jaunsardzes centra darbinieki. Profesionālās bakalaura augstākās izglītības programmas “Fizioterapija” diplomus saņems 11 NLK veselības aprūpes speciālisti.

          2.     Studējošo pašpārvaldes pārstāve Kate Gulbe atskaitījās par Studējošo pašpārvaldes darbu un finanšu jautājumiem 2023./2024.ak.gada 1.semestrī /pielikumā PW prezentācija/.

          3.     Senāts apstiprināja statistisko pārskatu par Profesoru padomes darbību 2023.gadā iesniegšanai AIP.

                           Senāts apstiprināja LSPA Veselības un sporta zinātnes nozares

Profesoru padomes sastāvu:

Priekšsēdētājs: Dr.paed., profesors Juris GRANTS

LOV vadītāja Līga CĪRULE
Dr.paed., profesorsLeonīds ČUPRIKS
Dr.paed., profesore Andra FERNĀTE 
Latvijas Sporta federāciju padomes pārstāvis Andris KALNIŅŠ
Dr.paed., Latvijas Olimpiskās akadēmijas prezidents Ivans KLEMENTJEVS
Dr.med., profesors Viesturs LĀRIŅŠ

Dr.med., profesore Inese PONTAGA
Mg.sc.soc., Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas direktors Andris PRIEKULIS

Dr.paed., profesore Žermēna VAZNE

Dr.paed., profesors Jānis ŽĪDENS.

5.     Senāts apstiprināja grozījumus 1.līmeņa profesionālās studiju programmas 1.studiju

gada Pilna laika klātienes 2023./2024.ak.gada kvalifikācijā ”Sporta veida treneris”

studiju grafikā. Grozījumi veikti saskaņā ar 2024.gada 11.janvārī pieņemto

Senāta lēmumu Nr.8 ”Par pārcelšanu jaunajā studiju programmā un līdzšinējās

studiju programmas slēgšanu”.

            6.     Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 9 ”Par budžeta vietu pārdali” /pielikumā/.

Zin.sekretāre I.Dravniece

 

INFORMĀCIJA par SENĀTA sēdi 2024.gada 11.janvārī, protokols Nr. 6

Drukāt

INFORMĀCIJA

par SENĀTA sēdi

2024.gada 11.janvārī, protokols Nr. 6

 

1. Studiju departamenta vadītāja asoc.prof. Signe Luika informēja par Studiju departamenta darbu 2023.gadā un darba plānu 2024.gadam. Pagājušā gadā plānotais darbs ir izpildīts, izdevās izveidot studējošo atpūtas telpu. Turpināsim darīt visu, kas ieplānots, lai nodrošinātu studiju procesu, sadarbojoties ar katedrām un docētājiem. Tika izstrādātas jauna veida studējošo aptaujas anketas par studiju kvalitāti. Senāts apstiprināja atskaiti par Studiju departamenta darbu 2023.gadā un darba plānu 2024.gadam /pielikumā/.

2. Senāts apstiprināja Studiju prorektores prof. Andras Fernātes sagatavotos atskaiti par Pretkorupcijas pasākumu plāna izpildi 2023.gadā un Pretkorupcijas pasākumu plānu 2024.gadam /pielikumā/.

3. Senāts apstiprināja Studiju prorektores prof. Andras Fernātes sagatavotos atskaiti par Cilvēkresursu plāna izpildi 2023.gadā un Cilvēkresursu plānu 2024.gadam /pielikumā/.

4. Senāts apstiprināja Studiju prorektores prof. Andras Fernātes sagatavotos atskaiti par Personālattīstības plāna izpildi 2023.gadā un Personālattīstības plānu 2024.gadam /pielikumā/.        

5. Senāts apstiprināja Studiju prorektores prof. Andras Fernātes sagatavotos atskaiti par Iekšējās kontroles sistēmas analīzi 2023.gadā un Iekšējās kontroles sistēmas pilnveides plānu 2024.gadam /pielikumā/.

6. Senāts apstiprināja Kvalitātes vadītāja prof. Ulda Grāvīša sagatavotos Iekšējās studiju kvalitātes izvērtējumu 2023.gadā un Iekšējās studiju kvalitātes nodrošināšanas plānu 2024.gadam.

7. Dažādi

7.1. Senāts apstiprināja Grozījumus Uzņemšanas noteikumos saistībā ar LSPA jauno bankas kontu:

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija

Reģistrācijas Nr. 90000055243

Citadele banka AS
SWIFT kods: PARXLV22

LV12PARX0002243790003

Maksājuma uzdevumā, tāpat kā iepriekš, jānorāda, par ko maksā, arī kodi - par studijām 21351, par dienesta viesnīcu – 21382.

7.2. Senāts apstiprināja Senāta lēmumu Nr. 8 ”Par pārcelšanu jaunajā studiju programmā un līdzšinējās studiju programmas slēgšanu” /pielikumā/. Lēmums attiecas uz 1.līmeņa studējošajiem.

7.3.Senāts apstiprināja Starptautiskās kopīgās doktora studiju programmas ”Sporta zinātne” prakses nolikumu /pielikumā/.

7.4. Senāts apstiprināja Nolikumu par kopīgās doktora studiju programmas ”Sporta zinātne” kopīgo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu /pielikumā/.

7.5. Par prorektoru iecelšanu no 2024.gada 22.janvāra.

Atbilstoši Augstskolu Likuma 17.1 pantam Prorektoru iecelšanu nosaka Rektora kompetence, (6) Atbilstoši augstskolas attīstības stratēģijā izvirzītajiem mērķiem rektors ieceļ un atceļ prorektorus un dekānus, kā arī nosaka to kompetences jomas, pilnvaras un atbildību. Asoc.prof. Kalvis Ciekurs, kurš 2024.gada 9.janvārī Satversmes sapulcē ievēlēts par LSPA Rektoru un stāsies amatā 2024.gada 22.janvārī, aicināja turpināt darbu esošos prorektorus – Studiju prorektori prof. Andru Fernāti un Attīstības un zinātnes prorektoru prof. Jāni Žīdenu, kā arī aicināja līdzšinējo rektoru prof. Juri Grantu iesaistīties darbā kā konsultantu, bez atlīdzības.

 

 

Zin.sekretāre I.Dravniece

 
1 lapa no 27
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

LSPA iekštīkla autorizēšanās

Šeit Jūs uzzināsiet saistošu papildinformāciju par studiju procesu norisi. Problēmu gadījumā sazinieties: ithelpdesk@lspa.lvSadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv