ERASMUS studentu stipendiju konkursa nolikums Drukāt

erasmus

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJA

APSTIPRINĀTS
LSPA Senāta  sēdē

                                                                           2014.gada 9.janvārī

protokols Nr.5

 

NOLIKUMS

par ERASMUS mobilitātes studentu stipendiju konkursu

 

1. Konkursa mērķis

1.1. Konkursa mērķis ir atbalstīt LSPA studentu mobilitāti, veicināt akadēmisko zināšanupapildināšanu un profesionālo iemaņu pilnveidošanu. Konkursa rezultātā tiek atlasīti labākie studenti un nominēti dalībai Erasmus programmā – Erasmus mobilitātes studijām vai Erasmus mobilitātes praksei.

2. Konkursa organizatori

2.1. Konkursu organizē LSPA ERASMUS nodaļa sadarbībā ar LSPA studiju departamentu, maģistrantūras un doktorantūras vadītāju, studiju programmu direktoriem un studentu pašpārvaldi.

3. Konkursa izsludināšana

3.1. Pieteikšanās konkursam tiek izsludināta divas reizes gadā – oktobrī un martā. Informācija pieejama LSPA mājaslapā sadaļā  ERASMUS.

4. Prasības pretendentiem

Lai pieteiktos dalībai Erasmus programmā, studentam ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

4.1. pretendents ir sekmīgs LSPA students un ir pabeidzis vismaz pirmo studiju semestri bakalaura programmā;

4.2. students ir Latvijas pilsonis vai pastāvīgais iedzīvotājs;

4.3. studenta svešvalodas zināšanas atbilst līmenim, kas nodrošina veiksmīgu studiju vielas apguvi partneraugstskolā vai darba pienākumu veikšanu prakses vietā;

5. Atlase dalībai Erasmus

5.1. LSPA ERASMUS nodaļa izsludina konkursu un pieņem no studentiem pieteikuma dokumentus konkursam. Ievērojot izsludinātā konkursa termiņus, studenti iesniedz Erasmus koordinatoram šādus dokumentus:

5.1.1. pieteikuma anketu (1.pielikums);

5.1.2. motivācijas vēstuli angļu valodā;

5.1.3. CV angļu valodā;

5.1.4. sekmju izrakstu angļu valodā: bakalaura studiju programmas studentiem par iepriekšējiem semestriem (izsniedz studiju departaments); maģistra vai doktora studiju programmas 1.kursa studentiem iepriekšējā studiju līmeņa programmas beigšanas diploma pielikuma kopiju; 2.un 3.kursa studentiem sekmju izrakstu par iepriekšējo studiju periodu maģistra vai doktora studiju programmā;

5.1.5. LSPA mācībspēka rekomendācija latviešu valodā (vēlama, bet nav obligāta);

5.1.6. svešvalodu zināšanas apliecinošs sertifikāts (vēlams, bet nav obligāts).

5.2. Vadoties pēc iesniegto pieteikumu skaita un attiecīgajam studiju gadam pieejamā finansējuma apjoma, ERASMUS nodaļa veic pretendentu iesniegto pieteikumu izvērtēšanu – priekšatlasi, ņemot vērā studentu sekmes iepriekšējā studiju periodā un iesniegtos dokumentus.

5.3. Pretendenti, kuri izturējuši priekšatlasi, tiek aicināti uz individuālām pārrunām. Pārrunas veic komisija 3–4 cilvēku sastāvā (Erasmus koordinators, studiju departamenta vadītājs, maģistrantūras un doktorantūras vadītāja, studentu pašpārvaldes pārstāvis). Pārrunu laikā katrs komisijas dalībnieks vērtē katru studentu pēc noteiktiem kritērijiem – svešvalodas prasme, motivācija un pamatojums augstskolas/uzņēmuma izvēlei, personības īpašības.

5.4. Kopvērtējumu veido studenta līdzšinējo sekmju vidējā svērtā atzīme, kurai piemēro koeficientu 2, svešvalodas prasmes un motivācijas vērtējums, kuriem piemēro koeficientu 1,5, un studenta personības novērtējums, kuram piemēro koeficientu 1. Kopvērtējums ir visu kritēriju vidējo aritmētisko vērtējumu summa.

5.5. Pēc intervijas rezultātu apkopošanas un izvērtēšanas Erasmus nodaļa ranžē pēc kovērtējuma rezultātiem un nominē studentus ar augstāko kopvērtējuma rezultātu dalībai Erasmus programmā, un Erasmus koordinators paraksta Erasmus studentu stipendiju konkursa komisijas protokolu. Nominēto studentu skaits ir atkarīgs no akadēmijai piešķirtā finansējuma apjoma mobilitātes īstenošanai.

5.6. Erasmus studijām nominētie studenti piesakās apmaiņas studijām partneraugstskolās nākamajā studiju semestrī saskaņā ar konkrētās augstskolas pieteikšanās procedūru un termiņiem. Nepieciešamie dokumenti LSPA Erasmus koordinatoram nosūtīšanai uz partneraugstskolu jāiesniedz vismaz nedēļu pirms partneraugstskolas noteiktā pieteikšanās termiņa.

5.7. Stipendiju piešķir pēc EK noteiktās maksimālās stipendiju likmes mēnesī (konkrētam mācību gadam) konkrētā valstī. Stipendiju 80% apmērā izmaksā ar pārskaitījumu 45 kalendāro dienu laikā pēc studenta mobilitātes (finansējuma) līguma parakstīšanas. Atlikušo maksājuma daļu izmaksā 45 kalendāro dienu laikā pēc Mobilitātes līguma izpildīšanas un gala atskaites iesniegšanas.

Studenta nespēja izpildīt studiju (prakses) programmas prasības ārvalstīs ir pamats Stipendijas atmaksāšanai, LSPA nosaka atmaksājamās summas lielumu.

5.8. Erasmus stipendija apmaiņas studijām sākotnēji tiek piešķirta vienam semestrim.

Apmaiņas studiju perioda pagarinājums uz otru semestri ir iespējams tikai tad, ja studijas partneraugstskolā sāktas akadēmiskā gada rudens semestrī. Katrs apmaiņas studiju pagarināšanas gadījums tiek izskatīts individuāli, izvērtējot studenta sekmes pirmajā apmaiņas semestrī, kā arī ņemot vērā partneraugstskolas un LSPA viedokli par studiju perioda pagarināšanu konkrētajam studentam. Stipendijas piešķiršana otram studiju semestrim partneraugstskolā ir atkarīga arī no finansējuma apjoma, kas piešķirts LSPA. Gadījumā, ja finansējuma trūkuma dēļ otram apmaiņas studiju semestrim nav iespējams piešķirt stipendiju un students ir gatavs turpināt studijas bez stipendijas, viņam tiek saglabāts Erasmus studenta statuss un piešķirta t.s. «Erasmus nulles stipendija».

5.9. Students studiju laikā drīkst izmantot Erasmus programmas atbalstu vienu reizi katrā studiju līmenī: bakalaura, maģistra un doktora studijās (3–12 mēneši) un praksē (2–12 mēneši).

5.10. LSPA partneraugstskolā students izvēlas mācību priekšmetus, kas atbilst studenta pašreizējam studiju virzienam un līmenim.

5.11. Pretendenti, kurus augstskola nav nominējusi dalībai Erasmus programmā, drīkst atkārtoti pieteikties nākamajam Erasmus studentu stipendiju konkursam.

5.12. Erasmus studijas un prakse norisinās saskaņā ar Erasmus Hartu augstākājā izglītībā 2014. - 2020., kas atrodama LSPA mājaslapā.

6. Pieteikumu iesniegšanas termiņi

6.1. Dokumentus iesniedz LSPA Erasmus koordinatoram līdz 15.aprīlim rudens semestrim un 10.oktobrim pavasara semestrim, praksei līdz 1.maijam.

6.2. Pieteikuma iesniegšanas termiņš var tikt mainīts, par ko tiek paziņots LSPA mājaslapā ERASMUS sadaļā un sadaļā JAUNUMI.

LSPA

 

 

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un nodrošinātu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lspa.lv