Uz sākumu Par LSPA Senāts Sēžu darba kārtība

Sēžu darba kārtība

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 1.februārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis

2018.gada 22.janvārī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

LSPA zinātniskā darbība 2017.gadā 

Zinātņu prorektors prof. J.GRANTS

 

+

2.

15.50

Par diplomu izsniegšanu 2018.gada NLN absolventiem

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.KRAVALIS

   

3.

16.00

Par LSPA Iepirkumu organizēšanas kārtību

 

Senāta priekšsēdētājs prof. U.GRĀVĪTIS

   

4.

16.15

LSPA Studiju departamenta Darba plāna apstiprināšana 2018.gadam

Studiju departamenta vad. asoc.prof. I.KRAVALIS

 

+

5.

16.25

Dažādi

Par Valsts amatpersonu deklarāciju aizpildīšanu (1.februāris – 1.aprīlis)

Senāta priekšsēdētājs prof. U.GRĀVĪTIS

   

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 1.februārī plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2018.gada 11.janvārī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2017.gada 23.decembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Pretkorupcijas plāna izpilde 2017.gadā  un plāna aktualizēšana 2018.gadam

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

2.

15.25

LSPA pedagoģijas izglītības attīstības plāns (sporta skolotāju sagatavošanā)

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

3.

15.40

Akreditēto studiju programmu pašnovērtējuma ziņojumu apstiprināšana par 2016./2017.ak.gadu studiju virzienos Izglītība, pedagoģija, sports  un  Veselības aprūpe

Studiju prorektore Studiju virziena vad. prof. A.FERNĀTE,

Studiju virziena vad. prof. A.KĻAVIŅA,

Programmu direktori

   

4.

16.30

Dažādi

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zinātniskā sekretāre I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2018.gada 11.janvārī plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2017.gada 7.decembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

 

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2017.gada 23.novembrī 

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Par Saimniecības daļas darbību 2017.gadā 

Saimniecības direktore
V.KURSA

 

+

2.

15.40

Par LSPA attīstības stratēģijas (2016. - 2020.) īstenošanu 2017.gadā.

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

3.

15.50

Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas personāla vadības politiku

Personāla vadības speciāliste
A.ALKSNE

 

+

4.

16.00

Par Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas DARBA KĀRTĪBAS  NOTEIKUMIEM

Personāla vadības speciāliste
A.ALKSNE

 

+

5

16.10

Par LSPA iekšējās kvalitātes izvērtējumu 2017.gadā

Iekš.kval.nodr.sist. vad. Centra vadītājs prof. U.GRĀVĪTIS

   

6.

16.20

Par LSPA profesionālās pilnveides un mūžizglītības centra darba plānu 2018. gadam

PPMC vadītāja
I.BLEKTE 

 

+

7.

16.30

Izmaiņas profesionālā maģistra izglītības programmas «Sporta zinātne» un akadēmiskā doktora izglītības programmas «Sporta zinātne» grafikos

Maģ.un Dokt. Vadītāja
T.ŅIKIFOROVA

 

+

8.

16.35

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre  I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2017.gada 7.decembrī plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2017.gada 2.novembrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:

Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis

2017.gada 23.oktobrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Par sporta darbu akadēmijā 2016./2017.ak.gadā 

Sporta daļas vad. doc.

S.SAULITE

 

+

2.

15.30

Uzņemšanas komisijas darba plāna aptiprināšana 2017./2018.ak.gadam

Uzņ.kom. atb.sekretāre

A.KURKINAITE

 

+

3.

15.40

Par grozījumiem nolikumā «Par studiju maksas atlaidēm LSPA»

Rektors prof. J.ŽIDENS

 

+

4.

15.50

Par grozījumiem nolikumos saistībā ar studiju procesu studiju virzienā «Veselības aprūpe»

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

5.

16.10

Par grozījumiem nolikumā saistībā ar studiju procesu profesionālā maģistra augstākās izglītības programmā „Sporta  zinātne”

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

6.

16.20

Par apbalvošanu ar goda nosaukumu «LSPA patriots»

Rektors prof. J.ŽIDENS

   

7.

 

Dažādi

   

+

Zinātniskā sekretāre                                                                                                               I.Dravniece

Senāta sēde notiks ceturtdien, 2017.gada 5.oktobrī plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 

LSPA SENĀTA SĒDES 2017.gada 5.oktobrī DARBA KĀRTĪBA

Drukāt

APSTIPRINU:
Senāta priekšsēdētājs prof.  Uldis Grāvītis
2017.gada 25.septembrī

Nr.

p.k.

Laiks

Jautājums

Ziņotājs

Uzaicināti

Mat.

1.

15.10

Studentu uzņemšanas rezultāti. Uzņemšanas noteikumu apstiprināšana 2018./2019.ak.g. visās akred. un lic. studiju programmās 

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

Programmu direktori

 

+

2.

15.30

Doc. I.Smukās atskaite par akadēmiskā atvalinājuma izmantošanu

Doc. I.SMUKĀ

   

3.

15.45

Studentu kreditēšanas komisijas atskaite un komisijas sastāva apstiprināšana

Kreditēšanas kom.priekšsēdētājs

Doc. V.MACKARS

 

+

4.

16.00

Studiju domes, Sporta daļas darba plānu 2017./2018.ak.g. apstiprināšana

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE,

Sporta daļas vad. doc.

S.SAULITE

 

+

5.

16.10

Semināru, starpkatedru pieredzes apmaiņas plāna 2017./2018.ak.g. apstiprināšana

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

6.

16.15

Lēmuma ”Laika normas slodzes aprēķināšanai” apstiprināšana

Studiju prorektore prof. A.FERNĀTE

 

+

7.

16.30

LSPA pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlases Nolikums Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā”

Maģ. un Dokt.vad. T.ŅIKIFOROVA

 

+

8.

16.35

Dažādi

     

Zinātniskā sekretāre                                                                                                               I.Dravniece

Senāta sēde notiks pirmdien, 2017.gada 5.oktobrī plkst. 15.10  LSPA  Senāta sēžu zālē
Senāta sēdes ir atklātas. Sēdēs var piedalīties akadēmijas docētāji,  darbinieki un studenti viņus interesējošos jautājumos.

 
1 lapa no 16
LSPA

LSPA notikumu kalendārs

Autorizēšanās forma

Šī ir autorizēšanās forma LSPA iekštīklam. Problēmu gadījumā rakstiet uz Janis.Nicmanis@lspa.lv.Sadarbības partneri

Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs
Reklāmkarogs

Sadarbības partneri

Reklāmkarogs